1. Ад Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце да Белавежскіх пагадненняў
Название1. Ад Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце да Белавежскіх пагадненняў
страница1/17
Дата публикации23.07.2013
Размер1.84 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > Военное дело > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
1. Ад Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце да Белавежскіх пагадненняў.

падзеяй да рэалізацыі свайго права на самавызнач і ўтварэння ўласнай дзяржавы з'явілася Дэкларацыя аб дзярж сувер БССР, прынятая Вярх Саветам БССР 27 ліп 1990. Гэта--пачатак аднаўленню бел дзяржаўнасці і суверэнітэту,краевугольным каменем дзярж будаўніцтва незалежнай РБ. Дэкларацыя:шэраг палажэнняў(міжнар становішча Б і знешнепаліт дзейнасці). Упершыню па выс узроўні было заяўлена,што РБ--«паўнапраўны і незалежны член сусвет супольніцтва». Тэрыторыя:непадзельнай,недатыкальнай.Усе пытанні аб межах--на аснове ўзаемнай згоды з сумежн дзяржавамі шляхам заключ адпаведных дагавораў, якія падлягаюць ратыфікацыі Вярхоўным Саветам краіны.Дэкларавалася права на ўласныя ўзбр сілы,унутр войскі, органы дзярж бяспекі.Ставілася мэта пераўтварэння Бел ў бяз'ядз зону і нейтральную дзярж. Дэкларацыя:БССР самастойна ажыццяўляе правы на саюзы з інш дзяржавамі і свабодны выхад з гэтых саюзаў. РБ прапаноўвала пачаць распрацоўку Даг аб саюзе суверэнных сац дзяржаў.Рэалізацыя--шляхам прыняцця новай Канстытуцыі і законаў.Але яна мела хар-р урачыстай заявы аб намерах. Працягвалі дзейнічаць Канстытуцыя СССР і Канстытуцыя БССР, якім супярэчылі амаль усе палажэнні Дэкл.Матэрыялізацыя яе артыкулаў ажыццяўлялася марудна і непаслядоўна.

Новым рашучым штуршком на шляху стварэння незалеж бел дзяржавы--няўдалая справа дзярж перавароту 19-21 жн 1991. Пазачарговая 5-я сесія Вярх Савета БССР 25 жн 1991 надала статус канстыт закона Дэкларацыі і аб'явіла аб эканам і паліт самаст РБ. 19 вер 1991 Вярх Савет БССР-- рашэнне аб пераймен (РБ), а таксама аб увядзенні новай дзярж сімволікі .

2 кастрычніка 1991 ВСРБ--Заяву«Аб прынцыпах знешнепаліт дзейнасці РБ»:прыхільнасць краіны прынцыпам Статуту ААН, Усеаг Дэкларацыі правоў чал, а таксама міжнар абавязацельствам+гатоўнасць РБ далучыцца да Заключнага Акта НБСЕ, пачаць перагаворы аб знішч ядз зброі і абвяшч еўрап кантыненту бяз'ядз зонай. Адметных ддя Бел знешнепаліт прынцыпаў Заява не сфармулявала.

Мзс РБ Краўчанка ў прамове на 46 сесіі ГА ААН у кастр 1991:прыярытэты ЗП РБ. Яны былі сфармуляваны ў выглядзе васьмі палажэнняў(дасягненне рэальнай незалежнасці і суверэнітэту).Аснова--інтарэсы бел народа. Жнівеньскія падзеі--каталізатарам на шляху да дэз'інтэграцыі і распаду СС, умацавання імкнення саюзных рэспублік да поўнай незалежнасці ад саюзнага цэнтра. снеж 1991—СНД.Мінскія і Алма-Ацінскія пагадненні аб скасаванні СССР і стварэнні СНД--выхад на міжнар арэну як новай незал дзяржавы. Бел прыступала да адбудовы незал дзяржавы, правядзення самастойнай ЗП.


2. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь

Канстытуцыя (от 15.03.1994 года с изменениями и дополнениями от 24.11.1996 года и 17.10.2004 года)

Раздзел І.

Артыкул 8. РБ прызнае прыярытэт агульнапрызн прынцыпаў мiжнар права i забяспечвае адпаведнасць iм заканадаўства. У адпаведнасцi з нормамi МП можа на добраахвотнай аснове ўваходзiць у мiждзярж ўтварэннi i выходзiць з iх. Hе дапускаецца заключэнне мiжнар дагавораў, якiя супярэчаць Канстытуцыi. (дапоунена 24 ліст 1996 года у новай рэдакцыі Канстыт)

Артыкул 18. РБ у сваёй ЗП зыходзiць з прынцыпаў роўнасцi дзяржаў, непрымянення сiлы або пагрозы сiлай, непарушнасцi межаў, мiрнага ўрэгулявання спрэчак, неўмяшання ва ўнутраныя справы i iншых агульнапрызнаных прынцыпаў i нормаў мiжнароднага права.

Рэспублiка Беларусь ставiць за мэту зрабiць сваю тэрыторыю бяз'ядз зонай, а дзяржаву--нейтральнай.
Прэзiдэнт увасабляе адзiнства народа, гарантуе рэалiзацыю асноўных напрамкаў унутр i ЗП, прадстаўляе РБ у адносiнах з iнш дзярж i мiжн арганiз-i. Прымае меры па ахове суверэнiтэту РБ, яе нац бяспекi i тэрыт цэласнасцi, забяспечвае палiт i эканамiч стабiльнасць, пераемнасць i ўзаемадз органаў дзярж улады, ажыццяўляе пасрэднiцтва памiж органамi дзярж улады.
^ Галоуныя дзярж інтытуты улады у ЗА галіне:Прэзідэнт, Савет Бяспекі, Нац сход, Савет міністрау, МЗС.

Савет Бяспекі—падрыхтоука рашэнняу у галіне забеспячэння нац бяспекі, аналіз узаемасувязей знешніх і ўнутраных пагроз нац бяспецы і рэагіраванне на гэтыя пагрозы.

Нац сход: заканадаўчая работа па забеспячэнні курсу Зпаму і выканання яе міжнар абавязацельстваў.

^ Урад—практычная рэалізацыя ЗП курсу.

МЗС—асноўны орган выканаўчай улады.каардэнуе ЗПД і замежныя сувязі органау дзярж і мясцовага кіравання.

Працэс фарміравання і ажыццяулення ЗП недастаткова адкрыты—патрэбна дэмакратызацыя.

^ 3. Праблемы распрацоукi i прыняцця канцэпцьi ЗП РБ
Упершыню—на пазачарговай VI сесііВярх савета РБ кастр 1991 пры абмеркаванні пытання аб зП дзейнасці РБ.канец1992 МЗС—праект дакумента Канцэпцыя Зпай дзейнасці РБ(тэкст Канцэпцыі(5 раздзелау)+Дадатак):станоучай ацэнкі не атрымау,быу адпраулены на дапрацоуку). Наступны праект “Асноуныя накірункі ЗПай і ЗЭай дзейнасці РБ”:падрыхтаваны парламенцкай камісіяй(старшыня—Цярэшка) па міжнар справах у 1994,але не прайшла.Далей:старшыня вярх савета Грыб 1994—аб неабходнасці:галоуныя рухавікі—нац інтарэс і нац бяспека,без ідэалагічных штампау.

2 ½ 1990х:Палата прадстаунікоу Нац сходу 1га склікання (96-00) не ініцыіравала пастаноуку і разгляд пытання.Паводле Каст 96г яна валодае паунамоцтвамі разглядаць праекты законау аб зацвярджэнні асн напрамкау ЗП.Прэзідэнт гарантуе рэалізацыю ЗП. 1995 Савет бяспекі зацвердзіу Канцэпцыю нац бяспекі.1997 ад МЗС—наступны праект,накіраваны у Адміністрацыю Прэзідэнта.

2001 г Хвастоу (віцэ-прэмер бел Урада)—6 напрамкау ЗП:1.Расія.2.Евразэс.3.СНД. 4.умацаванне пояса добрасуседства вакол РБ. 5.ЕС.6.ЗША.

2001г прафесары БДУ—свой праект (6 раздзелау).

Пакуль што няма афіцыйна прызнанай канцэпцыі ЗП.
Прыярытэтныя напрамкі:

Развіцце узаемавыгадных адносін з РФ, стабільных—з ЕС, супрацоуніцтва з СНД, Евразэс, суседнія сябры. З мэтай дасягнення статуса раунапраунага удзельніка агульнаеурап інтэграц, раунапрауныя адносіны з ЗША, развіцце адносін з Азіяй (Кітай, Індыя, Японія), араб, Афрыка, ЛА, павышэнне ролі ААН, міжнар бяспека і раззбраенне, ліквідацыя наступствау ЧАЭС, супрацоуніцтва з НАТА, барацьба з тэрарызмам, нелегальнай міграцыяй, падтрыманне асноуных падходау Руху недалучэння да праблем бяспекі.


^ 4. Геапалітычнае становішча РБ пасля дасягнення незалежнасці

С 1991— независимое государство. Страна находится в окружении влиятельных на рег ур государств со значит ресурсным, экономич и вое потенциалом. РБ по своему гео положению находится в ц. Евр, занимает срединную ч. Евраз континента. Это внутриконтинент страна,одна из 37 стран мира, которые не имеют прямого выхода к морю. М.компенсировать развитой внутрирег речн системой и активным использованием близких морских портов сос гос-в (Калининград, Гданьск, Вентспилс, Клайпеда), кот находятся на расстоянии 250—350 км от Б. Границы с соседними госуд проходят в основном по равнинным местностям, что способствует созданию удобных транспортных магистралей и развитию интенсивных экономич связей с более отдаленными странами Европы и Азии.

При оценке гео положения страны важное значение имеет численность населения--14 место в Евр. Беларусь имеет относит однородный нац состав:белорусы 81,2 %, русские — 11,4 %, поляки — 3,9 %, украинцы — 2,4 %, евреи — 0,3 %.

По европ меркам--средняя по размерам территории и насел страна. В геополит аспекте находітся стратегич перекрестке: транспортных путей "север — юг — запад — восток". Является коридором для России, желающей осуществлять эконом отнош с ЗЕ..

Объективная реальность ГП полож— это ее экономическая и политическая интеграция в СНГ.Здесь приоритетными--бел-рос отнош. это основной экономич партнер Б. Главный рынок сбыта для бел пром и с/х,главный поставщиком энергоресурсов. Б, как транспортный коридор, обеспечивает доступ рос сырья на европ рынки сбыта (через территорию Б--ок 80 % рос транзитных грузоперевозок в страны ЕС).

Беларусь входит в группу стран со средним уровнем развития человеческого потенциала (ИРЧП).


^ 5. Беларуская ініцыятыва аб стварэнні без’ядзернай зоны ў ЦУЕ

1998—на сесіі ГА па ініцыятыве РБ прыняты праект рэзалюцыі Рэгіанальнае раззбраенне (раззбраенне ЦУЕ). 2002—ініцыятар праекта рэзалюцыі аб забароне распрацоукі і вытворчасці новых відау зброі масавага знішчэння. 2003—да канвенцыі аб забароне проціпяхотных мін.

У рамках Венскага дак-та 1999 перагаворау па мерах умацавання даверу і бяспекі (МДБ) у 2001 была дасягнута паліт дамоуленасць аб дадатковых МДБ з Літвой, падпісана міжурадавае пагаднеенне аб дадатеовых МДБ з Украінай. У 2001 ратыфікавала Даг-р аб адкрытым небе.

1999 вылучыла ініцыятыву аб стварэнні у ЦУЕ без’ядзернай зоны. 1996—яна мадыфікавана Лукашэнкам у сувязі з пашырэннем НАТА на Усход.Але Польшча,Балтыя і інш. не падтрымалі бел ідэю,каб не зачыняць дзверы у НАТА.

^ 6. Пазіцыя белар. кіраўніцтва адносна пашырэння НАТО на Ўсход

Политич диалог с НАТО включает регул контакты руководства МИД и Минобороны с руководством НАТО и пост представителями стран-членов альянса. В 1993--краткий визит в РБ Генсека Вернера. В марте 1999 Бел вслед за РФ в знак протеста против операции в Юг приостановила свое сотрудничество сНАТО. Отношения возобновлены осенью.

Нет в офиц бел подходах каких-либо оценок деятельности НАТО. Н-р, никаких резких заявлений в связи с состоявшимся 29 марта 2004 расширением не последовало.Лукашенко: заявления по этому поводу не требуются. Беларусь придает существ знач развитию стаб и ровных отношений сНАТО. Руководство республики признает объективно значимую роль, которую сегодня играет НАТО в укреплении междун стабильности. Высказываются:у Бел и НАТО наличествуют общие устремления в контексте европ безоп. Так, выступая на междун семинаре в Варшаве 24 н.2003, заместитель мід РБ Александр Сычёв отметил, что «независимо от некоторых различий, главные цели совпадают– создание всеобъемлющей и неделимой безопасности в Евр». Беларусь придает особую важность участию в работе Совета евроатлантич партнерства и реализации программы “Партнерство ради мира”.

2 марта 2004 после утверждения Политико-военным руководящим комитетом НАТО официально вступила в силу Индивидуальная программа партнерства РБ и НАТО на 2004-2005. Новая программа предусматривает не только расширение, но и углубление сотрудничества Беларуси с НАТО. В новой программе подчеркивается стремление к расширению взаимодействия с Альянсом по вопросам безоп. Документом намечено участие белорусских военных в работе основных органов НАТО, проведение переговоров с представителями штаб-квартиры и командования НАТО по широкому спектру вопросов, участие в совместных военных учениях, тренировках и курсах.

^ 7. Беларуска-расійскія адносіны на сучасным этапе

26 июня 92г- установ. дип. отнош. Предприним. попытки активиз. интегр. процессы между гос. ПМ Бел. Кебич-интегр. с Рос. в кач. важн. направ. своей деят. Предприним. попытки заключ. с Рос. денеж союза. К апрелю 94 был подгот. соответ дог., предусм. объедин. денеж. систем. Однако он не вступ. в силу. После изб. А.Г. бел-рос. интегр. процессы получ. нов. импульс→95г. соглаш. о Тамож. союзе.+Дог. о дружбе, добрососед. и сотруд. сроком на 10 лет+ Соглаш. о единстве управ. тамож. службами двух стран. 2 апр. 96г – Дог. о созд. Сообщества Рос. и Бел., кот. представ. Собой межгос. объедин. Цель созд. – необход. объедин. матер. и интеллект. потенц. гос. для подъема ур жизни народов. Дог. предусм. провед соглас ВП, взаимодейств. в обес. без-ти, охране границ и борьбе с преступ, необход. синхрон. эк. реформ, созд. един. норм-прав. базы для устран. межгос. барьеров. 96: заключ. Соглаш. о Парлам. собрании сообщ. Бел. и Рос. 2 апр. 97--Дог. о Союзе Бел и Рос. Ввод. институт союзного гражданства. Гражд. Бел.и Рос. явл. гражд. Союза. Дек. 98--Дог. о равных правах гражд. и Соглаш. о созд. . услов. субъектов хозяйствования. 8 дек. 99- Дог. о созд. Союзного гос. и Прогр. дейст стран по реализ. его полож. Дог. о созд. Союзного гос. вступ. в силу в янв. 2000.

16 апреля сост. перв. офиц. визит Путина в Минск (в пределах 5—6 часов). В 2002--межправит. соглаш. о созд. равных услов. в обл. ценовой политики и о расшир. сотруд. в газовой отрасли.

2002--^ План совмест. действий правит. и центр. банков РБ и РФ по введ един. денеж. единицы СГ на 2001-2005.

Сотруд в межд. Орг: в ООН по черноб. В 1995 выступили за бессрочное продление Дог о нераспростр яд оружия. В 1998 на 53-й сессии ГА по инициативе бел. делег. была принята поддерж. РФ рез. "Регион. разоруж.", в кот. содерж. одобрение предлож. о созд. в ЦВЕ пространства без яд. оруж.

С 2002 организ ^ ДКБ между Арм, Бел, Казахс, Кыргызс., Рос и Таджик. на основе интегр. в вое-полит. сфере и Дог. о коллек. без- ти 1992.

Обе за укреп. СНГ, сохран. и развит. потенциала содруж, превращ. его в эффек. интеграц. сообщ. гос. Дан. полож. содерж. в Программ. Согласов. действий в обл. ВП Б и Р. В ф. 2003 презид. Бел, Казах, Рос и Укр заяв о намер. создать Орг. регион. интегр, кот. будет способ. эк. сближ. гос. 19 сент 2003 презид. Бел, Казах, Рос, Укр было подпис Соглаш. о формир. ЕЭП и принята Концепц. формир. ЕЭП.

Газовый конфликт между Мн и Мск-2004. В рамках Союз. гос. созд. общ. с РБ погран. зона и тамож. служба на запад. гран.; сформир. союз. бюджеты; координ. оборон. и ВП; заключ. дог. о воен. сотруд. и соглаш. о совмест. обеспеч. без-ти в воен. сфере; начал раб. Комитет по вопрос. без-ти, утвержд. программа борьбы с различ. формами организ. преступ.; рос-бел эк. проект.
^ 8. Беларуска-украінскія адносіны на сучасным этапе

Дип. отнош. установ. 27 дек. 91г, с окт. 93г. нач. функц. бел. посольст. В Киеве

92г. РБ и Укр. подпис. межправит. ^ Соглаш. о свобод. торг., кот. до сих пор не имеет силы (РБ не ратиф. этот док., взяв на себя обяз.по соглаш. с РФ о тамож. союзе). 94г. Соглаш. о содейст. и взаим. защите инвест., не реализ. по вине Укр. 95г.- Дог. о дружбе, добрососед и сотруд., кот. был призван регулир. двусторон. отнош. 95г. –Дог. о гос. границе, кот. по сей день не ратиф. бел. парлам., т.к. бел сторон. счит., что Укр. должна призн. налич. долга. С 96г. полит. контак. на высок. уровне были практич. заморож.

97г. визит А.Г. в Киев, 98г. в Крым

В 97г. РБ и Укр. в основ. заверш.работы по демилитариз. гос. гран., нач. процесс её демаркации. → на бел-укр. границе был введен погранич. контроль. 99г-вступ. в силу соглаш. о порядке пересеч. гран. гражд., прожив. в пригранич. районах , кот. упрощ. режим пересеч. границы граждан РБ и Укр. Действ. Дог. об эк. сотруд. на 99-2008гг и прогр. к нему+ межправит. Соглаш. о свобод. торг., о содейств. и взаим. защите инвест, о косвен. налогооблож., производ. и науч-технич. коопер. 2001г виз Кучмы в Минск. В 2002г в Чернигове – встреча А.Г. и Кучмы – глав. вопросы в обл. торг-эк. сотруд., полит. отнош. Сущ. проблема долга., РБ счит ≈ 200млн.$, Укр.≈ 130 млн. Сотруд. между торг-пром. палатами→ созд. Двусторон. делов. Совет, разраб. мероприят. позвол. упростить систему пересеч. границы., унифицир. оформ. товаров. Осущ. взаимодейств. по линии ПА ОБСЕ. На 12 сессии ПА ОБСЕ Укр. проголос. против включ. проекта рез. по Бел в кач. доп. пункта повестки дня. Получ. развитие контактов в обл. образов. и культ., подпис. дог. о сотруд. между высш. учеб. завед. 2х стран, сущ. бел. воскрес. школы в г. Львове, Одессе, Крыму. Развив. сотруд. на уровне регионов- Чернигов. и Гомельс. обл. откр. представит. своих торг-пром. палат.

В марте 2006г встреча представит. Ген. штаб. РБ и Укр., проходивш. в Минске.; обмен. на встрече  "опытом по вопрос. строит. вооруж. сил и регион. без-ти." Несколько дней раньше поездку в Укр. соверш. бел. воен. делег.- ознаком. с деятельн. командования Воен-воздуш. Сил Укр. в Виннице; посещен. Воен-медицин. центра ВВС Укр. и научно-производ. объедин. "Небо Укр".Укр правит. приняло постанов. "О порядке поставок продукции в рамках соглаш. между кабинетом мин. Украины и правит. РБ о производственной и научно-технич. копер. предприятий и организ. Оборон. отраслей промыш.". (Соглашение между кабинетом министров Укр и правит Бел о производственной и научно-техн кооперации предприятий и организ обор отраслей пром подписано в Киеве 25 июня 2001).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1. Ад Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце да Белавежскіх пагадненняў iconАд Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце да Белавежскіх пагадненняў...
Снд І спыненню існавання СССР – Белавежские соглашения (Ельцын, Шушкевич, Кравчук). 21. 12. 1991 Алма-Атаинские соглашения (11 республик-...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов