Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса
НазваниеВопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса
страница4/6
Дата публикации02.08.2013
Размер0.83 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > История > Документы
1   2   3   4   5   6

^ ВОПРОС№21:Восстание 1863-1864гг на Б, его итоги и значение.

З часоў падзелу Рэчы Паспалітай польскі патрыятычны рух не даваў спакою расійскім уладам. Польскі патрыятычны лагер падзяліўся на дэмакратаў, якія выступалі за паўстанне, і лібералаў – прыхільнікаў мірных сродкаў барацьбы.Тыя, хто быў за паўстанне, атрымалi назву “чырвоныя”. Яны падзялялiся на правых i левых. Першыя рабiлi стаўку на шляхту i асцерагалiся шырокага сялянскага руху.Яны прадугледжвалi надзяленне сялян зямлёй за кошт яе частковай канфiскацыi ў памешчыкаў пры абавязковай грашовай кампенсацыi. Левыя разлiчвалi на сялянскую рэвалюцыю.Працiўнiкаў паўстання называлi “белымi”. Гэта былі пераважна памешчыкi, сярэдняя буржуазiя, частка iнтэлiгенцыi.Гэтыя палiтычныя плынi сфарміраваліся і iснавалi не толькi ў Польшчы, але i на тэрыторыi Беларусi i Лiтвы.Восенню 1861 г. у Варшаве з разнастайных рэвалюцыйных груповак быў арганiзаваны паўстанцкi гарадскi камiтэт.“Левых” ў Беларусi ўзначальваў Канстанцiн Калiноўскi (1838–1864). Ён паходзiў з сям’i збяднелага шляхцiца Гродзенскай губернi, скончыў Пецярбургскi ўнiверсiтэт. Вярнуўшыся ў 1861 г. на радзiму, К. Каліноўскі стварыў у Гродне нелегальную рэвалюцыйную арганiзацыю з разначыннай iнтэлiгенцыi. Выдаў 7 нумароў падпольнай рэвалюцыйнай газеты на беларускай мове “Мужыцкая праўда”.Была выкладзена праграма паўстання: Польшча абвяшчалася незалежнай краiнай з роўнымi правамi ўсiх яе грамадзян перад законам, дазвалялася дзейнасць ўнiяцкай царквы, планавалася перадаць сялянам iх зямельныя надзелы ў поўнае ўладанне, а памешчыкам выплацiць кампенсацыю з дзяржаўнай казны.У студзенi–лютым 1863 г. ў Беларусi з’явiлiся першыя паўстанцкiя атрады, якiя прыйшлi з Польшчы. Найбольш актыўна паўстанцы дзейнiчалi ў Гродзенскай губернi, дзе ваяводскiм камiсарам быў К. Калiноўскi.Паўстанне 1863–1864 гг. адбывалася ва ўмовах правядзення аграрнай рэформы ў Расii.Поспеху ў барацьбе з паўстаннем расійскiя ўлады дасягнулi не толькi дзякуючы вайсковай сiле.У чэрвенi 1863 г. ў Вiльню вярнуўся К. Калiноўскi, а ў лiпенi ён стаў старшынёй Вiленскага аддзела. Да канца лета ў руках К. Калiноўскага сканцэнтравалася ўсё кiраўнiцтва паўстанцкiмi атрадамi на тэрыторыi Лiтвы i Беларусi. Аднак выратаваць паўстанне ўжо не удалося.

^ ВОПРОС№22:Промышленный переворот в странах Зап Европы. Отмена крепостного права.Буржуазные реформы 1860-1880г.

Дзве галоўныя прычыны абумовiлi адмену прыгоннага права ў Расii: iснаванне прыгоннiцтва стрымлiвала эканамiчнае развiцце дзяржавы; узрастанне антыпрыгоннiцкага руху, перш за ўсе сярод сялянства, пагражала моцным сацыяльным выбухам. Стала вiдавочна, што прыгоннiцкая сiстэма гаспадаркi значна праiграе капiталiстычнай.Ва ўрадавых колах у рэшце рэшт зразумелi, што час адмены прыгоннага права наспеў. Рэформу вырашана было пачаць з заходнiх губерняў.19 лютага 1861 г. Аляксандр II зацвердзiў заканадаўчыя акты, якiя тычылiся адмены прыгоннага права i звярнўся да народа з “Манiфестам”. У адпаведнасцi з “Манiфестам” селянiн адразу атрымлiваў асабiстую свабоду i шэраг грамадзянскiх правоў.Для непасрэднага правядзення рэформы на месцах стваралiся спецыяльныя органы – павятовыя мiравыя з’езды i губернскiя па сялянскiх справах установы.Калi да рэформы ў селянiна зямлi было звыш вышэйшай нормы, то памешчык меў права адрэзаць лiшак на сваю карысць. Свой палявы надзел зямлi сяляне павiнны былi выкупiць ва ўласнасць. У вынiку сяляне станавiлiся даўжнiкамi дзяржавы i на працягу 49 гадоў павiнны былi выплочваць выкупныя плацяжы разам з працэнтамi за пазыку. Паўстанняе 1863–1864гг. прымусiла ўрад унеслi iстотныя змены ў ажыццяўленне сялянскай рэформы на Беларусi. Тут уводзiўся абавязковы выкуп сялянскiх надзелаў; спынялася часоваабавязанае становiшча сялян, яны станавiлiся ўласнiкамi; выкупныя плацяжы знiжалiся; былi створаны павятовыя паверачныя камiсii для праверкi i выпраўлення ўстаўных грамат; у адпаведнасцi з законам 1867 г. дзяржаўныя сяляне на Беларусi пераводзiлiся з аброку на выкуп i станавiлiся ўладальнiкамi сваiх надзелаў.

Рэформа 1861 г. Лiквiдавала прыгоннае права. Аднак гэтага было не дастаткова. Расii былi патрэбны iншыя рэформы дзяржаўна-палiтычнага ладу. У 60–70-я гады ўрад шэраг пастаноў аб правядзеннi рэформ: земскай, судовай, гарадской, ваеннай, у галiне народнай адукацыi i друку. Самай радыкальнай была судовая рэформа (20 лiстапада 1864 г.). Былi абвешчаны нязменнасць суддзяў, незалежнасць суда ад адмiнiстрацыi, вусны характар, спаборнасць i галоснасць судовага працэсу. Пры разглядзе крымiнальных спраў прадугледжваўся ўдзел у судовым працэсе прысяжных засядацеляў, ствараўся iнстытут адвакатаў. На Беларусi судовая рэформа пачалася толькi ў 1872 г. з увядзення мiравых судоў.Земская рэформа, прынятая 1 студзеня 1864 г., прадугледжвала стварэнне ў паветах i губернях выбарных устаноў для кiраўнiцтва мясцовай гаспадаркай, народнай асветай, медыцынскiм абслугоўваннем насельнiцтва i iншымi справамi непалiтычнага характару. На Беларусi была праведзена гарадская рэформа (прынята ў 1870, а пачалася ў 1875). Яна абвяшчала прынцып усесаслоўнасцi пры выбарах органаў гарадскога самакiравання. Права выбіраць і быць абранымі ў гарадскую думу атрымалі толькі тыя, хто плаціў гарадскія падаткі.Рэфармаванне армii ў Расii пачалося ў 1862 г., калi былi ўтвораны 15 ваенных акруг i скарочаны тэрмiн службы да 7–8 гадоў. У 1874 г. з была увядзена усеагульная воiнская павiннасць.Буржуазны характар насiлi школьная (1864 г.) i цэнзурная(1865 г.) рэформы. Школа абвяшчалася ўсесаслоўнай. Новы цэнзурны статут значна пашыраў магцымасцi друку.

^ ВОПРОС№23:Аграрная реформа 1861г. и механизм ее реализации на Беларуси.

К середине ХIХ века явственно проявилось отставание России от передовых капиталистических государств в экономической и социально–политических сферах. Взволнованное общественное мнение требовало перемен. Поэтому главной целью внутренней политики царизма приведение социально – экономической системы России в соответствии с потребностями времени. Одновременно не менее важной задачей было сохранение самодержавия и господствующего положения дворянства – опоры абсолютизма. Вот почему реформационной процесс был непоследователен, преобразования не проводились комплексно.

Отмена крепостного права в России стало свидетельством процесса модернизации, связанного с переходом от феодальных к буржуазным отношениям. Аграрный вопрос к середине ХIХ века стал острейшей социально – политической проблемой в России. Феодальные отношения почти исчерпали все свои ресурсы для внутреннего развития:

1) феодальные отношения препятствовали развитию капитализма; 2) крестьяне уже не могли обеспечить нормальные условия для самопроизводства; 3) 2/3 их помещичьих хозяйств были нерентабельны; 4) промышленное развитие страны в те годы было затруднено, так как предпринимательское деятельность организовывалась помещичьей собственностью на землю и крестьян, а подневольный труд крепостных был непроизводителен, затруднял технический процесс; 5) усиление феодальной эксплуатации крестьян усиливает их сопротивление; 6) Военно-техническая отсталость России ухудшила внешнеполитические позиции Империи.

В России сложилась грозящая социальными взрывами ситуация, на которую в западных губерниях накладывались острые социальные и религиозные противоречия. Царизм боялся, что сложившийся ситуацией постараются воспользоваться помещики – поляки, желавшие возвращения Речи Посполитой. Рост настроений в обществе в сторону коренных перемен находит отражение и в правительственных кругах.

Аграрная реформа начала проводится с западных губерний. Это не случайно:

1) наблюдалось большая втянутость помещиков региона в рыночные отношения;

2) их осведомлённость об отмене крепостного права в Польше; 3) введением инвентарных правил, ограничивающих всевластие помещиков в отношении крестьян.

Учитывая традиционно сложившиеся системы крестьянского землевладения, на Беларуси были применены два «Положения»: одно для Витебской и Могилёвской; другое для Виленской, Гродненской и Минской губерний. Специфика заключалась в том, что на востоке реформа проводилась на основании общероссийских положений, а в западных губерниях – на основании местных. Это вызвало: 1) отсутствие общины; 2) помещиков в основном считали католиками; 3) стремление расколоть польское национально – освободительное и крестьянское движение;

Отсюда и отличия в проведении реформы. На Востоке: 1) отрезки; 2) сохранение круговой поруки. На западе: 1) крестьяне сохраняют дореформенные наделы; 2) выкупные платежи крестьяне выполняли отдельно.

В ходе восстания 1863 – 64 года царские власти были вынуждены пойти на уступки белорусскому крестьянству: 1) отменено временно обязанное состояние; 2) снижены выкупные платежи на 20 %; 3) наделение части безземельных и малоземельных крестьян землёй.
Итогом аграрной реформы 1861 года стало развитие страны по пути модернизации, связанной с последовательным переходом от феодального к буржуазному обществу. Вместе с ним реформа не устранила все феодальные структуры, среди них важнейшей являлась помещичье землевладение. Развитие капиталистических отношений: 1) крестьянство получило гражданские права; 2) расширение границ вольнонаёмного труда; 3) переход к предпринимательскому хозяйству; 4) расслоение крестьянства. Пережитки феодализма: 1) сохранение крупного помещичьего землевладения; 2)высокие выкупные платежи; 3) сохранение черезполосицы; 4) временно обязанное положение. Всё это и предопределило крайне медленный и болезненный путь развития капитализма в деревне.


^ ВОПРОС№26,27,28:Общественно-политическая жизнь РИ в нач 20 ст . Революционные события 1905-1907 гг на Бел.

Канец XIX – пачатак XX ст. – час стварэння і станаўлення палітычных партый. У другой палове 90-х гг. сярод сацыял-дэмакратаў шматнацыянальных заходнiх губерняў пераважала тэндэнцыя да стварэння рабочых арганiзацый па нацыянальнай прыкмеце. У Расii ствараюцца буйныя гарадскiя i рэгiянальныя сацыял-дэмакратычныя арганiзацыi. Усё гэта выклiкала неабходнасць аб’яднання сацыял-дэмакратаў у адзiную партыю. Iнiцыятарам аб’яднальнага працэсу стаў пецярбургскi “Саюз барацьбы за вызваленне рабочага класа”. У 1898 г. у Мiнску прайшоў з’езд, якi прыняў рашэнне аб аб’яднаннi прадстаўленых на iм арганiзацый у РСДРП i выбраў ЦК партыi.Летам 1903 г. за мяжой адбыўся ІІ з’езд РСДРП. Ён прыняў праграму у якой абвяшчалася пралетарская рэвалюцыя, заваяванне дыктатуры пралетарыяту і пабудова сацыялізму. Адбыўся раскол РСДРП. Рэвалюцыйную частку расійскіх сацыял-дэмакратаў пачалі называць бальшавікамі, а прыхільнікаў рэфармісцкага накірунку – меншавікамі.У 1902 г. прыхiльнiкi iдэй народнiцтва стварылi Партыю сацыялiстаў-рэвалюцыянераў (эсэраў). Эсэры мелі на мэце звяржэнне самадзяржаўя, знiшчэнне памешчыцкага землеўладання i ўстанаўленне ў Расii федэратыўнай дэмакратычнай рэспублiкi.На рубяжы XIX–ХХ стст. з агульнадэмакратычнага руху вылучаецца беларуская нацыянальная плынь. У канцы 1902 – пачатку 1903 гг. аформiлася Беларуская рэвалюцыйная грамада (БРГ). На сваiм I з’ездзе ў 1903 г. БРГ прыняла праграму, дзе называла сябе сацыяльна-палiтычнай арганiзацыяй беларускага працоўнага народа. Тэарэтычныя погляды БРГ спалучалi iдэi рэвалюцыйнага дэмакратызму i народнiцтва. Партыя выступала за звяржэнне самадзяржаўя, знiшчэнне капiталiзму i ўсталяванне дэмакратычнага ладу, прызнавала правы народаў Расii на аўтаномiю.

^ Рэвалюцыя 1905-1907 гг. На Беларусі.У пачатку ХХ ст. у Расii склалася рэвалюцыйная сiтуацыя. Эканамiчны крызiс 1900–1903 гг. i руска-японская вайна 1904–1905 гг. садзейнiчалi абвастрэнню ўсiх супярэчнасцей. Рэвалюцыйны выбух у Расii стаў непазбежным.У палiтычнай барацьбе вылучаюцца тры лагеры: урадавы, лiберальна-буржуазны i дэмакратычны. Кожны з iх меў свае мэты i задачы. Урадавы лагер iмкнулся захаваць самадзяржаўе i не дапусцiць карэнных змен у дзяржаўна-палiтычным ладзе Расii. Лiбералы марылi аб палiтычных свабодах, жадалi лiквiдаваць перажыткi феадалізму. Агульнай мэтай дэмакратау было знiшчэнне ўсiх рэшткаў феадалізму, у тым лiку i памешчыцкага землеўладання, звяржэнне самадзяржаўя i ўсталяванне дэмакратычнай рэспублiкi.9 студзеня 1905 г. у Пецярбургу было растраляна мiрнае шэсце рабочых, якiя накiроўвалiся да цара з просьбай палепшыць становiшча народа. Гэтая падзея выклiкала магутную хвалю пратэсту.У лютым – сакавiку колькасць палiтычных выступленняў рэзка зменшылася, але адбылося значнае павелічэнне эканамiчных забастовак.Вясною 1905 г., як следства ўздзеяння рабочага руху, на Беларусi разгарнуўся масавы рэвалюцыйны рух сялянства.Восенню 1905 г. шматлiкiя агульнагарадскiя стачкi злiлiся ва Усерасiйскую палiтычную стачку. Ва ўсёй Расii баставала звыш двух мiльёнаў чалавек.18 кастрычнiка ў Мiнску на плошчы адбыўся мiтынг, у якiм удзельнiчалi каля 20 тыс. чалавек. Каб разагнаць мiтынгуючых, губернатар Курлаў загадаў прымянiць зброю.У снежнi 1905 г. палiтычная барацьба пралетарыяту Расii працягвалася. У Маскве яна перарасла ва ўзброенае паўстанне. Забастоўка ахапiла большасць чыгуначных вузлоў Беларусi. У апошнія месяцы 1905 г. зноў узрос сялянскi рух.Аднак збiць рэвалюцыйную хвалю ўладам ўсё ж такi ўдалося. У пэўнай ступенi гэтаму спрыяў Манiфест 17 кастрычнiка.Пасля снежаньскiх падзей 1905 г. рэвалюцыйны рух паступова iдзе на спад.

Организующей силой белорусского национального движения являлась партия БСГ. Это была национально-демократическая партия народнического направления. В своей практической деятельности партия выдвигала на первый план национальный вопрос: добиться политической автономии в границах демократической Российской республики, а затем решать социальные вопросы. Главный из них – образование областного земельного фонда и наделение крестьян землёй на правах пожизненной аренды.

Буржуазно-националистическое движение по своей сути не было политически однородным. Оно объединяло два типа политических организаций: помещичье-клерикальные и буржуазные.

Для сдерживания революционного движения царское правительство пошло на политические уступки. Николай II подписал Манифест 17 октября 1905 г., по которому Государственная дума наделялась законодательными полномочиями, расширялся контингент избирателей, провозглашались демократические свободы. В основном из депутатов от Беларуси оформились две шовинистско-клерикальные группировки: октябристско-черносотенная и польско-белорусская автономистская.

Революция 1905-1907 гг. потерпела поражение. Это по сути был первый этап буржуазно-демократических преобразований. Завоеваниями революции стали:

  1. ослабление самодержавия;

  2. его постепенное преобразование в ограниченную конституционную монархию;

  3. зарождение российского парламентаризма;

  4. введение демократических прав и свобод.

Однако революционные преобразования имели ограниченный характер, национальный и аграрный вопрос не были решены. Всё это предопределяло новые бури на последующих этапах российской истории.

^ ВОПРОС№29,30: Первая мировая война и Беларусь.

Войну вызвало обострение противоречий между Тройственным союзом (Германией, Австро-Венгрией и Италией) и Антантой (Англия, Франция, Россия), которые соперничали за расширение сфер влияния, колонии, источники сырья и рынки сбыта товаров. Непосредственным инициатором военных действий выступил Тройственный союз. Война началась 19 июля (1 августа) 1914 г.; в неё было вовлечено 38 стран с населением 1,5 млрд. человек.

С начала 1915 г. основные силы Германии были сосредоточены на Восточном фронте, который приближался к территории Беларуси. В сентябре 1915 г. в ходе ожесточённых боёв немецкие войска, прорвав фронт возле Свинтян, приблизились к Молодечно (прямая угроза Минску), дошли до Борисова. Огромным напряжением сил российская армия 16-17 сентября 1915 г. остановила германские войска и после 10-дневных боёв отбросила их в район озера Нарочь и Свирь. В октябре 1915 г. российско-германский фронт в пределах Беларуси стабилизировался и до марта 1918 г. находился на линии Двинск-Ошмяны-Барановичи-Пинск. Попытки наступательных операций летом 1916 г. в районах озера Нарочь и Барановичей оказались неудачными и стоили России огромных жертв.

Белорусы попали в число народов, земли которых стали ареной боевых действий. Под немецкой оккупацией оказалась ¼ часть территории Беларуси, где до войны проживало 2 млн. человек. Начались санкционированные и несанкционированные реквизиции, контрибуции (изъятие вещей и продовольствия). Из края вывозились материальные ценности. У Германии существовало программа колонизации Беларуси.

Восточная часть Беларуси представляла собой прифронтовую зону. Здесь находилась полутора миллионная группировка российских войск. В целом война для белорусского народа явилась тягчайшим бедствием: 1). Военное положение; 2). Боевые действия; 3). Немецкая оккупация; 4). Массовое беженство. Масштабы огромны (в России в мае 1918 г. жило 2,3 млн. беженцев из Беларуси); 5). Реквизиции на потребности армии; 6). Мобилизация в армию (до 50% мужчин); 7). Кризис в гражданских отраслях экономики края (15-16% довоенного уровня производства). Рост только производств, выполняющих заказы армии - изготовление и ремонт оружия, амуниции. Уменьшение посевных площадей, ухудшение качества обработки земли; 8). Резкое снижение жизненного уровня населения – инфляция и спекуляция, принудительные работы, проблемы питания и жилья, эпидемии. В крайне тяжёлых условиях войны население не могло прибегнуть к соответствующим мерам по обороне своих прав.

Неудачные военные действия российской армии в 1915-1916 гг., огромные людские потери, материальные, территориальные потери вызвали рост антиправительственных настроений. Резко возросло недовольство, и начались антивоенные выступления в войсках.

Линия фронта расколола белорусское национальное движение. На восточной, не оккупированной немцами территории Беларуси до Февральской революции 1917г., не было условий для национального движения. Очаги национального движения возникли за её пределами: в Петрограде, Москве, Одессе, Казани и других городах России. На оккупированной немецкими войсками территории с центром в Вильно национальное движение старалось приспособиться к условиям войны, создали “Белорусский комитет помощи пострадавшим от войны”, добились от оккупационных властей организации культурно-просветительных центров, преподавания на белорусском языке.

Война коренным образом изменила облик Европы. Последствием войны явился распад Российской, Австро-Венгерской, Турецкой империй, прокатилась волна революций. Добились государственной независимости Польша. Чехословакия, Югославия, Литва, Латвия, Эстония.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconВопрос№1: Предмет, значение и цели курса «Истории Белоруссии». Периодизация...

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса icon1. Предмет, методы, источники изучения истории. Значение изучения курса «Отечественная история»
Ть прошлое необходима методология исторического исследования, т е совокупность методов и принципов, при помощи которых отбираются...

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconКурса лекций по истории беларуси Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
Целью изучения курса является изучение основных направлений развития истории Республики Беларусь и наиболее важных исторических событий...

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconУтверждаю директор Высшей школы экономики, бизнеса и социальных наук Сабыров А. С
Основное содержание и задачи курса Истории Казахстана. Источники, историография и периодизация

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconВопросы к экзамены по ифк общетеоретические вопросы истории физической культуры и спорта
Предмет, задачи, источники, периодизация и методы изучения истории физической культуры и спорта

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса icon«История отечественного государства и права»
Предмет истории отечественного государства и права. Цели и задачи изучения курса

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconЛитература: Вяземский Е. И., Стрелова О. «Методика преподавания истории в школе»
Предмет и задачи курса. Теоретические и методологические основы школьного курса истории. Становление исторического образования в...

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconКурса все время менялось (в советские времена): суд и правосудие, правоохранительные органы и др
Предмет, система и значение курса. Его связь с другими юридическими

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconВопросы по Отечественной истории
История как наука: предмет, методы и источники изучения истории. Понятие о классификации исторического источника

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса icon1 Право социального обеспечения как отрасль права
Цели изучения курса: сформировать у студентов знания о праве социального обеспечения как одной из важнейших отраслей права, определить...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов