N o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
НазваниеN o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
страница28/30
Дата публикации01.12.2013
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > География > Документы
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


Таблица 16

Рабочее давление газа,

МПа

Вид изоляционного покрытия

Испытательное давление, МПа

Продолжительность

испытаний, ч

1. Газопроводы давлением до 0,005

Независимо от вида изо­ляционного покрытия

0,6

24

2. Газовые вводы давлением до 0,005 при их раздельном строительстве с распределительными газопроводами

То же

0,3

2

3. Газопроводы давлением св. 0,005 до 0,3

Битумная мастика, полимерная липкая лента

0,6

24

Экструдированный полиэтилен, стеклоэмаль

1,5

24

4. Газопроводы давлением св. 0,3 до 0,6

Битумная мастика, полимерная липкая лента

0,75

24

Экструдированный полиэтилен, стеклоэмаль

1,5

24

5. Газопроводы высокого

давления:

св. 0,6 до 1,2

св. 0,6 до 1,6  для СУГ

Независимо от вида изоляционного покрытия1,524

2,0


Tabelul 16

Presiune de lucru a gazelor, MPa

Tipul învelişului izolant

Presiunea de încercare, MPa

Durata

încercărilor, h

1. Conducte de gaze cu presiune până la 0,005

Indiferent de tipul învelişului izolant

0,6

24

2. Racorduri de gaze cu presiune până la 0,005 în căzu construcţiei lor separate cu conducte de distribuţie a gazelor

aceeaşi

0,3

2

3. Conducte de gaze cu presiune peste 0,005 până la 0,3

Mastic bituminos, bandă adezivă polimere

0,6

24

Polietilenă extrudată, email vitrificat

1,5

24

4. Conducte de gaze cu presiune peste 0,3 până la 0,6

Mastic bituminos, bandă adezivă polimere

0,75

24

Polietilenă extrudată, email vitrificat

1,5

24

5. Conducte de gaze cu presiune înaltă:

 • peste 0,5 până la 1,2

 • peste 0,6 până la 1,6 – pentru HGL

Independent de tipul învelişului izolant1,524

2,0
10.5.9 Результаты испытания на гер­метичность следует считать положитель­ными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется, то есть, нет ви­димого падения давления по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а также по жидкостному манометру падение давления фиксируется в пределах одного деления шкалы.
10.5.9 Rezultatele încercărilor la etan-şeitate trebuie să se considere pozitive, în cazul în care în perioada de testare, presiunea în conducta de gaze nu se modifică, cu alte cuvinte nu există căderea vizibilă a presiunii conform manometrului cu clasă de precizie 0,15 şi 0,4, precum şi conform manometrului cu lichid, căderea presiunii se fixează în limitele unei diviziuni a scalei.

По завершении испытаний газопро­вода давление следует снизить до атмо­сферного, установить автоматику, арма­туру, оборудование, контрольно-измери­тельные приборы и выдержать газопровод в течение 10 мин под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений следует проверить мыльной эмульсией.
După finisarea încercărilor conductei de gaze, presiunea trebuie să fie redusă până la cea atmosferică, instalată automatica, arma-tura, utilajul, aparatele de măsurare şi control, precum şi menţinerea conductei de gaze sub presiunea de lucru pe parcurs de 10 min. Etanşeitatea îmbinărilor demontabile trebuie să fi verificate cu emulsie de săpun.

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устра­нять только после снижения давления в газопроводе до атмосферного.
Defecţiunile depistate în procesul de testare a conductelor de gaze trebuie să fie înlăturate numai după reducerea presiunii în conducta de gaze până la cea atmosferică.
После устранения дефектов, обнару­женных в результате испытания газопро­вода на герметичность, следует повторно произвести это испытание.
După înlăturarea defecţiunilor depistate în urma testării conductei de gaze la etanşeitate, trebuie efectuată testarea repetată a acesteia.
Стыки газопроводов, сваренные после испытаний, должны быть проверены фи­зическим методом контроля.
Joncţiunile conductelor de gaze, sudate după încercări, trebuie verificate prin metoda fizică de control
10.5.10 Резервуары сжиженных угле­водородных газов вместе с обвязкой по жидкой и паровой фазам следует испыты­вать в соответствии с требованиями пра­вил устройства и безопасной эксплуатации сосудов (ПБ-10-115-96), работающих под давлением.
10.5.10 Rezervoarele de gaze lichefiate şi hidrocarbură, împreună cu cadrul de con-solidare pe faze lichide şi de vaporizare, ur-mează a fi testate în corespundere cu prevede-rile regulilor de instalare şi exploatare inofen-sivă a recipientelor (ПБ-10-115-96), ce func-ţionează sub presiune.
10.6. Приемка заказчиком закончен­ных строительством объектов газораспределительных систем
10.6. Recepţia de către beneficiar a construcţiei finisate a obiectelor sisteme-lor de distribuţie a gazelor
Таблица 17

Рабочее давление газа, МПа

Испытательное давление, МПа

Продолжительность

испытаний, ч

^ Полиэтиленовые газопроводы

до 0,005

0,3

24

св. 0,005 до 0,3

0,6

св. 0,3 до 0,6

0,75

св. 0,6 до 1,0

1,5

^ Надземные газопроводы

до 0,005

0,3


1


св. 0,005 до 0,3

0,45

св. 0,3 до 0,6

0,75

св. 0,6 до 1,2

1,5

св.1,2 до 1,6 (для СУГ)

2,0

^ Газопроводы и оборудование ГРП

до 0,005

0,3


12

св. 0,005 до 0,3

0,45

св. 0,3 до 0,6

0,75

св. 0,6 до 1,2

1,5

^ Газопроводы внутри зданий, газопроводы и оборудование ГРУ

Газопроводы жилых зданий давлением до 0,003

0,01

5 мин

Газопроводы котельных, общественных, административных, бытовых и производственных зданий давлением:

до 0,005

св. 0,005 до 0,1

св. 0,1 до 0,3
св. 0,3 до 0,6
св. 0,6 до 1,2
св. 1,2 до 1,6 (для СУГ)


0,01

0,1

1,25 от рабочего, но не более 0,3

1,25 от рабочего, но не более 0,6

1,25 от рабочего, но не более 1,2

1,25 от рабочего, но не более 1,6

1


Tabelul 17

Presiunea de lucru a gazelor, MPa

Presiunea de

încercare, MPa

Durata încercărilor, h

^ Conducte de gaze din polietilenă

Până la 0,005

0,3

24

Peste 0,005 până la 0,3

0,6

Peste 0,3 până la 0,6

0,75

Peste 0,6 până la 1,0

1,5

Conducte supraterane de gaze

Până la 0,005

0,3


1

1


Peste 0,005 până la 0,3

0,45

Peste 0,3 până la 0,6

0,75

Peste 0,6 până la 1,2

1,5

Peste 1,2 până la 1,6 (pentru HGL)

2,0

Sfârşitul tabelului 17

Presiunea de lucru a gazelor, MPa

Presiunea de

încercare, MPa

Durata încercărilor, h

^ Conducte de gaze ţi utilajul SRG

Până la 0,005

0,3


12

Peste 0,005 până la 0,3

0,45

Peste 0,3 până la 0,6

0,75

Peste 0,6 până la 1,2

1,5

^ Conducte de gaze în interiorul clădirilor, conducte de gaze şi utilajul SRG

Conducte de gaze ale clădirilor de locuit cu presiune până la 0,003

0,01

5min

Conducte de gaze ale cazangeriilor, clădirilor publice, administrative, habituale şi de producţie, cu presiune:

Până la 0,005

Peste 0,005 până la 0,1

Peste 0,1 până la 0,3

Peste 0,3 până la 0,6

Peste 0,6 până la 1,2

Peste 1,2 până 1,6 (pentru HGL)


0,01

0,1

1,25 de la presiunea de lucru, însă nu mai mult de 0,3

1,25 de la presiunea de lucru, însă nu mai mult de 0,6

1,25 de la presiunea de lucru, însă nu mai mult de 1,2

1,25 de la presiunea de lucru, însă nu mai mult de 1,6

1
10.6.1 Для приемки законченного строительством объекта газораспредели­тельной системы заказчик и/или инвестор создает приемочную комиссию.
10.6.1 Pentru recepţia obiectului finisat prin construcţie al sistemului de distribuţie a gazelor, beneficiarul şi/sau investorul creează comisia de recepţie.

В состав приемочной комиссии вклю-чаются представители заказчика и/или инвестора (председатель комиссии), про­ектной и эксплуатирующей организаций. Представители органов Госгортехнадзора включаются в состав приемочной комис­сии при приемке объектов, подконтроль­ных этим органам.
În componenţa comisiei de recepţie se includ reprezentanţii beneficiarului şi/sau investorului (preşedintele comisiei), ai organizaţiei de proiectare şi exploatare. Rep-rezentanţii organelor Supravegherii tehnice de stat se includ în componenţa comisiei de recepţie a obiectelor supuse controlului acestor organe.

10.6.2 Генеральный подрядчик предъ­являет приемочной комиссии на закончен­ный строительством объект газораспреде­лительной системы следующую докумен­тацию в одном экземпляре:
10.6.2 Antreprenorul general prezintă comisiei de recepţie la obiectul finisat de con-strucţie a sistemului de distribuţie a gazelor următoarea documentaţie într-un singur exemplar:

 • комплект рабочих чертежей (испол-ни­тельную геодезическую документацию по ГОСТ Р 51872) на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями, сделанными лицами, от­ветственными за производство строи­тельно-монтажных работ о соответст­вии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них про­ектной организацией изменениям;
 • setul de desene de execuţie (documentaţia geodezică executorie conform ГОСТ Р 51872) la construcţia obiectului prezentat pentru recepţie, cu semnăturile depuse de persoanele responsabile pentru executarea lucrărilor de construcţii – montaj despre corespunderea executării reale a acestor lucrări cu desenele date sau cu modificările operate în ele de organizaţia de proiectare;

 • сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строи­тельство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные ма­териалы;
 • certificatele uzinelor producătoare (cop-iile lor, extrasele din ele, confirmate de persoana responsabilă pentru construcţia obiectului) la ţevi, piese fasonate, mate-riale de sudură şi izolante;

 • технические паспорта заводов-изгото-вителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, ар­матуру диаметром свыше 100 мм, а также другие документы, удостове­ряющие качество оборудования (изде­лий);
 • fişe tehnice ale uzinelor producătoare (atelierelor de colectare) sau copiile la utilaj, blocuri, piese de racordare, înveli-şuri izolante, flanşe izolante, armatură cu diametrul peste 100 mm, precum şi alte documente ce confirmă calitatea utilajului (articolelor);

 • инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования и приборов;
 • instrucţiunile uzinelor producătoare privind exploatarea utilajului de gaze şi aparatelor;

 • строительные паспорта: наружного га­зопровода, газового ввода; внутридо­мового (внутрицехового) газооборудо­вания; ГРП; резервуарной установки СУГ;
 • fişe tehnice de construcţie ale: conductei exterioare de gaze, racordului de gaze; utilajului cu gaze în interiorul clădirii (secţiei) SRG; instalaţiei de rezervă a HGL;

 • протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим мето­дом, протоколы механических испыта­ний сварных стыков стального и поли­этиленового газопроводов; протокол проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом и протокол проверки качества стыков, выполнен­ных контактной сваркой и пайкой;
 • procesul verbal al verificării joncţiunilor sudate ale conductei de gaze prin metodă radiografică, procesele verbale ale încer-cărilor mecanice asupra joncţiunilor suda-te ale conductelor de gaze din oţel şi polietilenă; procesul verbal de verificare a joncţiunilor sudate ale conductelor de gaze prin metoda ultrasonoră şi procesul verbal al calităţii joncţiunilor executate cu sudură prin contact şi lipire;

 • акт разбивки и передачи трассы (пло­щадки) для подземного газопровода и резервуаров СУГ;
 • actul de trasare şi transmitere a traseului (platformei) pentru conducta subterană de gaze şi rezervoarelor HGL;

 • журнал учета работ (для подземных газопроводов протяженностью свыше 200 м и резервуаров СУГ)  по требо-ванию заказчика и/или инвестора;
 • registrul de evidenţă a lucrărilor (pentru conductele subterane, cu lungime peste 200 m şi rezervoarele HGL) – la solicita-rea beneficiarului şi/sau investorului;

 • акт приемки предусмотренных проек­том установок электрохимической за­щиты (для подземных газопроводов и резервуаров СУГ);
 • actul de primire a instalaţiilor de protecţie electrochimică prevăzute prin proiect (pentru conductele subterane de gaze şi rezervoarele HGL);

 • акты приемки скрытых и специальных работ, выполненных в соответствии с договором-подрядом (контрактом)  для ГРП, котельных, автономных ис­точников теплоснабжения;
 • actele de primire a lucrărilor ascunse şi special executate în corespundere cu acordul (contractul) de antrepriză – pentru SRG, centralei termice, surse autonome de alimentare cu căldură;

 • акт приемки газооборудования для проведения комплексного опробования (для предприятий, котельных, авто­номных источников теплоснабжения);
 • actul de primire a utilajului cu gaze pentru efectuarea verificării complexe (pentru întreprinderi, centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură);

 • акт приемки очищенной внутренней полости подлежащего восстановлению газопровода;
 • actul de primire a cavităţii interioare a conductei de gaze, supuse restabilirii;

 • акт приемки внутренней полости газо­провода, восстановленного тканевым шлангом или другими материалами, пригодность которых (при отсутствии нормативных документов на них) под­тверждена в установленном порядке;
 • actul de primire a cavităţii interioare curăţite a conductei de gaze, restabilite cu furtun de pânză sau alte materiale, utilitatea cărora (în cazul lipsei documentelor normative la ele) este confirmată în modul stabilit;

 • гарантийное обязательство на восста­новленный газопровод (на срок, огово­ренный контрактом);
 • obligaţia de garanţie asupra conductei de gaze restabilite (pe termen stipulat de contract);

 • техническое свидетельство на приме­ненные в строительстве импортные материалы и технологии.
 • agrementul tehnic la materialele şi tehnologiile de origine străină, aplicate în construcţie;

10.6.3 Приемочная комиссия должна проверить соответствие смонтированной газораспределительной системы проекту и представленной исполнительной докумен­тации, требованиям настоящих строитель­ных норм и правил.
10.6.3 Comisia de primire trebuie să verifice corespunderea sistemului de distri-buţie a gazelor montat cu proiectul şi docu-mentaţia de executare prezentată, prezentelor prevederi ale normelor şi regulilor în construcţii.

10.6.4 Приемка заказчиком и/или ин­вестором законченного строительством объекта газораспределительной системы должна быть оформлена актом по форме приложения Б. Данный акт подтверждает факт создания объекта и его соответствие проекту и обязательным требованиям нормативных документов. Он является окончательным для отдельно возводимого объекта газораспределительной системы. Для газораспределительной системы, вхо­дящей в состав здания или сооружения, он включается в состав приемо-сдаточной документации по этому зданию (сооруже­нию).
10.6.4 Recepţia obiectului de către beneficiar şi/sau investor finisat prin const-rucţie al sistemului de distribuţie a gazelor trebuie perfectată prin act conform formei din Anexa B. Prezentul act confirmă finisarea obiectului şi corespunderea lui la proiectul şi prevederile obligatorii ale documentelor nor-mative. Actul se consideră definitiv pentru obiectul construit aparte al sistemului de distribuţie a gazelor. Pentru sistemul de distri-buţie a gazelor, ce intră în componenţa clădi-rii sau construcţiei, el se include în compo-nenţa documentaţiei de primire – predare pe această clădire (construcţie).

^ 10.6.5 Приемка заказчиком и/или ин­вестором законченной строительством газонаполнительной станции (пункта) и/или газораспределительной системы осуществляется в общем порядке в соот­ветствии с требованиями действующих нормативных документов по строитель­ству.
10.6.5 Recepţia de către beneficiar şi/sau investor a staţiei (punctului) de umplere cu gaze şi/sau a sistemului de distribuţie a gazelor finisate prin construcţie se efectuează în ordinea generală în corespundere cu prevederile documentelor normative în vigoare în construcţii.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов