N o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
НазваниеN o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
страница14/30
Дата публикации01.12.2013
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > География > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30
6.2.4 ГРП могут пристраиваться к зда­ниям не ниже II степени огнестойкости класса С0 с помещениями категорий Г и Д по нормами противопожарной безопаснос-ти [1]. ГРП с входным давлением газа свыше 0,6 МПа могут пристраиваться к указанным зданиям, если использование газа такого давления необходимо по усло­виям технологии.
6.2.4 SRG pot fi anexate la clădirile cu grad nu mai jos de gradul II de rezistenţă la foc clasa C0 cu încăperi de categoria Г şi Д potrivit normelor securităţii incendiare [1]. SRG cu presiunea de intrare peste 0,6 MPa pot fi anexate la clădirile menţionate, în cazul în care utilizarea gazelor cu asemenea presiune este necesară conform condiţiilor tehnologice.

Пристройки должны примыкать к зда­ниям со стороны глухой противопожарной стены, газонепроницаемой в пределах примыкания ГРП. При этом должна быть обеспечена газонепроницаемость швов примыкания.
Construcţiile anexe trebuie să fie alăturate la clădiri din partea peretelui plin antiincendiar, etanş la gaze, în limitele alăturării cu SRG. În acelaşi timp, trebuie asigurată etanşeitatea la gaze a rostului de alăturare..

Расстояния от стен и покрытия при­строенных ГРП до ближайшего проема в стене должно быть не менее 3 м.
Distanţele de la pereţii şi acoperişul SRG, anexate până la cel mai apropiat gol în perete trebuie să fie de minim 3 m.

6.2.5 Встроенные ГРП разрешается устраивать при входном давлении газа не более 0,6 МПа в зданиях не ниже II сте­пени огнестойкости класса С0 с помеще­ниями категорий Г и Д. Помещение встро­енного ГРП должно иметь противопожар­ные газонепроницаемые ограждающие конструкции и самостоятельный выход наружу из здания.
6.2.5 SRG încorporate se admite să fie instalate în cazul presiunii de intrare a gazelor SUB 0,6 MPa în clădirile cu grad nu mai jos de gradul II de rezistenţă la foc al clasei C0, cu încăperi de categoria G şi D. Încăperile SRG încorporate trebuie să dispună de construcţii antiincendiu îngrădite, etanşe la gaze şi de ieşire independentă în exteriorul clădirii.

6.2.6 Стены, разделяющие помещения ГРП и ГРПБ, должны быть противопожар­ными I типа по NCM E.03.02-2001 (MCH 2.02.01-97) и газонепроницаемыми. Уст­ройство дымовых и вентиляционных кана­лов в разделяющих стенах, а также в сте­нах зданий, к которым пристраиваются ГРП (в пределах примыкания ГРП), не до­пускается.
6.2.6 Pereţii ce despart încăperile SRG şi ГРПБ trebuie să fie antiincendiu de tipul I conform NCM E.03.02-2001 (MCH 2.02.01-97) şi etanşi la gaze. Instalarea canalelor de fum şi de ventilaţie în pereţii separatori, precum şi în pereţii clădirilor la care se anexează SRG (în limitele alăturării SRG), nu se admite.

Вспомогательные помещения должны иметь самостоятельный выход наружу из здания, не связанный с технологическим помещением.
Încăperile auxiliare trebuie să dispună de ieşire independentă în exteriorul clădirilor, care nu este legată de încăperea tehnologică.

Двери ГРП и ГРПБ следует преду­сматривать противопожарными и откры­ваемыми наружу.
Uşile SRG şi SRGB trebuie să fie de incendiu şi să se deschidă în exterior

6.2.7 Помещения, в которых располо­жены узлы редуцирования с регуляторами давления отдельно стоящих, пристроенных и встроенных ГРП и ГРПБ, должны отве­чать требованиям NCM C.02.02-2004 и NCM E.03.02-2001 (MCH 2.02.01-97).
6.2.7 Încăperile în care sânt amplasate blocurile de reduare cu regulatoare de pre-siune ale ГРП şi ГРПБ, anexate şi încorpo-rate, amplasate separat trebuie să corespundă prevederilor normelor NCM C.02.02-2004 и NCM E.03.02-2001 (MCH 2.02.01-97)
  1. Требования к ШРП

  1. ^

   Cerinţe fată de SDRG


6.3.1 ШРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.
6.3.1 SDRG se amplasează pe suporturi amplasate separat sau pe pereţii exteriori ai clădirilor gazificate.

Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5. При этом для ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно расстояния до зданий и сооружений не нормируются.
Distanţele de la SDRG amplasate separat până la clădiri şi construcţii, nu trebuie să fie mai reduse decât cele indicate în tabelul 5. În acest caz, pentru SDRG cu presiunea gazelor la branşament până la 0,3 MPa inclusiv, dista-nţele până la clădiri şi edificii nu se normează.

6.3.2 ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:
6.3.2 SDRG cu presiune de intrare până la 0,3 MPa se instalează:

 • на наружных стенах жилых, общест-венных, административных и бытовых зданий независимо от степени огне­стойкости и класса пожарной опасно­сти при расходе газа до 50 м3/ч;
 • pe pereţii exteriori ai clădirilor publice, administrative şi sociale, indiferent de gradul de rezistenţă la foc şi clasa pericolului de incendiu la un consum de gaze de până la 50 m3/h;

 • на наружных стенах жилых, обще-ственных, административных и быто­вых зданий не ниже III степени огне­стойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 м3 /ч.
 • pe pereţii exteriori ai clădirilor publice, administrative şi sociale cu grad nu mai jos de gradul III de rezistenţă la foc şi nu mai jos de C1, un consum de gaze de până la 400 m3/h.

6.3.3 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котель­ных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0.
6.3.3 SDRG cu presiune de intrare a gazelor până la 0,6 MPa se instalează pe pereţii exteriori ai clădirilor de producţie, în cazangerii, în clădirile publice şi sociale cu destinaţie de producere, precum şi pe pereţii exteriori ai SRG existente, cu grad nu mai jos de gradul III de rezistenţă de foc şi clasa C0.

6.3.4 ШРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не разрешается.
6.3.4 Nu se admite instalarea SDRG cu presiune de intrare a gazelor de peste 0,6 şi până la 1,2 MPa pe pereţii exteriori ai clădiri-lor.

6.3.5 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа – не менее 3 м.
6.3.5 La instalarea SDRG cu presiune a gazelor la branşament până la 0,3 MPa pe pe-reţii exteriori ai clădirilor, distanţa de la pere-tele SDRG până la ferestre, uşi şi alte goluri trebuie să fie nu mai mică de 1 m, iar în cazul presiunii gazelor la branşament peste 0,3 până la 0,6 MPa – minim de 3 m.

6.3.6 Разрешается размещение ШРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зда­ний I, II степеней огнестойкости класса С0 со стороны выхода на кровлю на расстоя­нии не менее 5 м от выхода.
6.3.6 Se admite amplasarea SDRG pe acoperişul cu termoizolant ignifug al clădiri-lor de producţie cu gradele I, II de rezistenţă la foc ale clasei C0 din partea ieşirii pe acoperiş, la distanţă nu mai mică de 5 m de la ieşire.
  1. ^

   Требования к ГРУ
  1. Cerinţe faţă de IRG


6.4.1 ГРУ могут размещаться в поме­щении, где располагается газоиспользую­щее оборудование, а также непосредст­венно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.
6.4.1 IRG pot fi amplasate în încăperi unde se află utilajul ce utilizează gaze, pre-cum şi nemijlocit lângă instalaţiile termice pentru debitarea gazelor spre arzătoarele lor.

Разрешается подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других помещениях одного здания, при условии, что эти агрегаты работают в оди­наковых режимах давления газа и в поме­щения, где обеспечен круглосуточно дос­туп обслуживающему персоналу, ответст­венному за безопасную эксплуатацию га­зового оборудования.
Se admite debitarea gazelor de la o IRG spre agregatele termice, amplasate în alte încăperi ale unei clădiri, cu condiţia că aceste agregate funcţionează în regimuri similare de presiune a gazelor şi în încăperile unde este asigurat accesul în curs de 24 ore a perso-nalului de deservire, responsabil pentru exploatarea utilajului.

6.4.2 Количество ГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается. При этом каждое ГРУ не должно иметь более двух линий регулирования.
6.4.2 Numărul IRG amplasate în aceeaşi încăpere nu se limitează, iar fiecare IRG nu trebuie să aibă mai mult de de două linii de reglare.

6.4.3 ГРУ могут устанавливаться при входном давлении газа не более 0,6 МПа.
6.4.3 IRG pot fi instalate în cazul presi-unii de intrare a gazelor sub 0,6 MPa.

При этом ГРУ размещаются:
În acest caz, IRG se amplasează:

 • в помещениях категорий Г и Д, в кото­рых расположены газоиспользующие установки, или в соединенных с ними открытыми проемами смежных поме­щениях тех же категорий, имеющих вентиляцию по размещенному в них производству;
 • în încăperile de categoria G şi D, în care sunt amplasate instalaţii ce utilizează gaze sau în golurile deschise racordate cu ele ale încăperilor adiacente cu categorii similare, ce dispun de ventilaţie;

 • в помещениях категорий В1-В4, если расположенные в них газоиспользую­щие установки вмонтированы в техно­логические агрегаты производства.
 • în încăperile de categoria B1 – B4, în cazul în care instalaţiile ce utilizează gaze, amplasate în ele, sunt montate în agregate tehnologice de producţie.

6.4.4 Не допускается размещать ГРУ в помещениях категорий А и Б.
6.4.4 Nu se admite amplasarea IRG în încăperile de categoria A şi B.
  1. ^

   Оборудование ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ
  1. Utilajul SRG, SRGB, SDRG şi IRG


6.5.1 ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ должны быть оснащены фильтром, предохрани­тельным запорным клапаном (ПЗК), регу­лятором давления газа, предохранитель­ным сбросным клапаном (ПСК), запорной арматурой, контрольными измеритель­ными приборами (КИП) и узлом учета расхода газа, при необходимости, а также обводным газопроводом (байпасом) с двумя последовательно расположенными отключающими устройствами на нем.
6.5.1 SRG, SRGB, SDRG şi IRG trebuie dotate cu filtru, supapă obturatoare de siguranţă (SOS), regulator de presiune a gazelor, supapă de evacuare de siguranţă (SES), armatură obturatoare, aparate de măsură şi control (DCM) şi bloc de evidenţă a consumului de gaze, la necesitate, precum şi cu conducta (de gaze) de derivaţie (bypass) având două dispozitive de deconectare, amplasate consecutiv pe aceasta.

Разрешается не предусматривать уст­ройство байпаса в ШРП, предназначенном для газоснабжения одноквартирного дома.
Se admite să nu fie prevăzut dispozitivul bypass în SDRG, destinată alimentării cu gaze a clădirii monoetaj.

При давлении на входе свыше 0,6 МПа ГРП или ГРУ с расходом газа свыше 5000 м3 /ч, а ШРП - с расходом газа свыше 100 м3 /ч, должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса.
În cazul presiunii la branşament peste 0,6 MPa la SRG sau IRG, cu consumul de gaze peste 5000 m3/h, iar SDRG – cu consumul peste 100 m3/h, trebuie utilate cu două linii de reducere în locul bypassului.

6.5.2 При размещении части запорной арматуры, приборов и оборудования за пределами здания ГРП, ГРПБ или ШРП, должны быть обеспечены условия их экс­плуатации, соответствующие указанным в паспортах заводов-изготовителей. Обору­дование, размещенное за пределами зда­ния ГРП, ГРПБ и шкафа ШРП, должно быть ограждено.
6.5.2 În cazul amplasării a unei părţi de armatură de obturare, aparatelor şi utilajului în exteriorul clădirilor SRG, SRGB sau SDRG, trebuie să fie asigurate condiţiile de exploatare a acestora, corespunzătoare celor indicate în fişele tehnice ale uzinelor producătoare. Utilajul amplasat în afara clădirii SRG, SRGB şi dulapul SDRG trebuie să fie îngrădit.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов