Забезпечує її адаптивність до різноманітних застосувань у
НазваниеЗабезпечує її адаптивність до різноманітних застосувань у
страница2/30
Дата публикации19.06.2013
Размер4.41 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > Астрономия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
^

ПРИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ


Як відомо, комп'ютер виконує дії відповідно до розпоряджень програми, створеної на одній з мов програмування. При роботі користувача на комп'ютері часто виникає необхідність виконати операції з прикладною програмою загалом, організувати роботу зовнішніх пристроїв, перевірити роботу різних блоків, скопіювати інформацію і т.п.

Приклад 1. Операції, які використовуються найчастіше:

 • запуск програми на рішення;

 • організація запису програми на диск і прочитання її з диска;

 • друк тексту і результатів рішення, копіювання програми на інший диск;

 • видалення програми з диска;

 • перегляд диска, що міститься і т п. операції.

По суті, ці операції використовуються для роботи з будь-якою програмою, що сприймається як єдине ціле. Тому доцільно з всього різноманіття операцій, що виконуються комп'ютером, виділити типові і реалізувати їх за допомогою спеціалізованих програм, які потрібно прийняти як стандартні засоби, що поставляються разом з апаратною частиною,

Програми, організуючі роботу пристроїв і не пов'язані зі специфікою задачі, що вирішується, увійшли до складу комплексу програм, названого операційною системою. Функції операційної системи різноманітні, постійно розширяються за рахунок введення додаткових програм і модифікації старих.

^ Операційна система - сукупність програмних засобів, що забезпечує управління апаратною частиною комп'ютера і прикладними програмами, а також їх взаємодію між собою і користувачем.

Операційна система утворює автономне середовище, не пов'язане ні з однією з мов програмування. Будь-яка же прикладна програма пов'язана з операційною системою і може експлуатуватися тільки на тих комп'ютерах, де є аналогічне системне середовище. Прикладні програмні засоби, розроблені в середовищі однієї операційної системи, не можуть бути використані для роботи в середовищі іншої операційної системи, якщо немає спеціального комплексу програм (конвертера), що дозволяє це зробити. У такому випадку кажуть про програмну несумісність комп'ютерів.

Приклад 9.2. Персональний комп'ютер Power Macintosh фірми Apple Computer завдяки операційній системі, що використовується в йому програмно сумістимо з персональними комп'ютерами фірми IBM, на яких встановлена операційна система MS DOS і Windows. Однак комп'ютер фірми IBM програмно несумісний з комп'ютером фірми Apple Computer, оскільки встановлена в ньому операційна система MS DOS не має в своєму складі необхідного програмного модуля конвертації.

Для роботи з операційною системою необхідно оволодіти мовою цього середовища, сукупністю команд, структура яких визначається синтаксисом цієї мови. Операційна система виконує наступні функції:

• управління роботою кожного блоку персонального комп'ютера і їх взаємодією;

• управління виконанням програм;

• організацію зберігання інформації у зовнішній пам'яті;

.• взаємодія користувача з комп'ютером, тобто підтримку інтерфейсу користувача.

Звичайно операційна система зберігається на жорсткому диску, а при його відсутності виділяється спеціальний гнучкий диск, який називається системним диском. При включенні комп'ютера операційна система автоматично завантажується з диска в оперативну пам'ять і займає в ній певне місце. Операційна система створюється не для окремої моделі комп'ютера.


 1. Процесори.

^ Как работает процессор

Если абстрагироваться от технологических тонкостей и част­ностей в реализации функций, архитектура современного про­цессора для ПК выглядит достаточно просто:

 • блок управления;

 • регистры команд и данных;

 • арифметико-логические устройства (АЛУ);

 • блок операций с действительными числами (FPU);

 • буферная память (кэш) первого уровня (отдельно для
  команд и данных);

 • буферная память (кэш) второго уровня;

 • интерфейс системной шины.

В самом общем виде алгоритм работы процессора можно пред­ставить следующим образом. Блок управления загружает из оперативной памяти инструкции и данные, помещая их в кэш второго уровня. Отсюда инструкции поступают в свой кэш первого уровня, а данные — в свой. Из кэша первого уровня команды и данные помещаются в регистры. Арифметико-логическое устройство берет из регистров инструкцию (что надо выпол­нять) и данные (операнды) и выполняет над ними заданные опе­рации. Результат помещается обратно в регистры. Если опера­ция считается законченной, данные перемещаются в кэш первого уровня, затем второго и наконец записываются в опе­ративную память. Такая последовательность работы образует операционный поток процессора.

Для ускорения работы процессора используют ряд архитектур­ных решений, к основным из которых относятся: конвейерное выполнение операций, предсказание (трассировка) дальнейшего хода программы, параллельное исполнение инструкций и мно-гопоточность.

Рассмотрим пример организации простого конвейера. Опера­ции выборки из оперативной памяти являются самыми медлен­ными, поэтому выборка команд и данных происходит заранее (с упреждением). Буфер выборки с упреждением обычно слу­жит первым блоком первой стадии конвейера операций. На второй стадии декодируется поступившая команда и опреде­ляется состав и тип операндов. На третьей стадии данные вызы­ваются из регистров. На четвертой стадии операнды обрабаты­ваются в тракте данных (включающем АЛУ). На пятой стадии данные записываются обратно в регистр. Все стадии работают параллельно, в результате во время каждого цикла заверша­ется выполнение одной новой команды. Впервые конвейер появился в процессорах Intel 80486.

Конвейер операций за счет упрощения отдельных блоков спо­собен быстрее выполнять операции, чем сложное АЛУ. Мень­шее число элементов позволяет быстрее переходить из одного состояния в другое.

^ Ключевые параметры процессоров
Основными параметрами процессора, влияющими на его про­изводительность, считаются: разрядность, рабочая частота, количество инструкций, исполняемых за одни цикл (Instructions per Cycle, /PC), поддержка специальных команд, механизм кэширования1 инструкций и данных, возможности системной шины и шины памяти.

Разрядность процессора (измеряется в байтах) определяет мак­симальную длину слова, обрабатываемого за один такт, что прямо влияет на производительность. Кроме того, разрядность определяет и максимальный объем адресуемой памяти. Сегодня большинство моделей процессоров для ПК имеют 32-разряд­ную архитектуру (максимум 4 Гбайт адресуемой памяти), с появление процессоров Athlon 64 компании AMD начался пере­ход на 64-разрядную архитектуру (объем адресуемой памяти 1,6х109 Гбайт). Для полного использования преимуществ 64-разряд­ной архитектуры необходима переделка ныне существующих 32-разрядных приложений под 64-разрядный код.

Корпорация Intel всеми силами пытается убедить пользовате­лей, что главной характеристикой процессора является его рабочая частота. И она не врет. Но и не говорит всей правды. Рабочая частота выступает одним из ключевых параметров, определяющих производительность центрального процессора, но отнюдь не единственным. Недаром в любом серьезном сорев­новании процессорных архитектур представлены два принци­пиально различных подхода: один основан на наращивании рабочей частоты, а второй на исполнении максимального коли­чества инструкций за один такт (/PC). В первом случае разра­ботчик принимает все меры, чтобы заставить ядро процессора работать на как можно более высокой частоте. Такой подход называют «технологическим». В случае опоры на повышение 7РС инженеры больше озабочены совершенствованием меха­низмов распараллеливания исполнения инструкций, внедре­нием глубокой предварительной выборки команд, многостуенчатого предсказания ветвлений кода и оснащением процес­сора другими «интеллектуальными» функциями.

В архитектуре процессоров ^ Pentium 4 (Celeron 4) корпорацией Intel применен первый, «технологический» принцип констру­ирования. Архитектура процессоров компании AMD больше опирается на «интеллектуальный» принцип организации работы. Различие в двух подходах четко прослеживается при сравнении длины конвейеров: 20 стадий у Pentium 4 и 12 ста­дий у Athlon XP. Причем есть основания подозревать, что Intel формально не включила в конвейер некоторые важные блоки, реально содержащие еще 10-15 стадий.

Опираясь на длинный конвейер, Pentium 4 может работать на очень высоких частотах и показывает выдающиеся результаты в задачах обработки потоковых данных, когда их последова­тельность легко предсказуема и конвейер нагружен непрерывно. С другой стороны, Athlon XP умеет лучше работать с разроз­ненными, хаотичными данными, характерными для игр и дру­гих интерактивных приложений. Более гибкий механизм пред­сказаний и распараллеливания кода, сравнительно короткий, быстро очищаемый при необходимости конвейер, позволяют Athlon XP при равной рабочей частоте демонстрировать в сред­нем лучшую производительность, чем Pentium 4.

Имея в наличии принципиально иную архитектуру* компания ^ AMD посчитала соревнование с Intel в гонке рабочих частот бессмысленным и ввела для маркировки своих процессоров рейтинг производительности (Performance Rating, PR). Хотя официально этот рейтинг показывает производительность моделей с индексом ХР относительно «обычных» моделей Athlon, на самом деле он вполне адекватно отображает поло­жение на гоночной дистанции относительно Pentium 4. Тради­цию маркировки PR компания AMD продолжила и в новейшей линейке Athlon 64, основанной на 64-разрядной архитектуре восьмого поколения х86-64. Это лишний раз подчеркивает, что сравнивать архитектурно разные процессоры по рабочей час­тоте не имеет смысла.

А нужно ли вообще учитывать рабочую частоту процессора? Конечно да, но ставить ее во главу угла только в рамках архи­тектуры одного класса. Например, в рамках архитектуры NetBurst седьмого поколения (Р7) процессоров Pentium 4 и Celeron 4. Или в рамках архитектуры седьмого поколения (К7
Білет №4

 1. Поняття каталогу, кореневого, поточного та батьківського каталогу. Шлях та запрошення. Звернення до групи файлів в DOS.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ФАЙЛА

Структура каталога

Сподіваємося, що ви добре уявляєте собі організацію зберігання книг в бібліотеці і відповідно процедуру пошуку потрібної книги по її шифру з каталога. Перенесіть своє уявлення про це на спосіб зберігання файлів на диску і організацію до нього доступу.

Доступ- процедура встановлення зв'язку з пам'яттю і розміщеним в ній файлом для запису і читання даних.

Ім'я логічного диска, що стоїть перед ім'ям файла в специфікації, вказує логічний диск, на якому потрібно шукати файл. На цьому ж диску організований каталог, в якому зберігаються повні імена файлів, а також їх характеристики: дата і час створення; об'єм (в байтах); спеціальні атрибути. Аналогічно з бібліотечною системою організації каталогів повне ім'я файла, зареєстроване в каталозі, буде служити шифром, по якому операційна система знаходить місцеположенння файла на диску.

Каталог- довідник файлів з вказівкою місцеположення на диску.

Розрізнюють два стани каталога поточне (активне) і пасивне. MS DOS пам'ятає поточний каталог на кожному логічному диску.

^ Поточний (активний) каталог каталог, в якому робота користувача призначується поточним машинним часом.

Пасивний каталог каталог, з яким в даний момент часу не є зв'язку.

У операційній системі MS DOS прийнята ієрархічна структура (мал. 1) організації каталогів. На кожному диску завжди є єдиний головний (кореневий) каталог. Він знаходиться на 0-м рівні ієрархічної структури і позначається символом "\". Кореневий каталог створюється при форматуванні (ініціалізації, розмітці) диска, має обмежений розмір і не може бути видалений засобами DOS. У головний каталог можуть входити інші каталоги і файли, які створюються командами операційної системи і можуть бути видалені відповідними командами.МАЛ. 1. Ієрархічна структура організації каталога

^ Батьківський каталог каталог, що має підкаталоги.

Підкаталог каталог, який входить в інший каталог.

Таким чином, будь-який каталог, що містить каталоги нижнього рівня, можуть бути, з одного боку, по відношенню до них батьківським, а з іншого боку, підлеглим по відношенню до каталога верхнього рівня. Як правило, якщо це не викликає плутанини, вживають термін "каталог", маючи на увазі або підкаталог, або батьківський каталог в залежності від контексту.

Каталоги на дисках організовані як системні файли. Єдине виключення кореневий каталог, для якого відведене фіксоване місце на диску. Доступ до каталогів можна отримати, як до звичайного файла.

Примітка. У структурі каталогів можуть знаходитися каталоги, що не містять жодного файла або підкаталогу. Такі підкаталоги називаються пустими.

Правила назви підкаталогів такі ж, як і правила назви файлів. Для формальної відмінності від файлів звичайно підкаталогам привласнюють тільки імена, хоч можна додати і тип за тими ж правилами, що і для файлів.

Доступ до вмісту файла організований з головного каталога, через ланцюжок підлеглих каталогів (підкаталогів) п-го рівня. У каталозі будь-якого рівня можуть зберігатися записи як про файли, так і про каталоги нижнього рівня.

На мал. 2 приведена найпростіша структура каталога, де в головному каталозі 0-го рівня зберігаються тільки записи про файли, каталогів нижнього рівня не існує.

На мал. 3 приведена ієрархічна структура каталога, де в каталогах будь-якого рівня зберігаються записи про файли і каталоги нижнього рівня. Причому перехід в каталог нижнього рівня може бути організований тільки послідовно через підлеглі каталоги.

.МАЛ. 9.2. Найпростіша структура каталога, в якому відсутні каталоги нижнього рівняМАЛ. .3. Типова структура каталога, що складається з каталогів нижнього рівня: при позначенні каталога нижнього рівня використовуються три цифри: перша цифра означає номер рівня; друга порядковий номер цього каталога на даному рівні, третя вказує, на якому рівні зареєстроване його ім'я. Кожний каталог має ім'я КАТ з індексами. Наприклад, КАТ342 ім'я каталога третього рівня, який зареєстрований в каталозі другого рівня під номером 4

Не можна перейти з головного каталога відразу в каталог, наприклад 5-го рівні. Треба обов'язково пройти через всі попередні каталоги вищого рівня.

Описаний вище принцип організації доступу до файла через каталог є основою файлової системи.

^ Файлова система частина операційної системи, керуюча розміщенням і доступом до файлів і каталогів на диску.

З поняттям файлової системи тісно пов'язане поняття файлової структури диска, під якою розуміють, як розміщуються на диску: головний каталог, підкаталоги, файли, операційна система, а також які для них виділені об'єми секторів, кластерів, доріжок.

^ Правила формування файлової структури диска. При формуванні файлової структури диска операційна система MS DOS дотримує ряд правил:

• файл або каталог можуть бути зареєстровані з одним і тим же ім'ям в різних каталогах, але в одному і тому ж каталозі тільки один раз;

• порядок проходження імен файлів і підкаталогів в батьківському каталозі довільний;

• файл може бути розбитий на декілька частин, для яких виділяються дільниці дискового простору однакового об'єму на різних доріжках і секторах.

^ Шлях і запрошення

З мал. 1 3 видно, що доступ до файла здійснюється через каталог завдяки зареєстрованому в йому імені даного файла. Якщо каталог має ієрархічну структуру, то доступ до файла операційна система організує в залежності від положення підкаталогу, в якому зареєстроване ім'я шуканого файла.

Доступ до файла можна організувати таким чином:

• якщо ім'я файла зареєстроване в поточному каталозі, то досить для доступу до файла указати тільки його ім'я;

• якщо ім'я файла зареєстроване в пасивному каталозі, то, знаходячись в поточному каталозі, ви повинні указати шлях, тобто ланцюжок соподчиненных каталогів, через які потрібно організувати доступ до файла.

Шлях - ланцюжок каталогів, який необхідно пройти по ієрархічній структурі до каталога, де зареєстрований шуканий файл. При завданні шляху імена каталогів записуються в порядку проходження і відділяються один від одного символом \.

Взаємодія користувача з операційною системою здійснюється за допомогою командного рядка, що відображається на екрані дисплея. На початку командного рядка завжди є запрошення, яке закінчується символом >. У запрошенні може бути відображено: ім'я поточного диска, ім'я поточного каталога, поточний час і дата, шлях, символи-роздільники.

^ Запрошення операційної системи індикація на екрані дисплея інформації, що означає готовність операційної системи до введення команд користувача.Приклад 8.

А:\

Поточним дисководом є дисковод з гнучким диском А, поточним каталогом головний, на що вказує символ \.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Забезпечує її адаптивність до різноманітних застосувань у iconЗакон україни
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов