N o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
НазваниеN o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
страница6/30
Дата публикации01.12.2013
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > География > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Таблица 1
^

Общие требования к газораспределительным системам
 1. Condiţii generale faţă de siste-mele de distribuţie a gazelor


4.1 Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие дейст­вующих газораспределительных систем осуществляют в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и регио­нальных программ газификации субъектов Республики Молдовы в целях обеспечения, предусматриваемого этими программами, уровня газификации жилищно-комму-нального хозяйства, промышленных и иных организаций.
4.1 Proiectarea şi construcţia noilor sisteme de distribuţie a gazelor, reconstrucţia şi dezvoltarea celor, care funcţionează se efectuează în conformitate cu schemele de alimentare cu gaze, elaborate în conformitate cu programele, interregionale şi regionale de gazificare al subiecţilor Republicii Moldova cu scopul de a asigura nivelul prevăzut de gazificare a gospodăriei locativ-comunale a întreprinderilor industriale şi altor organizaţii.

4.2 Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потреби­телям в необходимом объеме и требуемых параметров
4.2. Sistemul de distribuţie a gazelor tre-buie să asigure alimentarea a utilizatorilor cu gaze în volum necesar şi la parametri cores-punzători.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в ус­тановленном порядке, имеющих преиму­щественное право пользования газом в ка­честве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа, путем закольцевания газопро­водов или другими способами.
Pentru utilizatorii de gaze, care nu pot fi deconectaţi lista cărora se aprobă în ordinea stabilită şi care au dreptul preponderent de folosinţă a gazelor, în calitate de combustibil şi care au dreptul să consume fără limită şi fă-ră întreruperi, sau încetării, trebuie să fie asi-gurată alimentarea cu gaze neîntreruptă, prin inelarea conductelor de gaze sau prin alte metode.

Внутренние диаметры газопроводов должны определяться расчетом из условия обеспечения газоснабжения всех потреби­телей в часы максимального потребления газа.
Diametrul interior al conductelor de gaze trebuie să se determine prin calcul, reieşind din condiţiile de a asigura aprovizionarea cu gaze a tuturor utilizatorilor în orele de vîrf, cu consum maxim de gaze.

Качество природного газа должно со­ответствовать ГОСТ 5542, сжиженного уг­леводородного газа (далее – СУГ) - ГОСТ 20448 и ГОСТ 27578.
Calitatea gazului natural trebuie să cores-pundă condiţiilor ГОСТ 5542 pentru hidrocarburi gazoase lichefiate (în continuare - HGL) – ГОСТ 20448 şi ГОСТ 27578.

4.3 По рабочему давлению транспор­тируемого газа газопроводы подразделя­ются на газопроводы высокого давления I и II категорий, среднего давления и низ­кого давления в соответствии с таблицей 1.
4.3 După presiunea de lucru a gazului transportat, conductele de gaze pot fi conducte de gaze cu presiune înaltă de catego-riile I şi II, de presiune mijlocie şi joasă în conformitate cu tabelul 1.

Классификация газопроводов по давлению

Вид транспортируемого газа

Рабочее давление в газопроводе, МПа

Высокого I категории

Природный

Свыше 0,6 до 1,2 включительно

СУГ

свыше 0,6 до 1,6 включительно

Высокого II категории

Природный и СУГ

свыше 0,3 до 0,6 включительно

Среднего

^ Природный и СУГ

свыше 0,005 до 0,3 включительно

Низкого

Природный и СУГ

До 0,005 включительно


Tabelul 1

Clasificarea conductelor de gaze potrivit presiunii

Tipul gazelor transportate

Presiunea de regim în conducta de gaze, MPa

Înaltă de categoria I

Naturale

Peste 0,6 până la 1,2 inclusiv

HGL

^ Peste 0,6 până la 1,6 inclusiv

Înaltă de categoria II

Naturale şi HGL

Peste 0,3 până la 0,6 inclusiv

Medii

^ Naturale şi HGL

Peste 0,005 până la 0,3 inclusiv

Joase

Naturale şi HGL

Până la 0,005 inclusiv
4.4 Давление газа во внутренних газо­проводах и перед газоиспользующими ус­тановками должно соответствовать давле­нию, необходимому для устойчивой ра­боты этих установок, указанному в техни­ческих паспортах заводов-изготовителей, но не должно превышать значений, приве­денных в таблице 2.
4.4 Presiunea gazului în conductele in-terioare de gaze şi înaintea utilajului utiliza-tor de gaze trebuie să corespundă presiunii necesare pentru funcţionarea stabilă a acestor instalaţii, indicată în fişele tehnice de la uzinele producătoare, însă nu trebuie să depăşească valorile indicate în tabelul 2.

4.5 Газораспределительные сети, ре­зервуарные и баллонные установки, газо­наполнительные станции и другие объекты СУГ должны быть запроектированы и по-строены так, чтобы при восприятии нагру-зок и воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, который может устанавливаться заданием на проектирование, были обеспечены не-обходимые по условиям их безопасности прочность, устойчивость и герметичность. Не допускаются температурные и другие деформации газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут при­вести к нарушениям их целостности и гер­метичности.
4.5 Reţelele de distribuţie a gazelor, instalaţiile de rezervoare şi de butelii, staţiile de umplere cu gaze şi alte obiecte ale HGL trebuie proiectate şi construite astfel încât la preluarea sarcinilor şi acţiunilor, ce acţionea-ză asupra lor pe parcursul termenului probabil de funcţionare, care poate fi stabilit prin sarci-na de proiectare, vor fi asigurate durabilitate, rezistenţa şi etanşeitatea, necesare conform condiţiilor de securitate. Nu se admit defor-mări termice şi de alt tip ale conductelor de gaze (inclusiv din cauza deplasării terenului), care pot conduce la degradarea integrităţii şi etanşeităţii lor.

Выбор способа прокладки и материала труб для газопровода на выходе из ГРС следует предусматривать с учетом пучи­нистости грунта и других гидрогеологиче­ских условий, а также с учетом темпера­туры газа подаваемого из ГРС.
Modul de pozare a ţevilor şi materialul ţevilor pentru conducta de gaze la ie-şirea din sistemul de distribuţie a gazelor (SDG) trebuie ales, luând în conside-raţie gradul de umflare a pământului şi alte condi-ţii hidrogeologice, precum şi temperatura ga-zelor debitate din SDG.


Таблица 2

Потребители газа

Давление газа, МПа

 1. Производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства

 2. Производственные здания прочие

 3. Бытовые здания промышленных предприятий отдельно стоящие, при­строенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания

 4. Административные здания

1,2
0,6
0,3

0,005

 1. Источники теплоснабжения

  1. котельные:

 • отдельно стоящие на территории производственных предпри­ятий

 • то же, на территории поселений

 • пристроенные, встроенные и крышные производственных зда­ний

  1. автономные источники теплоснабжения (АИТ)

 • пристроенные, встроенные и крышные общественных, административных и бытовых зданий

 • пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий


1,2

0,6
0,6

0,3

0,005

 1. Общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового оборудования требованиями СНиП 2.08.02-89* не допускается) и складские0,005

 1. Жилые здания (в т.ч. с поквартирным теплоснабжением)

0,003
4.6 Расчет газопроводов на прочность должен включать определение толщины стенок труб и соединительных деталей и напряжений в них. При этом для подзем-ных и наземных стальных газопроводов следует применять трубы (соединительные детали) с толщиной стенки не менее 3 мм, для надземных и внутренних газопроводов – не менее 2 мм.
4.6 Calculul de rezistenţă a conductelor de gaze trebuie să includă determinarea grosi-mii pereţilor ţevilor şi a pieselor de racorda-re, precum şi tensiunile în acestea. Pentru conductele subterane şi terestre de gaze din oţel trebuie a fi aplicate ţevi (piese de racordare) cu grosimea peretelui de peste 3 mm, iar pentru conductele supraterane şi interioare de gaze – de peste 2 mm.

Характеристики предельных состоя­ний, коэффициенты надежности по ответ­ственности, нормативные и расчетные зна­чения нагрузок и воздействий и их сочета­ния, а также нормативные и расчетные значения характеристик материалов сле­дует принимать в расчетах с учетом требо­ваний ГОСТ 27751 и СНиП 2.01.07-87*.
Caracteristicile stărilor de limită, coefici-enţii de fiabilitate, valorile normative şi de calcul ale sarcinilor şi acţiunilor, combinările acestora, precum şi valorile normative şi de calcul ale caracteristicilor materialelor trebuie luate în calcule ţinându-se cont de prevederile ГОСТ 27751 şi СНиП 2.01.07-87*.


Таbelul 2

Consumatorii de gaze

Presiunea gazelor, MPa

 1. Clădiri de producţie, în care valoarea presiunii gazelor este condiţionată de condiţiile de producţie

 2. Clădiri de producţie, altele

 3. Clădiri sociale ale întreprinderilor industriale amplasate separat, anexate la clădirile de producţie sau încorporate în aceste clădiri

 4. Clădiri administrative


1,2

0,6
0,3

0,005

 1. Surse de alimentare cu căldură

a)centrale termice (cazangerii):

 • amplasate separat pe teritoriul întreprinderilor de producţie

 • amplasate separat, pe teritoriul localităţilor

 • anexate, încorporate sau plasate pe acoperişurile clădirilor industriale

b) surse autonome de aprovizionare cu căldură (АИТ)

 • anexate, încorporate şi plasate pe acoperişurile clădirilor publice, administrative şi sociale

 • anexate, încorporate şi de acoperiş la clădirile de locuit1,2

0,6

0,6

0,3

0,005

 1. Clădiri publice (cu excepţia clădirilor în care nu se admite instalarea utila-jului de gaze prin prevederile CHиП 2.08.02-89* şi clădiri de depozitare


0,005

 1. Clădiri de locuit (inclusiv cu alimentare autonomă a apartamentelor cu căldură)

0,003
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов