1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах
Название1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах
страница2/5
Дата публикации22.06.2013
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > География > Документы
1   2   3   4   5
^
Характеристики раціональної бюрократії

  • Чіткий розділ праці, що призводить до появи висококваліфікованих спеціалістів на кожній посаді.

  • Ієрархічність рівнів управління, при якій кожен нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому.

  • Наявність взаємопов’язаної системи узагальнених формальних правил і стандартів, що забезпечують однорідність виконання співробітниками свої обов’язків і скоординованість різних задач.

  • Дух формального знеособлення, з яким офіційні особи виконують своїх посадові обов’язки.

  • Здійснення найму на роботу в суворій відповідності до технічних кваліфікаційних вимог. Захищеність службовців від свавільних звільнень.

Труднощі, які виникають у бюрократичних структурах, пов’язані з перебільшенням значущості стандартизованих правил, процедур і норм, що забезпечують належне виконання співробітниками своїх задач. Це призводить до того, що організація втрачає гнучкість поведінки, виникають нові проблеми в ході взаємодії, обміну інформацією і координації діяльності різних частин організації.

Ще однією негативною властивістю бюрократичних структур є відсутність здатності спонтанно й по-новому реагувати на оточуючі умови, що суттєво необхідно для ефективного функціонування організації. Майже виключний упор на суворе додержання правил веде до негнучкості і повного порушення здібності організації народжувати та вводити в процес своєї діяльності нові елементи.

Адаптивні (органічні) організаційні структури розробляються та впроваджуються з метою забезпечення можливостей реагувати на зміни зовнішнього середовища та впроваджувати наукомістку технологію.

Бюрократичні та адаптивні структури є крайнощами, а реальні структури реальних організацій знаходяться у різних співвідношеннях. Крім того, часто маємо так, що різним підрозділам в одній організації властиві різні структури. Так, наприклад, керівництво крупної організації використовує у виробничих підрозділах бюрократичні структури, а в науково-дослідницьких — адаптивні.

Теорія та практика менеджменту виробила велику кількість варіантів побудови бюрократичних організаційних структур управління. Далі ми подамо найбільш відомі та часто використовувані типи бюрократичних організаційних структур.


^ 5.Проаналізувати взаємозв’язок та відмінності між класифікацією планів за термінами реалізації та в залежності від змісту, мети і завдання?

За термінами реалізації плани поділяють на коротко- (до 1 року), середньо- (3-5 років) і довгострокові (10 - 20 років).

^ Залежно від змісту, мети і завдань у складі функції планування виді­ляють стратегічне, тактичне та оперативне планування.

Стратегічне планування - це вид управлінської діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів, пов'язаних із визначенням стра­тегії діяльності організації - комплексного плану її перспективного розвитку. В процесі здійснення стратегічного планування відбувається розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня ко­ординація, усвідомлення організаційних стратегій.

^ Тактичне планування охоплює частіше невеликі терміни. Воно виходить із стратегічного плану, є більш деталізованим. Відповідно до кожного напрямку діяльності організації визначається обсяг робіт, зва­жуються питання забезпечення його виконання. Тактичне планування відбувається на середньому рівні. Результатом цього планування є такти­ка і політика.

^ Оперативне планування - це різновид управлінської діяльності, який полягає в реалізації стратегій організації. В процесі оперативного планування розробляються процедури і правила. Ціль – розробка планів для керівництва окремих підрозділів.


^ 6. Проаналізуйте відмінності між змістовними та процесуальними теоріями мотивації

Для встановлення пропорцій використання внутрішніх і зовнішніх винагород у процесі мотивації адміністрація повинна визначити і чітко уявити потреби своїх працівників. У цьому і полягає основна мета змістових теорій мотивації.

Змістові теорії намагаються визначити потреби, що спонукають людей до дії. Вони аналізують людські потреби та допомагають керівникам зрозуміти, які винагороди за працю люди цінуватимуть, а які ні. Це робиться при визначенні обсягу та змісту роботи виконавців. Серед багатьох існуючих теорій мотивації, визначимо 4 основних, які вже стали класичними: Маслоу, Алдерфера, МакКлелланда та Герцберга.

Змістові теорії мотивації базуються на потребах та пов'язаних з ними чинниками, що визначають поведінку людей.

У процесуальних теоріях аналізується те, як людина розподіляє зусилля для досягнення різних цілей і як вона обирає конкретний вид поведінки. Процесуальні теорії не заперечують існування потреб, але вважають, що поведінка людини визначається не тільки ними. Згідно з процесуальними теоріями. Поведінка людини є функцією її сприйняття та сподівання, що пов'язано з конкретною ситуацією.

Процесуальні теорії мають на меті з'ясувати, як люди мислять, щоб задовольнити свої потреби. Скажімо, дві особи прагнуть досягти успіху. Одна з них вважає, що важко працюючи, віддаючи праці додатковий час, вона досягне визнання за відміну роботу. Друга відчуває, що налагодження добрих взаємин з керівництвом, становлення контактів з усіма ланками організацій дасть ідентичні наслідки. Одна особа обрала шлях до успіху через показники діяльності, інша через особисті зв'язки. Так спільна мета передбачає кілька способів її досягнення.

Існує три основні процесуальні теорії мотивації: теорія очікування, теорія справедливості та об'єднана модель мотивації Портера-Лоулера.
^ 7. Проанализируйте функции менеджмента.

Функции управления – виды управленческой деятельности, которые обеспечивают формирование способов управленческого влияния на объект управления.

В теории управления функции менеджмента являются базовой категорией. Они раскрывают суть и содержание управленческой деятельности на всех уровнях управления. Выделение функций управления – это объективный процесс, который связан с его сложностью. Функции управления возникли вследствие разделения и специализации управленческого труда.

Общие функции менеджмента

Функция

Действия по реализации функции

Планирования

Деятельность, направленная на определение перспектив развития и текущей деятельности организации. Определение будущего состояния организации, способов достижения целей и задач конкретным исполнителям.

Организация

Обеспечение слаженности работы всех элементов.

Контроль и учет

Действия людей в процессе обеспечения эффективного

Координация

Нейтрализация отклонений и обеспечение желаемого развития системы, слаженности усилий по достижении целей.

Мотивация

Целенаправленное влияние на работников для достижения целей.

Регулирование

Сохранение устойчивости организации, поддержка и усовершенствование ее состояния.

Важной особенностью общих функций является то, что они при взаимодействии создают замкнутый «цикл управления». Общие функции управления выполняются на любом предприятии, в организации, независимо от их назначения и особенностей деятельности. Содержание каждой функции управления определяется различными факторами и характеристиками организации, уровнем, на котором осуществляется управление. При переходе от одного уровня к другому наблюдается смена соотношений содержания, роли и веса в объеме общих функций управления.

Таким образом, объем работ по функциям планирования и координации возрастает на высших уровнях, а по функции организации, наоборот, увеличивается на тех уровнях, которые ближе к производственному процессу. Функции контроля и мотивации свойственны всем уровням управления.

Рассмотренные функции управления не существуют сами по себе. Они проявляются как виды управленческой деятельности только во взаимодействии и взаимосвязи.

Отсюда выплывает, что менеджмент - это не только совокупность отдельных функциональных видов деятельности, а также их взаимосвязь, и взаимоусловленность.

^ 8. Функция планирования: планирование деятельности предприятия, методы, виды, этапы разработки планов.

Слово «планирования» происходит от лат. planus - «ровный, плоский» и в управленческой деятельности означает разработку замысла определенной деятельности, работы, с определением ее целей, содержания, объема, последовательности, сроков и даже методов выполнения. План трактуется также как замысел, который предусматривает развитие.

Планирование - общая функция управления, которое являет собой процесс определения действий, которые должны быть выполнены в будущем для использования ресурсов и получения доходов. Это выбор наилучшей альтернативы текущего и перспективного развития объекта управления. Суть планирования проявляется в определении перспективы и майбутньо¬го состояния организации; в конкретизации целей ее развития, путей и средств достижения целей, сроков и последовательности их реализации; в выявлении всех необходимых ресурсов. Существует достаточное количество видов планирования, что позволяет провести их классификацию.

По сроками реализации планы разделяют на кратко- (до 1 года), средне- (3-5 лет) и долгосрочные (10 - 20 лет).

По методами и технологиями различают централизованное и децентрализующее, нормативное, индикативное и итеративное планирование. Итеративное (покрокове) планирование - постоянное обновление плана при продвижении работы; оно ориентируется на процессы, которые происходят, и являет собой определение возможностей, которые должны быть учтены. Нормативное планирование нуждается в четкой классификации областей применения, процедур измерения показателей, определения их значимости. При адаптивном (ситуационному) планировании план является механизмом адаптации к внешней среде. Индикативное планирование предусматривает процесс формирования системы параметров (индикаторов) - ключевых показателей, которые определяют состояние объекта. Индикатор имеет направленный, векторный характер, ограничивает минимальные и максимальные значения показателей.

По функциями выделяют такие планы: производственные (производства продукции), коммерческие (сбыт продукции, материально-техническое обеспечение), инвестиционные, планы из труда и заработной платы, планы социальной поддержки и т.п.

По уровнями управления выделяют планы предприятий, цехов, подразделов, участков, бригад, индивидуальные планы работ.

В зависимости от содержания, цели и заданий, в составе функции планирования выделяют стратегическое, тактическое и оперативное планирование.

Для выполнения данной функции используются следующие методы:

метод экстраполяции (проекция в будущее) предусматривает автоматическое перенесение существующих в прошлом тенденций развития;

если будущее предприятия ожидается не очень стабильным, но при этом собравшиеся причинноследствнные связи между событиями, то применяются математико-статистические методы;

экспертные методы применяются в связи с неопределенной ситуацией в СТО, поэтому специалисты на основе интуитивно-логического анализа и совместимого обсуждения всей известной информации формируют виденье будущего состояния объекта прогнозирования;

бюджетный метод основывается на составлении отчетных и плановых бюджетов, то есть таблиц, которые отображают состояние или распределение ресурсов, которые имеет организация, в соответствии с целями, которые стоят перед ней;

балансовый метод основывается на увязке двух бюджетов: ресурсов, которые имеют в своем распоряжении предприятие, и потребностей в них в рамках планового периода. Если ресурсов по сравнению с потребностями не достаточно, то необходимо проводить поиск их дополнительных источников, которые позволяют покрыть дефицит. В ином случае предприятие должно снизить потребление. Если ресурсов в избытке, то необходимо расширить их потребление или избавиться от избытков;

нормативный метод основывается на нормах и нормативах.

^ 9. Функция менеджмента – организация деятельности предприятия.

Организация как вид управленческой организационной деятельности является первоначальной основой, необходимым фундаментом любых совместимых усилий людей. Именно организация выделяет элементы, упорядочивает связки, координирует и добирает участников совместимой работы, объединяет индивидуальные способности в коллективный труд, формирует организационную структуру управления, какая играет исключительно важную роль в менеджменте всей организации, отображая внутреннее построение управляющей системы. Организационная структура предназначена для установления, оптимизации, закрепления, стабилизации достигнутого состояния организации.

Таким образом, функцию «организация» можно рассматривать в двух аспектах:

1) формирование организационной структуры (распределение организации на подразделения согласно ее целям и стратегии);

2) установление взаимодействий между членами организации в рамках её структуры.

Функция организации обеспечивает целеустремленную, полезную деятельность как индивидуальную, так и всего коллектива, выходя из своих целей и базируясь на ряду принципов.

Главная цель функции организации - задействовать потенциал людей для обеспечения эффективности их деятельности и получить позитивный результат.

Построение организации осуществляется путем формирования организационных структур управления. Категория «структура» отображает внутреннюю форму системы. Наличие структуры - неотъемлемый атрибут всех существующих систем, потому что именно структура предоставляет им организованности, целенаправленности. Функцию «организация» можно рассматривать также как процесс, сущность которого - систематическая координация значительного количества задач и взаимоотношений людей, что их выполняют. Этот процесс определяется принятой на предприятии концептуальной схемой организационной структуры управления. Состав задач такого процесса характеризуется значительным разнообразием объектов организаций и ситуаций, на которых необходимо реагировать руководителю. По своему содержанию и назначением к организационным задачам принадлежат:

♦ организация в процессе распределения полномочий;

♦ организация в процессе делегирования полномочий;

♦ организация совместимых действий менеджеров и специалистов при реализации функций управления;

♦ организация действий исполнителей, направленных на процесс выполнения управленческих решений;

♦ самоорганизация труда менеджеров;

♦ организация процессов коммуникаций.

Содержание конкретной организационной деятельности зависит от уровня управления, в котором она осуществляется. Рассмотрим некоторые из приведенных видов более обстоятельно.


^ 10. Функция менеджмента – мотивация труда, классификация мотивации труда
Термин "мотивация" служит родовым понятиям для обозначения всей совокупности факторов, механизмов и процессов, которые на уровне психического отображения обеспечивают побуждение к жизненно необходимым целей, т.е. поведения, направленного на удовлетворение нужд. При наполнении конкретным содержанием таких соподчиненных понятий, как "потребность", "мотив", "стимул", неминуемым является, по крайней мере, на современном уровне знаний о процессах мотивации, присутствие элемента произвольности.

Мотивация - это процесс побуждения работников к деятельности для достижения целей организации. Определенной мерой в основе мотивации лежат потребности, которые появляются, когда человек ощущает недостаток чего-нибудь. Много психологов считают, что потребности можно условно подразделить на первичные и вторичные.

Первичные потребности отображают необходимость человека в пище, сне, дыхании, движении. Вторичные потребности по своей природе являются психологическими и приобретаются индивидом в процессе жизнедеятельности. Это потребность в уважении, успехе, власти, принадлежности кому или чему-нибудь и др. Непосредственно потребности идентифицировать невозможно, они определяются через поведение человека, побуждая его к определенным действиям.

Мотивационный процесс:

1. возникновение потребностей;

2. поиск путей удовлетворения потребностей;

3. определение целей и действий для достижения потребностей;

4. выполнение действий;

5. удовлетворение потребности.

Мотивацию класифицируют:

1. по основным группам потребностей:

- материальная;

- трудовая;

- статусная.

2. по способам исследования:

- нормативная;

- стимулирующая;

- принудительная.

3. по источникам возникновения:

- внутренняя;

- внешняя.
1   2   3   4   5

Похожие:

1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах icon1. мп, що застосовується в період збройниз конфліктів: поняття, історія,...
Види збройних конфліктів. Застосування норм міжнар гуманітарного права до різних видів збройних конфліктів

1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах iconПринципи побудови шкільного курсу геометрії. Аксіоматичний метод...

1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах iconПоняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності....
Суб’єкти інвестиційної діяльності та об’єкти інвестування. Права та обов’язки інвесторів. Поняття «інвестиційний клімат». Регулювання...

1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах iconЗабезпечує її адаптивність до різноманітних застосувань у
Персональний комп'ютер — загальнодоступна універсальна щодо застосування настільна або перенос­на еом. Він — обов'язковий атрибут...

1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах icon7. Міжнародні маркетингові дослідження Особливості міжнародних маркетингових досліджень
Методичний підхід та особливості застосування матриці “Мак-Кінсі  Дженерал Електрік” у міжнародному маркетингу

1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах iconВопросы по менеджменту
Факторы, обуславливающие эффективную деятельность (личностный, ситуационный, интегративный)

1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах iconВопросы к государственному экзамену
Современные концепции и подходы к менеджменту в социально-культурном сервисе и туризме

1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах iconСтислий конспект теми
Мета: поглиблення, розширення та закріплення отриманих на лекційних заняттях знань про темперамент, характер, здібності; самостійна...

1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах iconТематика курсовых работ по менеджменту на 2009-2010 учебный год
Критерии оценки эффективности менеджмента в различных типах хозяйственных систем

1. Проаналізувати принципи менеджменту та можливість застосування їх на вітчизняних підприємствах iconСписок тем для написания курсовой работы по финансовому менеджменту
Механизмы, обеспечивающие связь предприятия и рынка через финансовую отчетность

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов