N o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
НазваниеN o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
страница8/30
Дата публикации01.12.2013
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > География > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

4.16 Работоспособность и безопас­ность эксплуатации газораспределитель­ных систем должны поддерживаться и со­храняться путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, техни­ческими регламентами, Правилами безо­пасности в газовой отрасли NRS 35-04-09.
4.16 Capacitatea de funcţionare şi secu-ritatea exploatării sistemelor de distribuţie a gazelor trebuie menţinute prin efectuarea deservirii tehnice şi reparaţiei în corespundere cu documentaţia de exploatare, regulamentele tehnice şi „Regulile de securi-tate în ramura gazificării NRS 35-04-09.
 1. ^

  Наружные газопроводы
 1. Conducte exterioare de gaze

  1. Общие положения
  1. ^

   Dispoziţii generale


5.1.1 Размещение наружных газопро-водов по отношению к зданиям, сооруже­ниям и параллельным соседним инженер­ным сетям следует производить в соответ­ствии с требованиями СHиП 2.07.01-89*, а на территории промышленных предпри­ятий – NCM B.01.03-2005.
5.1.1 Amplasarea conductelor exterioare de gaze, în raport cu clădirile, construcţiile şi reţelele inginereşti învecinate trebuie efectuată în corespundere cu prevederile СHиП 2.07.01-89*, iar pe teritoriul între-prinderilor industriale – conform NCM B.01.03-2005.

При прокладке подземных газопрово­дов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях (когда расстояния, регламенти­рованные нормативными документами, выполнить не представляется возможным), на отдельных участках трассы, между зда­ниями и под арками зданий, а также газо­проводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими под­собными строениями (зданиями без посто­янного присутствия людей) разрешается сокращать до 50 % расстояния, указанных в СНиП 2.07.01-89* и NCM B.01.03-2005. При этом на участках сближения и на рас­стоянии не менее 5 м в каждую сторону от этих участков следует применять:
În cazul pozării conductelor subterane de gaze cu presiune până la 0,6 MPa în condiţii dificile (când distanţele reglementate prin documente normative nu pot fi respectate), pe sectoare separate ale traseului, între clădiri şi sub arcele clădirilor, precum şi a conductelor de gaze cu presiune mai mare de 0,6 MPa în cazul apropierii lor de construcţiile auxiliare, amplasate separat (clădiri fără aflarea permanentă a persoanelor) se admite reducerea până la 50 % a distanţelor indicate în СHиП 2.07.01-89* şi NCM B.01.0-20053. Pe sectoarele de apropiere a lor şi la distanţă nu mai puţin de 5 m în fiecare parte de la aceste sectoare trebuie aplicate:

 • бесшовные или электросварные сталь­ные трубы, проложенные в защитном футляре при 100 %-ном контроле фи­зическими методами заводских свар­ных соединений;
 • ţevi trase de oţel sau ţevi de oţel sudate electric, pozate în învelitoare de protecţie în cazul unui control de 100 % prin metode fizice a îmbinărilor sudate uzinale;

 • полиэтиленовые трубы, проложенные в защитном футляре, без сварных соеди­нений или соединенные деталями с за­кладными нагревателями (ЗН), или со­единенные сваркой встык при 100 %-ном контроле стыков физическими ме­тодами.
 • ţevi de polietilenă, pozate în învelitoare de protecţie, fără îmbinări sudate sau piese de racordare cu aparate de încălzire de închidere sau racordate prin sudură cap la cap în cazul unui control de 100 % prin metode fizice a joncţiunilor.

При прокладке газопроводов на рас­стояниях, соответствующих СНиП 2.07.01-89*, но менее 50 м, от железных дорог об­щего пользования на участке сближения и по 5 м в каждую сторону глубина заложе­ния должна быть не менее 2,0 м. Стыковые сварные соединения должны пройти 100 %-ный контроль физическими методами.
În cazul pozării conductelor de gaze la distanţe ce corespund СНиП 2.07.01-89*, însă mai puţin de 50 m de la căile ferate de folosinţă publică pe sectorul de apropiere şi câte 5 m în fiecare parte, adâncimea pozării trebuie să fie nu mai mică de 2,0 m. Îmbi-nările sudate cap la cap trebuie să fie supuse unui control de 100 % prin metode fizice.

При этом толщина стенки стальных труб должна быть на 2-3 мм больше рас­четной, а полиэтиленовые трубы должны иметь коэффициент запаса прочности не менее 2,8.
În acest caz, grosimea peretelui ţevilor de oţel trebuie să fie cu 2-3 mm mai mare decât cea calculată, iar ţevile de polietilenă trebuie să aibă un coeficient de siguranţă la rezistenţă nu mai mic de 2,8.

5.1.2 Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной или наземной. В обоснованных случаях допускается над­земная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через ис­кусственные и естественные преграды при пересечении подземных коммуникаций.
5.1.2 Conductelor de gaze trebuie pozate în subteran sau terestru. În cazuri justificate se admite pozarea supraterană a conductelor de gaze pe pereţii clădirilor în interiorul curţilor şi cartierelor de locuinţe, precum şi pe sectoare separate ale traseului, inclusiv pe sectoarele trecerilor peste obstacole naturale şi artificiale în cazul intersecţiei căilor de comunicaţii subterane.

Надземные и наземные газопроводы с обвалованием могут прокладываться в скальных, многолетне мерзлых грунтах, на заболоченных участках и при других сложных грунтовых условиях. Материал и габариты обвалования следует принимать исходя из теплотехнического расчета, а также обеспечения устойчивости газопро-вода и обвалования.
Conductele subterane şi terestre de gaze cu îndiguire pot fi pozate în pămînt stâncoase, îngheţate de lungă durată, pe sectoare mlăştinoase şi în cazul altor condiţii dificile ale solului. Materialul şi gabaritele îndiguirii trebuie luate, reieşind din calculul termotehnic, precum şi din necesitatea de a asigura stabilitatea conductei de gaze şi a îndiguirii.

5.1.3 Прокладка газопроводов в тон­нелях, коллекторах и каналах не допуска­ется. Исключение составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа в соответствии с требованиями NCM B.01.03-2005, на территории промыш­ленных предприятий, а также в каналах в вечномерзлых грунтах под автомобиль­ными и железными дорогами.
5.1.3 Pozarea conductelor de gaze în tuneluri, colectoare şi canale nu se admite. Excepţie poate fi pozarea conductelor de gaze din oţel cu presiune până la 0,6 MPa, în corespundere cu prevederile NCM B.01.03-2005, pe teritoriul întreprinderilor indust-riale, precum şi în canale în solul îngheţat permanent sub drumuri auto şi căi ferate.

5.1.4 Соединения труб следует преду­сматривать неразъемными. Разъемными могут быть соединения стальных труб с полиэтиленовыми и в местах установки арматуры, оборудования и контрольно - измерительных приборов (КИП). Разъем­ные соединения полиэтиленовых труб со стальными в грунте могут предусматри­ваться только при условии устройства футляра с контрольной трубкой.
5.1.4 Racordurile ţevilor trebuie pre-văzute nedemontabile. Demontabile pot fi ra-cordurile ţevilor de oţel cu cele de polietilenă şi în locurile de instalare a armaturii, utilajului şi aparatelor de măsurare şi de control (КИП). Racordurile ţevilor de polietilenă cu cele de oţel pot fi demontate în sol doar cu condiţia montării învelişului cu ţeavă de control.

5.1.5 Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопро­водов в здания, следует заключать в фут­ляр. Пространство между стеной и футля­ром следует заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы фут­ляра следует уплотнять эластичным мате­риалом.
5.1.5 Conductele de gaze în locurile intrării şi ieşirii din pămînt, precum şi branşamentele conductelor de gaze în clădiri trebuie amplasate în înveliş. Spaţiul între perete şi înveliş trebuie încastrat pe întreaga grosime a construcţiei intersectate. Capetele învelişului trebuie garnisite cu material elastic.

5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещения, где установлено газоисполь­зующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
5.1.6 Branşamentele conductelor de gaze în clădiri trebuie prevăzute nemijlocit în încăperi, unde este instalat utilajul utilizator de gaze, sau într-o încăpere conexă, unită printr-un gol deschis.

Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных эта­жей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и бло­кированные дома.
Nu se admit branşamentele conductelor de gaze în încăperile subsolurilor şi demisolu-rilor ale clădirilor, cu excepţia branşamentelor conductelor de gaze naturale în casele cu un apartament şi monobloc.

5.1.7 Отключающие устройства на га­зопроводах следует предусматривать:
5.1.7 Dispozitivele de deconectare a con-ductelor de gaze urmează a fi prevăzute:

 • перед отдельно стоящими или блокиро­ванными зданиями;
 • înaintea clădirilor amplasate separat sau a clădirilor monobloc;

 • для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей;
 • pentru deconectarea coloanelor din clădirile de locuit cu peste cinci etaje;

 • перед наружным газоиспользующим оборудованием;
 • înaintea utilajului exterior utilizator de gaze;

 • перед газорегуляторными пунктами, за исключением ГРП предприятий, на от­ветвлении газопровода к которым име­ется отключающее устройство на рас­стоянии менее 100 м от ГРП;
 • înaintea punctelor de reglare a presiunii gazelor, cu excepţia РRG ale întreprinderilor, pe derivaţia conductei de gaze care dispun de dispozitive de deconectare, la o distanţă mai mică de 100 m de la punctele de reglare a gazelor;

 • на выходе из газорегуляторных пунк­тов, закольцованных газопроводами;
 • la ieşirea din punctele de reglare a gazelor, inelate cu conducte de gaze;

 • на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, а при числе квартир более 400 и к от­дельному дому, а также на ответвле­ниях к производственным потребите­лям и котельным и автономным ис-точником теплоснабжения;
 • pe derivaţiile de la conductele de gaze spre localităţi, microraioane separate, cartiere, grupe de clădiri de locuit, clădirii cu peste 400 de apartamente şi spre clădiri separate, precum şi pe derivaţiile spre consumatorii de producere şi centrale termice şi spre sursele autonome de alimentare cu căldură;

 • при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при ме­женном горизонте 75 м и более;
 • la intersecţia obstacolelor acvatice cu do-uă fire şi mai multe, precum şi cu un fir în cazul lăţimii obstacolului acvatic cu nivel scăzut de 75 m şi mai mult;

 • при пересечении железных дорог об­щей сети и автомобильных дорог I-II категорий, если отключающее устрой­ство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода распо­ложено на расстоянии от дорог более 1000 м.
 • la intersecţia căilor ferate din reţeaua co-mună şi a drumurilor auto de categoriile I – II, în cazul în care dispozitivul de deco-nectare, care asigură sistarea livrării gazelor pe sectorul trecerii, este amplasat la dis-tanţă de la drumuri mai mult de 1000 m.

5.1.8 Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует раз­мещать на расстоянии (в радиусе) от двер­ных и открывающихся оконных проемов не менее:
5.1.8 Dispozitivele de deconectare pe conductele supraterane de gaze, pozate pe pe-reţii clădirilor şi pe suporturi, trebuie ampla-sate la o distanţă (în rază) de la golurile de uşă şi de ferestre ce se deschid, minim de:

 • для газопроводов низкого давления - 0,5 м;
 • pentru conductele de gaze cu presiune joasă – 0,5 m;

 • для газопроводов среднего давления - 1 м;
 • pentru conductele de gaze cu presiune medie – 1 m;

 • для газопроводов высокого давления II категории - 3 м;
 • pentru conductele de gaze cu presiune înaltă de categoria II – 3 m;

 • для газопроводов высокого давления I категории - 5 м.
 • pentru conductele de gaze cu presiune înaltă de categoria I – 5 m.

На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка отключающих устройств не допускается.
Pe sectoarele de tranzit a conductelor de gaze pe pereţii clădirilor nu se admite instalarea dispozitivelor de deconectare.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов