N o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
НазваниеN o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
страница11/30
Дата публикации01.12.2013
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > География > Документы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30
5.3.3 Газопроводы высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или не менее чем на 0,5 м над оконными и дверными проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административ­ных и бытовых зданий. Расстояние от га­зопровода до кровли здания должно быть не менее 0,2 м.
5.3.3 Conductele de gaze cu presiune înaltă urmează a fi pozate pe pereţii plini şi pe sectoarele pereţilor sau nu mai puţin de 0,5 m deasupra golurilor de fereastră şi de uşă a etajelor superioare ale clădirilor de producţie şi a clădirilor administrative şi sociale, în bloc cu acestea. Distanţa de la conducta de gaze până la acoperişul clădirii trebuie să fie nu mai mică de 0,2 m.

Газопроводы низкого и среднего дав­ления могут прокладываться также вдоль переплетов или импостов неоткрываю­щихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных и автономных источников теплоснабжения, заполненные стеклоблоками.
Conductele de gaze cu presiunea joasă şi medie pot fi pozate, de asemenea de-a lungul cercevelelor sau impostelor ale ferestrelor fixe, şi să intersecteze golurile de fereastră ale clădirilor de producţie, şi cazangeriilor, şi a surselor autonome de alimentare cu căldură, umplute cu blocuri de sticlă.

5.3.4 Высоту прокладки надземных га­зопроводов следует принимать в соответ­ствии с требованиями NCM B.01.03-2005.
5.3.4 Înălţimea pozării conductelor supraterane trebuie luată în corespundere cu cerinţele NCM B.01.03-2005.

5.3.5 По пешеходным и автомобиль­ным мостам, построенным из негорючих материалов, разрешается прокладка газо­проводов давлением до 0,6 МПа из бес­шовных или электросварных труб, про­шедших 100% - ный контроль заводских сварных соединений физическими мето­дами. Прокладка газопроводов по пеше­ходным и автомобильным мостам, постро­енным из горючих материалов, не допус­кается.
5.3.5 Pe podurile pentru pietoni şi au-tomobile, construite din materiale ignifuge se admite pozarea conductelor de gaze cu presi-unea până la 0,6 MPa din ţevi trase sau sudate electric, ce au trecut controlul de 100 % prin metode fizice a racordurilor sudate industrial. Pozarea conductelor de gaze pe podurile pentru pietoni şi automobile, construite din materiale combustibile, nu se admite.
  1. ^

   Пересечение газопроводами водных преград и оврагов
  1. Intersecţiile cu conductele de gaze a obstacolelor acvatice şi ravenelor


5.4.1 Подводные и надводные газо­проводы в местах пересечения ими водных преград следует размещать на расстоянии от мостов по горизонтали в соответствии с таблицей 4.
5.4.1 Conductele de gaze subacvatice şi cele deasupra apei, în locurile de intersecţie de către ele a obstacolelor acvatice, urmează a fi amplasată la distanţa de la poduri pe orizontală, în corespundere cu tabelul 4.

5.4.2 Газопроводы на подводных пе­реходах следует прокладывать с заглубле­нием в дно пересекаемых водных преград. При необходимости, по результатам расче­тов на всплытие, необходимо произвести балластировку трубопровода. Отметка верха газопровода (балласта, футеровки) должна быть не менее чем на 0,5 м, а на переходах через судоходные и сплавные реки - на 1,0 м ниже прогнозируемого профиля дна на срок 25 лет. При произ­водстве работ методом наклонно-направ-ленного бурения - не менее чем на 2,0 м ниже прогнозируемого профиля дна.
5.4.2 Pe trecerile subacvatice conductele de gaze trebuie pozate cu adâncire la fundul obstacolelor acvatice intersectate. La necesitate, conform calculelor la emersiune, este necesar să se efectueze balastarea conductelor. Cota de nivelare a conductei de gaze (balastului, căptuşelii) trebuie să fie nu mai joasă de 0,5 m, iar pe trecerile peste râurile navigabile şi pentru plutărit – cu 1,0 m mai jos de profilul prognozat al fundului pe termen de 25 ani. La executarea lucrărilor prin metoda forajului înclinat-dirijat – nu mai puţin de 2,0 m mai jos de profilul prognozat al fundului.

5.4.3 На подводных переходах следует применять:
5.4.3 Pe trecerile subacvatice urmează a fi aplicate:

 • трубы с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм;
  • ţevi de oţel având grosimea peretelui cu 2 mm mai mult decât cea de calcul, însă nu mai puţin de 5 mm;

 • полиэтиленовые трубы, имеющие стан-дартное размерное отношение наруж­ного диаметра трубы к толщине стенки (SDR) не более 11 (по действующим нормативным документам) с коэффи­циентом запаса прочности не менее 2,5 для переходов шириной до 25 м (при уровне максимального подъема воды) и не менее 2,8 в остальных случаях.
 • ţevi de polietilenă ce dispun de raport dimensional standard al diametrului exterior faţă de grosimea peretelui (SDR) cel mult 11 (conform documentelor normative în vigoare) cu coeficientul de siguranţă nu mai mic de 2,5 pentru trecerile cu lăţimea până la 25 m (în cazul nivelului creşterii maxime a apei) şi nu mai puţin de 2,8 în celelalte cazuri.

При прокладке газопровода давлением до 0,6 МПа методом наклонно-направлен-ного бурения во всех случаях можно при­менять полиэтиленовые трубы с коэффи­циентом запаса прочности не менее 2,5.
În cazul pozării conductei de gaze cu presiune până la 0,6 MPa prin metoda forajului înclinat - dirijat în toate cazurile, pot fi aplicate ţevi de polietilenă cu coeficientul de siguranţă nu mai mic de 2,5.


Таблица 4

Водные

преграды

Тип моста

Расстояние по горизонтали между газопроводом и мостом,

не менее, м, при прокладке газопровода

выше моста

ниже моста

от надводного газо­провода диаметром, мм

от подводного газо­провода диаметром, мм

от над­водного газопро­вода

от подвод­ного газо­провода

300 и ме­нее

свыше 300

300 и менее

свыше 300

всех диаметров

Судоходные

замерзающие

Всех ти­пов

75

125

75

125

50

50

Судоходные

незамерзаю-

щие

Всех ти­пов

50

50

50

50

50

50

Несудоходные

замерзающие

Много­пролетные

75

125

75

125

50

50

Несудоходные

незамерзаю­щие

Много­пролетные

20

20

20

20

20

20

Несудоходные

для газопрово­дов давления:

 • низкого

Одно- и

двухпро­летные

2

2

20

20

2

10

 • среднего и высокого

Одно- и двухпро­летные

5

5

20

20

5

20

Примечание - Расстояния указаны от выступающих конструкций моста.
5.4.4 Высоту прокладки надводного перехода газопровода от расчетного уровня подъема воды или ледохода по действующим строительным нормам опре­деления расчетных гидрологических ха­рактеристик (горизонт высоких вод - ГВВ или ледохода - ГВЛ) до низа трубы или пролетного строения следует принимать:
5.4.4 Înălţimea pozării trecerii deasupra apei a conductei de gaze de la nivelul de calcul al creşterii apei sau a mişcării straturi-lor de gheaţă, conform normelor în vigoare în construcţii de stabilire a caracteristicilor hidrologice (nivelul apelor mari – NAM sau mişcării straturilor de gheaţă – NASG) până la partea inferioară a ţevii sau a suprastructurii urmează a fi admisă:

 • при пересечении оврагов и балок не ниже - 0,5 м над ГВВ 5 %-ной обеспе­ченности;
  • în cazul intersectării ravenelor şi vîlcelelor nu mai joasă de - 0,5 m deasupra NAM cu asigurare de 5 %;

 • при пересечении несудоходных и не­плавных рек - не менее 0,2 м над ГВВ и ГВЛ 2 %-ной обеспеченности, а при наличии на реках корчехода - с его уче­том, но не менее 1м над ГВВ 1 %-ной обеспеченности;
 • în cazul intersecţiei râurilor nenavigabile şi celor ce nu sunt pentru plutărit – nu mai joasă de 0,2 m deasupra NAM şi NASG cu 2 % de asigurare, iar în cazul existenţei pe râuri cu luarea lui în calcul, însă nu mai mică de 1m deasupra NAM cu 1 % de asigurare;

 • при пересечении судоходных и сплав­ных рек - не менее значений, установ­ленных нормами проектирования для мостовых переходов на судоходных реках.
 • în cazul intersectării râurilor navigabile şi pentru plutărit – nu mai puţin de valorile stabilite de normele de proiectare pentru trecerile rulante pe râurile navigabile.

Запорную арматуру следует разме­щать на расстоянии не менее 10 м от гра­ниц перехода. За границу перехода прини­мают места пересечения газопроводом го­ризонта высоких вод с 10 %-ной обеспе­ченностью.
Armatură abturatoare pentru închiderea conducte-lor din reţea urmează a le amplasa la distanţă minim de 10 m de la hotarele trecerii. Peste hotarul trecerii se admit locurile de intersecţie a conductei de gaze a nivelului apelor mari cu 10 % de asigurare.


Tabelul 4

Obstacole acvatice

Tipul podului

Distanţa pe orizontală între conducta de gaze şi pod, nu mai mică

de , m, la pozarea conductei de gaze

mai sus de pod

mai jos de pod

de la conducta de gaze deasupra apei cu diametrul, mm

de la conducta de gaze subacvatică cu diametrul, mm

de la conducta de gaze deasupra apei

de la conducta de gaze subacvatică

300 şi mai puţin

peste 300

300 şi mai puţin

peste 300

cu toate diametrele

Navigabile gelive

De toate tipurile

75

125

75

125

50

50

Navigabile ne gelive

De toate tipurile

50

50

50

50

50

50

Nenavigabile gelive

Cu mai multe travee

75

125

75

125

50

50

Nenavigabile ne gelive

Cu mai multe travee

20

20

20

20

20

20

Nenavigabile pentru conductele de gaze de presiune:

 • joasă

 • medie şi înaltă

Cu o singură şi cu două travee
Cu o singu-ră şi cu două travee

2
5

2
5

20
20

20
20

2
5

10
20

NOTĂ: - Distanţele sunt indicate de la construcţiile proeminente ale podului
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов