N o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
НазваниеN o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
страница25/30
Дата публикации01.12.2013
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > География > Документы
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
^

Внешний осмотр и измерения
  1. Examinarea superficială şi măsurările


10.2.1 Внешним осмотром и измере­ниями проверяют:
10.2.1 Prin examinarea superficială şi măsurări se verifică:

 • глубину заложения подземного (назем­ного) или расположение надземного га­зопровода, уклоны, устройство основа­ния, постели или опор, длину, диаметр и толщину стенок трубопровода, уста­новку запорной арматуры и других элементов газопровода. Измерения проводят по ГОСТ 26433.2;
 • adâncimea pozării conductei subterane (terestre) sau amplasarea conductei supra-terane de gaze, declivităţile, construcţia fundaţiei, stratului sau stîlpilor, lungimea, diametrul şi grosimea pereţilor conductei, instalarea armaturii de închidere şi alte elemente ale conductei de gaze. Măsurările se efectuează conform ГОСТ 26433.2;

 • тип, размеры и наличие дефектов на каждом из сварных стыковых соедине­ний трубопроводов;
 • tipul, dimensiunile şi existenţa defectelor pe fiecare din îmbinările sudate cap la cap ale conductelor;

 • сплошность, адгезию стали и толщину защитных покрытий труб и соедине­ний, а также резервуаров СУГ.
 • continuitatea, adeziunea oţelului şi grosi-mea învelişurilor de protecţie ale ţevilor şi îmbinărilor, precum şi a rezervoarelor de HGL.

10.2.2 Проверку подземных трубопро­водов (резервуаров) производят до и после опускания их в траншею (котлован). Коли­чество измерений  в соответствии с ука­заниями проекта или технологической до­кументации организацииисполнителя ра­бот.
10.2.2 Verificarea conductelor (rezervoa-relor) subterane de gaze se efectuează până şi după punerea lor în tranşee (excavaţie). Nu-mărul de măsurări – în conformitate cu indi-caţiile proiectului sau documentaţiei tehnolo-gice a organizaţiei – executantului de lucrări.

10.2.3 Обнаруженные внешним ос­мотром и измерениями дефекты устра­няют. Недопустимые дефекты сварных стыковых соединений должны быть уда­лены.
10.2.3 Defectele depistate prin examinarea superficială şi măsurări se înlătură. Defectele inadmisibile la îmbinările sudate cap la cap trebuie să fie înlăturate.
  1. Механические испытания
  1. Încercări mecanice


10.3.1 Механическим испытаниям подлежат:
10.3.1 Încercărilor mecanice sunt supuse:

 • пробные (допускные) сварные стыки, выполняемые при квалификационных испытаниях сварщиков и проверке тех­нологии сварки стыков стальных и по­лиэтиленовых газопроводов;
 • joncţiunile de probă (admisibile) sudate, executate în cadrul încercărilor calificate de către sudori şi supuse verificării tehnologiei sudării joncţiunilor conducte-lor de gaze din oţel şi polietilenă;

 • сварные стыки стальных газопроводов не подлежащие контролю физическими методами и стыки подземных газопро­водов, сваренных газовой сваркой. Стыки отбирают в период производ­ства сварочных работ, в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и ме­нее и 1 стыка диаметром свыше 50 мм, сваренных им в течение календарного месяца.
 • joncţiunile sudate ale conductelor de gaze din oţel, ce nu pot fi supuse controlului prin metode fizice şi joncţiunile conduc-telor subterane de gaze, sudate prin sudură cu gaze. Joncţiunile se selectează în pe-rioada executării lucrărilor de sudare, în volum de 0,5 % din numărul total al îmbi-nărilor cap la cap, sudate de fiecare sudor, însă nu mai puţin de două joncţiuni cu diametrul de 50 mm şi nu mai puţin de o joncţiune cu diametrul peste 50 mm, sudate pe parcursul lunii calendaristice.

Стыки стальных газопроводов испы­тывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996. Допускные стыки полиэтиленовых газо­проводов испытывают на растяжение.
Joncţiunile conductelor de gaze din oţel se testează privind întinderea statică şi flexiunea sau aplatizarea conform ГОСТ 6996. Joncţiunile admisibile ale conductelor de gaze din polietilenă se testează la întinderea acestora.

10.3.2 Механические свойства стыков стальных труб с условным диаметром свы-ше 50 мм определяют испытаниями на растяжение и изгиб (вырезанных равно­мерно по периметру каждого отобранного стыка) образцов со снятым усилением в соответствии с ГОСТ 6996.
10.3.2 Proprietăţile mecanice ale joncţi-unilor ţevilor de oţel, cu diametrul conven-ţional peste 50 mm se determină prin testările de întindere şi flexiune (tăiate în măsură egală pe perimetrul joncţiunii selectate) a mostrelor cu consolidare suprimată în conformitate cu ГОСТ 6996.

Результаты механических испытаний стыка считаются неудовлетворительными, если:
Rezultatele încercărilor mecanice a joncţiunii se consideră nesatisfăcătoare, în cazul în care:

 • среднее арифметическое предела проч­ности трех образцов при испытании на растяжение менее нормативного пре­дела прочности основного металла трубы;
 • media aritmetică a limitei de rezistenţă a trei mostre la încercarea de întindere este mai mică decât limita de rezistenţă normată a metalului de bază al ţevii;

 • среднее арифметическое угла изгиба трех образцов при испытании на изгиб менее 120  для дуговой сварки и ме­нее 100 – для газовой сварки;
 • media aritmetică a unghiului de flexiune al trei mostre la încercarea de încovoiere sub 120° - pentru sudarea cu arc electric şi sub 100° - pentru sudarea cu gaze,

 • результат испытаний хотя бы одного из трех образцов по одному из видов ис­пытаний на 10 % ниже нормативного значения прочности или угла изгиба.
 • rezultatul încercărilor măcar a uneia din cele trei mostre, la una din tipuri de încercări, este scăzut cu 10 % faţă de valoarea normativă de rezistenţă sau a unghiului de flexiune.

10.3.3 Механические свойства свар­ных стыков стальных труб условным диа­метром до 50 мм включительно должны определяться испытаниями целых стыков на растяжение и сплющивание. Для труб этих диаметров половину отобранных для контроля стыков (с неснятым усилением) следует испытывать на растяжение и поло­вину (со снятым усилением)  на сплющи­вание.
10.3.3 Proprietăţile mecanice ale jonc-ţiunilor sudate ale ţevilor de oţel, cu diametrul convenţional până la 50 mm inclusiv, trebuie determinate prin încercarea joncţiunilor întregi la întindere şi aplatizare. Pentru ţevile cu aceste diametre jumătate din ele, selectate pentru controlul joncţiunilor (cu consolidare neexecutată), trebuie să fie încercate la întin-dere şi jumătate (cu consolidare suprimată) – la aplatizare.

Результаты механических испытаний сварного стыка считаются неудовлетвори­тельными, если:
Rezultatele încercărilor mecanice ale joncţiunii sudate se consideră nesatisfăcătoare în cazul în care:

 • предел прочности при испытании стыка на растяжение менее нормативного предела прочности основного металла трубы;
 • limita de rezistenţă, la încercarea joncţiunii la întindere, este mai redusă decât limita de rezistenţă a metalului de bază al ţevii;

 • просвет между сжимающими поверх­ностями пресса при появлении первой трещины на сварном шве при испыта­нии стыка на сплющивание превышает значение 5S, где S  номинальная тол­щина стенки трубы.
 • spaţiul liber între suprafeţele compresibile ale presei la apariţie a primei fisuri pe îmbinarea de sudură la testarea joncţiunii la aplatizare depăşeşte valoarea 5 S, unde S este grosimea nominală a peretelui ţevii.
10.3.4 При неудовлетворительных ис­пытаниях хотя бы одного стыка проводят повторные испытания удвоенного количе­ства стыков. Проверка должна произво­диться по виду испытаний, давшему не­удовлетворительные результаты.
10.3.4 În cazul încercărilor nesatisfă-cătoare măcar a unei joncţiuni, se efectuează încercări repetate cu număr dublu de joncţiuni. Verificarea trebuie efectuată pe tipuri de încercări, care sau soldat cu rezultate nesatisfăcătoare.

В случае получения при повторной проверке неудовлетворительных результа­тов испытаний хотя бы на одном стыке, все стыки, сваренные данным сварщиком в течение календарного месяца на данном объекте газовой сваркой, должны быть удалены, а стыки, сваренные дуговой сваркой, проверены радиографическим ме­тодом контроля.
În cazul obţinerii rezultatelor nesatisfă-cătoare, la verificarea repetată măcar pe o joncţiune, toate joncţiunile, sudate de sudorul dat în cursul lunii calendaristice la obiectul dat prin sudură cu gaze, trebuie să fie înlăturate, iar joncţiunile sudate cu arc electric, trebuie verificate prin metodă radiografică de control.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов