N o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
НазваниеN o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
страница9/30
Дата публикации01.12.2013
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > География > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
^

Подземные газопроводы
  1. Conducte subterane de gaze


5.2.1 Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. В местах, где не предусматривается движение транс­порта и сельскохозяйственных машин, глу-бина прокладки стальных газопроводов может быть не менее 0,6 м.
5.2.1 Conductele de gaze trebuie pozate adâncimea de cel puţin 0,8 m până la partea de sus a conductei de gaze sau a cutiei conductei de gaze. În locurile, unde nu se pre-vede mişcarea transportului şi maşinilor agri-cole, adâncimea pozării conductelor de gaze din oţel poate fi minim de 0,6 m.

5.2.2 Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными инженерными коммуника­циями и сооружениями в местах их пере­сечений следует принимать с учетом тре­бований соответствующих нормативных документов, но не менее 0,2 м.
5.2.2 Distanţa pe verticală (în lumină) între conducta de gaze (înveliş) şi reţelele inginereşti subterane şi construcţii în locurile intersectării lor trebuie luate avînd în vedere prevederile documentelor normative corespunzătoare, însă nu mai puţin de 0,2 m.

5.2.3 В местах пересечения газопрово­дов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного на­значения, а также в местах прохода газо­проводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в фут­ляре.
5.2.3 În locurile de intersecţie a con-ductelor de gaze cu colectoare subterane de comunicaţii şi cu canale cu diversă destinaţie, precum şi în locurile trecerii conductelor de gaze prin pereţii căminelor de gaze conducta trebuie pozată în înveliş.

Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых соору­жений и коммуникаций, при пересечении стенок газовых колодцев - на расстояние не менее 2 см. Концы футляра должны быть заделаны гидроизоляционным мате­риалом.
Capetele învelişului trebuie scoase la dis-tanţă nu mai mică de 2 m în ambele părţi de la pereţii exteriori ai instalaţiilor şi comunica-ţiilor cei care se intersectează, în cazul inter-sectării pereţilor căminelor de gaze – la o dis-tanţă nu mai mică de 2 cm. Capetele învelişu-lui trebuie garnisite cu material hidroizolant.

На одном конце футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пере­сечения стенок колодцев) следует преду­сматривать контрольную трубку, выходя­щую под защитное устройство.
Pe un capăt al învelişului în punctul superior al declivităţii (cu excepţia locurilor de intersectare a pereţilor căminelor) trebuie prevăzută o ţeavă de control, ce iese de sub dispozitivul de protecţie.

В межтрубном пространстве футляра и газопровода разрешается прокладка экс­плуатационного кабеля (связи, телемеха­ники и электрозащиты) напряжением до 60 В, предназначенного для обслуживания газораспределительных систем.
În spaţiul intertubular, între cutie şi conductă de gaze, se admite pozarea cablului de exploatare (de comunicaţii, telemecanică şi protecţie catodică) cu tensiune până la 60 V, destinat deservirii sistemelor de distribuţie a gazelor.

^ 5.2.4 Полиэтиленовые трубы, приме­няемые для строительства газопроводов в застроенной части населенных пунктов, должны иметь коэффициент запаса проч­ности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5 при давлении газа до 0,3 МПа включительно.
5.2.4 Ţevile de polietilenă, aplicate pentru construcţia conductelor de gaze în sectoarele construite ale localităţilor, trebuie să dispună de coeficient de siguranţă conform ГОСТ Р 50838 nu mai mic de 2,5 pentru presiunea gazului până la 0,3 MPa inclusiv.

При применении труб с коэффициен­том запаса прочности не менее 2,8 разре­шается прокладка полиэтиленовых газо­проводов в населенных пунктах давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно.
La aplicarea ţevilor cu coeficientul de siguranţă la rezistenţă nu mai mic de 2,8 se permite pozarea conductelor de gaze din ţevi de polietilenă cu presiunea mai înaltă de 0,3 până la 0,6 MPa inclusiv.

Допускается прокладка полиэтилено­вых газопроводов давлением до 1,0 МПа с коэффициентом запаса прочности рав­ным 2,0 вне территории населенных пунк­тов при выполнении дополнительных тре­бований, обеспечивающих безопасность эксплуатации
Se permite pozarea conductelor de gaze din ţevi de polietilenă cu presiunea până la 1,0 MPa cu coeficientul de siguranţă la rezistenţă egal cu 2,0 în afara teritoriilor localităţilor la îndeplinirea cerinţelor supli-mentare, ce asigură siguranţa în exploatare.

 • установка секционирующих отклю­чающих устройств через 4-6 км, со­вмещенных с автоматическими запор­ными устройствами, прекращающими подачу газа на поврежденном участке;
 • instalarea dispozitivelor de deconectare pe sectoare cu intervalul de 4-6 km, integrate cu dispozitivele de închidere automatizată, care întrerup alimentarea cu gaze pe sectorul deteriorat ;

 • соединение труб должно произво­диться, как правило, с помощью муфт с закладными нагревателями. Допуска­ется соединение труб «в стык», сва­ренных с использованием сварочной техники высокой степени автомати­зации с последующим 100 % контролем качества сварных стыков ультразву­ковым методом.
 • cuplarea ţevilor trebuie să se efectueze, de regulă, prin mufe cu elemente de încălzire incluse. Se permite cuplarea ţevilor cap la cap cu utilizarea tehnicii de sudare cu gradul înalt de automatizare cu controlul integral ulterior (100 %) a calităţii îmbinărilor prin metoda ultrasonoră.

^ Глубина прокладки газопроводов должна быть не менее 0,8 м до верха трубы или футляра.
Adâncimea pozării conductelor de gaze trebuie să fie nu mai mică de 0,8 m până la partea de sus a ţevii sau a manşalei.

Не допускается прокладка полиэти­леновых газопроводов:
^ Nu se permite pozarea conductelor de gaze din ţevi de polietilenă:

 • для транспортирования газов, содержа­щих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой фазы СУГ;
 • pentru transportarea gazelor ce conţin hidrocarburi aromatizate şi clorurate, precum şi HGL cu faza lichidă;

 • при температуре стенки газопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15С.
 • la temperatura peretelui conductei de gaze în condiţii de exploatare mai jos de minus 15 °C.

 • в тоннелях и коллекторах.
 • în tuneluri şi colectoare.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов