Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр)
Скачать 10.69 Mb.
НазваниеЙога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр)
страница22/121
Дата публикации03.09.2013
Размер10.69 Mb.
ТипРеферат
zadocs.ru > Философия > Реферат
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   121
^

Словарь имен


Аватья – мудрец из рода Авата, достигший освобождения в "древние времена".

Агастья – великий мудрец (махариши), которому древняя традиция приписывает сотворение нескольких гимнов "Ригведы". По ведийской мифологии, он, как и другой великий мудрец – Васиштха, был рожден из семени, извергнутого богами Варуной и Митрой при виде прекрасной апсары (небесной девы) Урваши. В индийской мифологии Агастья считается покровителем южной (дравидийской) Индии.

Эпизод, который упоминается в "Йога-бхашье": во время битвы богов и асуров (демонов) последние скрылись в глубинах океана. Рассердившись на океан, давший убежище асурам, Агастья выпил его.

Аджагара – аскет, упоминаемый в "Махабхарате".

Асури – один из первоучителей санкхьи, получивший наставление от мифического мудреца Капилы, которому традиция приписывает создание этой религиозно-философской системы.

Вайнатея, или Гаруда, – мифическая птица, произошедшая от мудреца Кашьяпы и Винаты, дочери великого провидца Дакши. Изображается с головой и крыльями орла и человеческим телом. В индуистской мифологии – средство передвижения (вахана) Вишну.

Варшаганья – один из древних учителей санкхьи, предполагаемый автор несохранившегося трактата "Шашти-тантра". Согласно буддийской традиции, старший современник Васубандху (IV-V вв. н. э.).

Ганеша – в индийской мифологии один из наиболее популярных богов, сын Шивы и Парвати. Изображается с головой слона и человеческим телом. В позднем индуизме считается богом мудрости и всех искусств, а также богом, устраняющим все препятствия. Поэтому ему поклоняются в начале любого предприятия или путешествия.

Джайгишавья – автор несохранившегося трактата о концентрации сознания "Дхарана-шастра", написанного скорее в традиции тантрической психотехники, чем классической йоги Патанджали. В древнеиндийском эпосе Джайгишавья – отшельник, достигший освобождения благодаря следованию практике сурового аскетизма.

Нахуша – в индийской мифологии царь Лунной династии, часто вступавший в конфликт с брахманами. Был проклят великим мудрецом Агастьей и превратился в змея.
^

ЙОГА-СУТРЫ ПАТАНДЖАЛИ


Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр)

I. SAMADHI PADA


 1. (1) atha yoganushasanam (1)

 2. (1) yogash chitta-vritti-nirodhah (2)

 3. (1) tada drashtuh svarupe'vasthanam (3)

 4. (1) vritti-sarupyam itaratra (4)

 5. (1) vrittayah panchatayyah klishtaklishtah (5)

 6. (1) pramana-viparyaya-vikalpa-nidra-smritayah (6)

 7. (1) pratyakshanumanagamah pramanani (7)

 8. (1) viparyayo mithya-jnanam atad-rupa-pratishtham (8)

 9. (1) shabda-jnananupati-vastu-shunyo vikalpah (9)

 10. (1) abhava-pratyayalambana vrittir nidra (10)

 11. (1) anubhuta-vishayasanpramosha smritih (11)

 12. (1) abhyasa-vairagyabhyam tan-nirodhah (12)

 13. (1) tatra sthitau yatno'bhyasah (13)

 14. (1) sa tu dirgha-kala-nairantarya-satkarasevito dridha-bhumih (14)

 15. (1) drishtanushravika-vishaya-vitrishnasya vashikara-sanjna vairagyam (15)

 16. (1) tat param purusha-khyater guna-vaitrishnayam (16)

 17. (1) vitarka-vicharanandasmitanugamat sanprajnatah (17)

 18. (1) virama-pratyayabhyasa-purvah sanskara-shesho'nyah (18)

 19. (1) bhava-pratyayo videha-prakritilayanam (19)

 20. (1) shraddha-virya-smriti-samadhi-prajnapurvaka itaresham (20)

 21. (1) tivra-sanveganam asannah (21)

 22. (1) mridu-madhyadhimatratvat tato'pi visheshah (22)

 23. (1) ishvara-pranidhanad va (23)

 24. (1) klesha-karma-vipakashayair aparamrishtah purushavishesha ishvarah (24)

 25. (1) tatra niratishayam sarvajna-bijam (25)

 26. (1) sa purvesham api guruh kalenanavachchedat (26)

 27. (1) tasya vachakah pranavah (27)

 28. (1) tajjapas tad-artha-bhavanam (28)

 29. (1) tatah pratyak-chetanadhigamo'py antaraya-bhavash cha (29)

 30. (1) vyadhi-styana-sanshaya-pramadalasyavirati-bhranti- darshanalabdhabhumikatvanavasthitatvani chitta-vikshepas te'ntarayah (30)

 31. (1) duhkha-daurmanasyangamejayatva-shvasa-prashrasa vikshepa-sahabhuvah (31)

 32. (1) tat-pratishedhartham eka-tattvabhyasah (32)

 33. (1) maitri-karuna-muditopekshanam sukha-duhkha-punyapunya-vishayanam bhavanatash chitta-prasadanam (33)

 34. (1) prachchardana-vidharanabhyam va pranasya (34)

 35. (1) vishayavati va pravrittir utpanna manasah sthiti-nibandhani (35)

 36. (1) vishoka va jyotishmati (36)

 37. (1) vita-raga-vishayam va chittam (37)

 38. (1) svapna-nidra-jnanalambanam va (38)

 39. (1) yathabhimata-dhyanad va (39)

 40. (1) paramanu-parama-mahattvanto'sya vashikarah (40)

 41. (1) kshina-vritter abhijatasyeva maner grahitri-grahana-grahyeshu tatstha-tadanjanata samapattih (41)

 42. (1) tatra shabdartha-jnana-vikalpaih sankirna savitarka (42)

 43. (1) smriti-parishuddhau svarupa-shunyevartha-matra-nirbhasa nirvitarka (43)

 44. (1) etayaiva savichara nirvichara cha sukshma-vishaya vyakhyata (44)

 45. (1) sukshma-vishayatvam chalinga-paryavasanam (45)

 46. (1) ta eva sabijah samadhih (46)

 47. (1) vichara-vaisharadye'dhyatma-prasadah (47)

 48. (1) ritambhara tatra prajna (48)

 49. (1) shrutanumana-prajnabhyam anya-vishaya vishesharthatvat (49)

 50. (1) taj-jah sanskaro'nya sanskara-pratibandhi (50)

 51. (1) tasyapi nirodhe sarva-nirodhan nirbijah samadhih (51)
^

II. SADHANA PADA


 1. (2) tapah-svadhyayeshvara-pranidhanani kriya-yogah (52)

 2. (2) samadhi-bhavanarthah klesha-tanukaranarthash cha (53)

 3. (2) avidyasmita-raga-dveshabhiniveshah kleshah (54)

 4. (2) avidya kshetram uttaresham prasupta-tanu-vichchinnodaranam (55)

 5. (2) anityashuchi-duhkhanatmasu nitya-shuchi-sukhatmakhyatir avidya (56)

 6. (2) drig-darshana-shaktyor ekatmatevasmita (57)

 7. (2) sukhanushayl ragah (58)

 8. (2) duhkhanushayi dveshah (59)

 9. (2) svarasavahi vidusho'pi tatha rudho'bhiniveshah (60)

 10. (2) te pratiprasava-heyah sukshmah (61)

 11. (2) dhyana-heyas tad-vrittayah (62)

 12. (2) klesha-mulah karmashayo drishtadrishta-janma-vedaniyah (63)

 13. (2) sati mule tad-vipako jaty-ayur-bhogah (64)

 14. (2) te hlada-paritapa-phalah punyapunya-hetutvat (65)

 15. (2) parinama-tapa-sanskara-duhkhair guna-vritti-virodhach cha duhkham eva sarvam vivekinah (66)

 16. (2) heyam duhkham anagatam (67)

 17. (2) drashtri-drishyayoh sanyogo heya-hetuh (68)

 18. (2) prakasha-kriya-sthiti-shilam bhutendriyatmakam bhogapavargarthem drishyam (69)

 19. (2) visheshavishesha-lingamatralingani gunaparvani (70)

 20. (2) drashta dristhimatrah shuddho'pi pratyayanupashyah (71)

 21. (2) tad-artha eva drishyasyatma (72)

 22. (2) kritartham prati nashtam apy anashtam tad-anya-sadharanatvat (73)

 23. (2) sva-svami-shaktyoh svarupopalabdhi-hetah sanyogah (74)

 24. (2) tasya hetur avidya (75)

 25. (2) tad-abhavat sanyogabhavo hanam tad drisheh kaivalyam (76)

 26. (2) viveka-khyatir aviplava hanopayah (77)

 27. (2) tasya saptadha pranta-bhumih prajna (78)

 28. (2) yoganganushthanad ashuddhikshaye jnanadiptir a viveka-khyateh (79)

 29. (2) yama-niyamasana-pranayama-pratyahara-dharana-dhyana-samadhyayo'shtavangani (80)

 30. (2) tatra ahimsa-satyasteya-brahmacharyaparigraha yamah (81)

 31. (2) ete jati-desha-kala-samayanavachchimah sarvabhauma mahavratam (82)

 32. (2) shaucha-santosha-tapah-svadhyayeshvara-pranidhanani niyamah (83)

 33. (2) vitarka badhane pratipaksha bhavanam (84)

 34. (2) vitarka himsadayah krita-karitanumodita lobha-krodha-moha-purvaka mridu-madhyadhimatra duhkhajnananantaphala iti pratipaksha-bhavanam (85)

 35. (2) ahimsa-pratishthayam tat-sanniddhau vairatyagah (86)

 36. (2) satya-pratishthayam kriya-phalashrayatvam (87)

 37. (2) asteya-pratishthayam sarva-ratnopasthanam (88)

 38. (2) brahmacharya-pratishthayam virya-labhah (89)

 39. (2) aparigraha-sthairye janma-kathanta-sanbodhah (90)

 40. (2) shauchat svanga-jugupsa parair asansargah (91)

 41. (2) sattvashuddhi-saumanasyaikagryendriyajayatma-darshana-yogyatvani cha (92)

 42. (2) santoshad anuttamah sukha-labhah (93)

 43. (2) kayendriya-siddhir ashuddhi-kshayat tapasah (94)

 44. (2) svadhyayad ishta-devata-sanprayogah (95)

 45. (2) samadhi-siddhir ishvara-pranidhanat (96)

 46. (2) sthira-sukham asanam (97)

 47. (2) prayatna-shaithilyananta-samapattibhyam (98)

 48. (2) tato dvandvanabhighatah (99)

 49. (2) tasmin sati shvasa-prashvasayor gativichchedah pranayamah (100)

 50. (2) bahyabhyantara-stambha-vrittir deshakala-sankhyabhih paridrishto dirghasukshmah (101)

 51. (2) bahyabhyantara-vishayakshepi chaturthah (102)

 52. (2) tatah kshiyate prakashavaranam (103)

 53. (2) dharanasu cha yogyata manasah (104)

 54. (2) sva-vishayasanprayoge chitta-svarupanukara ivendriyanam pratyaharah (105)

 55. (2) tatah parama vashyatendriyanam (106)
^

III. VIBHUTI PADA


 1. (3) desha-bandhash chittasya dharana. (107)

 2. (3) tatra pratyayaikatanata dhyanam (108)

 3. (3) tad evarthamatra-nirbhasam svarupa-shunyam iva samadhih (109)

 4. (3) trayam ekatra sanyamah (110)

 5. (3) taj-jayat prajnalokah (111)

 6. (3) tasya bhumishu viniyogah (112)

 7. (3) trayam antarangam purvebhyah (113)

 8. (3) tad api bahirangam nirbijasya (114)

 9. (3) vyutthana-nirodha-sanskarayor abhibhava-pradhurbhavan nirodha-kshana-chittanvayo nirodha-parinamah (115)

 10. (3) tasya prashanta-vahita sanskarat (l16)

 11. (3) sarvarthataikagratayoh kshayodayau chittasya samadhi-parinamah (117)

 12. (3) tatah punah shantoditau tulya-pratyayau chittasyaikagrata-parinamah (118)

 13. (3) etena bhutendriyeshu dharma-lakshanavastha-parinama vyakhyatah (119)

 14. (3) shantoditavyapadeshya-dharmanupati dharmi (120)

 15. (3) kramanyatvam parinamanyatve hetuh (121)

 16. (3) parinama-traya-sanyamad atitanagata-jnanam (122)

 17. (3) shabdartha-pratyayanam itaretaradhyasat sankaras tat-pravibhaga-sanyamat sarva-bhuta-ruta-jnanam (123)

 18. (3) sanskara-sakshatkaranat purva-jatijnanam (124)

 19. (3) pratyayasya para-chitta-jnanam (125)

 20. (3) na cha tat salambanam tasyavishayi-bhutatvat (126)

 21. (3) kaya-rupa-sanyamat tad-grahya-shakti-stambhe chakshuh-prakashasanprayoge'ntardhanam (127)

 22. (3) etena sthabdady antardhanam uktam (128)

 23. (3) sopakramam nirupakramam cha karma tat-sanyamad aparanta-jnanam arishtebhyo va (129)

 24. (3) maitry-adishu balani (130)

 25. (3) baleshu hasti-baladini (131)

 26. (3) pravritty-aloka-nyasat sukshma-vyavahita-viprakrishta-jnanam (132)

 27. (3) bhavana-jnanam surye sanyamat (133)

 28. (3) chandre tara-vyuha-jnanam (134)

 29. (3) dhruve tad-gati-jnanam (135)

 30. (3) nabhi-chakre kaya-vyuha-jnanam (136)

 31. (3) kantha-kupe kshut-pipasa-nivrittih (137)

 32. (3) kurma-nadyam sthairyam (138)

 33. (3) murdha-jyotishi siddha-darshanam (139)

 34. (3) pratibhad va sarvam (140)

 35. (3) hridaye chitta-sanvit (141)

 36. (3) sattva-purushayor atyantasankirnayoh pratyayavishesho bhogah pararthat svartha-sanyamat purusha-jnanam (142)

 37. (3) tatah pratibha-shravana-vedanadarshasvada-vartta jayante (143)

 38. (3) te samadhav upasarga vkyutthane siddhayah (144)

 39. (3) bandha-karana-shaithilyat prachara-sanvedanach cha chittasya para-shariraveshah (145)

 40. (3) udana-jayaj jala-panka-kantakadishvasanga utkrantisth cha (146)

 41. (3) samana-jayaj jvalanam (147)

 42. (3) shrotrakashayoh sanbandha-sanyamad divyam shrotram (148)

 43. (3) kayakashayoh sanbandha-sanyamat laghu-tula-samapattesth chakashagamanam (149)

 44. (3) bahir akalpita vrittir maha-videha tatah prakashavarana-kshayah (150)

 45. (3) sthula-svarupa-sukshmanvayarthavattva-sanyamad bhuta-jayah (151)

 46. (3) tato'nimadi-pradurbhavah kaya-sanpat tad-dharmanabhighatash cha (152)

 47. (3) rupa-lavanya-bala-vajra-sanhananatvani kaya-sanpat (153)

 48. (3) grahana-svarupasmitanvayarthavattva-sanyamad indriya-jayah (154)

 49. (3) tato manojavitam vikarana-bhavah pradhana-jayash cha (155)

 50. (3) sattva-purushanyata-khyati-matrasya sarvabhavadhishthatritvam sarvajnatritvam cha (156)

 51. (3) tad-vairagyad api dosha-bija-kshaye kaivalyam (157)

 52. (3) sthany-upanimantrane sangha-smayakaranam punar anishta-prasangat (158)

 53. (3) kshana-tat-kramayoh sanyamad vivekajam jnanam (159)

 54. (3) jati-lakshana-deshair anyatanavachchedat tulyayos tatah pratipattih (160)

 55. (3) tarakam sarva-vishayam sarvatha-vishayam akramam cheti vivekajam jnanam (161)

 56. (3) sattva-purushayoh shuddhi-samye kaivalyam (162)
^

IV. KAIVALYA PADA


 1. (4) janmaushadhi-mantra-tapah-samadhijah siddhayah (163)

 2. (4) jaty-antara-parinamah prakrity-apurat (164)

 3. (4) nimittam aprayojakam prakritinam varanabhedas tu tatah kshetrikavat (165)

 4. (4) nirmana-chittany asmita-matrat (166)

 5. (4) pravritti-bhede prayojakam chittam ekam anekesham (167)

 6. (4) tatra dhyanajam anashayam (168)

 7. (4) karmashuklakrishnam yoginas trividham itaresham (169)

 8. (4) tatas tad-vipakanugunanam evabhivyaktir vasananam (170)

 9. (4) jati-desha-kala-vyavahitanam apy anantaryam smriti-sanskarayor ekarupatvat (171)

 10. (4) tasam anaditvam chashisho nityatvat (172)

 11. (4) hetu-phalashrayalambanaih sangrihitatvad esham abhave tad-abhavah (173)

 12. (4) atitanagatam svarupato'sty adhva-bhedad dharmanam (174)

 13. (4) te vyakta-sukshmah gunatmanah (175)

 14. (4) parinamaikatvad vastu-tattvam (176)

 15. (4) vastu-samye chitta-bhedat tayor vibhaktah panthah (177)

 16. (4) na chaika-chitta-tantram vastu tad-apramanakam tada kim syat (178)

 17. (4) tad-uparagapekshitvach chittasya vastu jnatajnatam (179)

 18. (4) sada jnatasth chitta-vrittayas tat-prabhoh purushasyaparinamitvat (180)

 19. (4) na tat svabhasam drishyatvat (181)

 20. (4) eka-samaye chobhayanavadharanam (182)

 21. (4) chittantara-drishye buddhi-buddher atiprasangah smriti-sanskarah cha (183)

 22. (4) chiter apratisankramayas tad-akarapattau svabuddhi-sanvedanam (184)

 23. (4) drashtri-drishyoparaktam chittam sarvartham (185)

 24. (4) tad asankhyeya-vasanabhish chitram api parartham sanhatya-karitvat (186)

 25. (4) vishesha-darshina atma-bhava-bhavana-vinivrittih (187)

 26. (4) tada hi viveka-nimnam kaivalya-pragbharam chittam (188)

 27. (4) tach-chidreshu pratyayantarani sanskarebhyah (189)

 28. (4) hanam esham kleshavad uktam (190)

 29. (4) prasankhyane'py akusidasya sarvatha viveka-khyater dharma-meghah samadhih (19l)

 30. (4) tatah klesha-karma-nivrittih (192)

 31. (4) tada sarvavarana-malapetasya jnanasyanantyaj jneyam alpam (193)

 32. (4) tatah kritarthanam parinama-krama-samaptir gunanam (194)

 33. (4) kshana-pratiyogi parinamaparanta-nirgrahyah kramah (195)

 34. (4) purushartha-shunyanam gunanam pratiprasavah kaivalyam svarupa-pratishtha va chiti-shakter iti (196)
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   121

Похожие:

Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр) iconСутр Патанджали «йогаш-читта-вритти-ниродха»
Когда активность эта иссякает, начинается молчание ума. Сутры являются наиболее древним текстом, дошедшим до нашего времени, поэтому...

Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр) iconСутр Патанджали «йогаш-читта-вритти-ниродха»
Когда активность эта иссякает, начинается молчание ума. Сутры являются наиболее древним текстом, дошедшим до нашего времени, поэтому...

Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр) iconЮ. Силков. Лечение вегетососудистой дистонии методами йоги Много...
Много столетий назад автор «Йога-сутр» Патанджали уже упоминал болезнь как одно из препятствий для йогина, идущего к Истине. Его...

Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр) iconВ основе подготовки лежит метод досконально систематизированный и...
Метод совершенствования сознания и тела через фундаментальные принципы морально-этических и поведенческих норм (Яма/Нияма), поз и...

Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр) iconРамачарака Хатха-Йога. Йогийская философия физического благосостояния...
Наука «Йога» разделяется на несколько отраслей. Из них главные и больше других известные: Хатха-Йога, Раджа-Йога, Карма-Йога и Жнани-Йога....

Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр) iconDrum and Bass или D’n’b мфа
Драм-н-бэйс (Drum and Bass или D’n’b мфа: [ˌdrʌm.ənˈbeɪs][1]; в некоторых источниках указывается упрощённая транскрипция: «драм-н-бэйс»)...

Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр) iconНоменклатура по Латинской Америке
Латинская Америка=Центральная Америка+Южная Америка или Латинская Америка = Америка- англо-Америка

Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр) iconУроки по йоге Патанджали
Лекции были записаны на магнитофон, расшифрованы на бумагу и посланы мне в Индию. Всё это курировала Рут Бруннер. Брат Рудольф предложил...

Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр) iconЙога сновидений способность видеть осознанные сны, распространена...
За йогой сновидений следует йога сна, или Йога Ясного Света. Ее цель состоит в том, чтобы сохранять осознавание во время глубокого...

Йога-Сутры Патанджали Упрощенная латинская транскрипция (196 сутр) iconУчение Крийя Йоги Парамаханса Йогананда Автобиография Йога Глава 26
Крийя йога, таким образом, это "единение (йога) с Бесконечным через определенный обряд или определенное действие (крийя)". Йог, следующий...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов