Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса
НазваниеВопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса
страница5/6
Дата публикации02.08.2013
Размер0.83 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > История > Документы
1   2   3   4   5   6

^ Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. Бел нац рух.У гады вайны адбыліся значныя змены ў. На захопленай Германіяй тэрыторыі вядомыя беларускія дзеячы выступілі з ідэяй стварэння канфедэрацыі ў форме Вялікага княства.Аднак утварыць канфедэрацыю не ўдалося. Германскі ўрад не быў зацікаўлены ў такой дзяржаве.У пачатку 1916 г. у германскім загадзе аб школах акупіраванага краю абвясшчалася беларускую мову раўнапраўнай з польскай, літоўскай і яўрэйскай мовамі. Нягледзячы на супрацьдзеянне польскіх памешчыкаў і ксяндзоў, беларускі нацыяналшьны рух значна ажывіўся.Паступова галоўнымі цэнтрамі беларускага нацыянальнага руху становяцца Петраград, Масква і іншыя гарады Расіі. З явілася некалькі рэвалюцыйных газет.Але цэнзары недазволілі доуга існавацьім.Далейшае развіццё беларускага нацыянальнага руху стала магчымым толькі ў выніку перамогі Лютаўскай рэвалюцыі.Лютаўская рэвалюцыя – з’ява сусветна-гістарычнага значэння. З аднаго боку, яна падвяла рысу пад шматвяковай гісторыяй расійскай манархіі, а з другога – адкрыла шлях да дэмакратычнага развіцця Расіі. Па свайму характару рэвалюцыя была буржуазна-дэмакратычнай. Але ў адрозненне ад рэвалюцыі 1905–1907 гг. яна перамагла. Галоўная яе задача – звяржэнне самадзяржаўя – была выканана. Пасля перамогі паўстання па ўсёй краіне пачалі стварацца Саветы, якія і сталі органамі ўлады. Большасць у Саветах склалі меншавікі і эсэры.У краіне ўстанавілася двоеўладдзе.Звесткі аб перамозе рэвалюцыі ў Петраградзе прыйшлі ў Беларусь 1–4 сакавіка 1917 г. Рабочыя, сяляне, салдаты віталі пралетарыят Петраграда і выказалі намер падтрымаць рэвалюцыю.Асаблівая ўвага была звернута на ўтварэнне Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў.Саветы ў Беларусі прызнавалі кіруючую ролю Петраградскага Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Разам з тым яны прызнавалі і Часовы ўрад.6 сакавіка 1917 г. Часовы ўрад перадаў уладу ў губернях і паветах сваім камісарам, якія выконвалі функцыі губернатараў.У першыя дні рэвалюцыі пачалі стварацца прафсаюзы, якія павялі барацьбу за паляпшэнне эканамічнага становішча працоўных, скарачэнне рабочага дня, павелічэнне зарплаты і інш.Рэвалюцыя паклала пачатак дэмакратызацыі войска.7–17 красавіка 1917 г. у Мінску адбыўся І з’езд ваенных і рабочых дэпутатаў армій і тылу Заходняга фронту. Адным з галоуных арганізатараў з’езда быў Мінскі Савет рабочых і салдатскіх дэпутатау. З’езд прызнаў неабходным для Расіі працягваць вайну з мэтай абароны рэвалюцыі.20 красавіка 1917 г. у Мінску адкрыўся з’езд сялянскіх дэпутатаў. Дэлегаты з’езда выступілі за пераход усёй зямлі ў агульнанародную.Такім чынам, Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя з’явілася пачаткам дэмакратычнага развіцця Расіі, у тым ліку і Беларусі, адкрыла шлях да эканамічнага і сацыяльнага прагрэсу краіны.

ВОПРОС№31: Октябрьская революция и становление Советской власти в Бел.

Причины Октябрьской социалистической революции. Февральская буржуазно-демократическая революция превратила империю в республику, дала демократические права и свободы, но не решила ряд важных вопросов её породивших. Среди них: страна находится в состоянии войны; продолжается обнищание масс; усиливается экономический кризис; нет чёткости в решении аграрного вопроса; нерешительность правительства в борьбе с леворадикальными идеологиями, которые вили антигосударственную пропаганду.

25 октября (7 ноября) 1917г. в Петрограде произошла социалистическая революция – к власти пришли большевики (РСДРП(б)) – крайне левые силы, выступавшие за коренное преобразование общества в интересах трудящихся при ликвидации основ прежней экономической и политической системе, основанной на частной собственности, парламентаризме, буржуазно-демократических свободах.

^ 25 октября 1917г. II Всероссийский Съезд Советов провозгласил переход власти к Советам, Декрет о мире, Декрет о земле, создал правительство (Совет Народных Комисаров) во главе с В.И. Ленином.

25 октября после получения известий о захвате власти в Петрограде, Минский совет, где преобладали большевики, захватил власть в городе. 27 октября Фронтовой комитет, куда входили социалисты-революционеры, социал-демократы-меньшевики, еврейские социал-демократы (бундовцы), создали Комитет спасения революции (февральской революции), а командующий Западным фронтом генерал Балуев ввёл в Минск верные буржуазно-демократическому правительству войска. Но ко 2 ноября Минский Совет взял власть в свои руки. Военно-революционный комитет объявлен высшим органов власти и руководил захватом власти и перевыборами в Советы.

^ 28 октября ВРК захватил основные стратегические пункты в Витебске, распустил Совет рабочих и солдатских депутатов и произвёл выборы нового Совета, где большевики являлись доминирующей политической силой.

30 октября Гомельский Совет взял власть в свои руки.

18 ноября для установления советской власти в Могилёве был создан ВРК. В Могилёве располагалась Ставка Верховного главнокомандующего войсками Российской Республики, что давало сторонникам буржуазно-демократического пути развития координировать действия верных правительству армейских частей в борьбе с большевиками. 20 ноября главнокомандующий Российской армией генерал Николай Духонин был арестован. Власть над Ставкой перешла в руки большевиков в лице Николая Крыленко.

В период с 25 октября по 22 ноября власть в основных административных и промышленных центрах Беларуси, не оккупированных Германией, и на Западном фронте перешла в руки большевиков.

^ Преобразования, проведённые большевиками.

1. Выстраивается новая система органов власти.

18-20 ноября состоялись съезды Советов рабочих и солдатских депутатов, Советов крестьянских депутатов, которые избрали соответствующие Исполнительные Комитеты, в которых преобладали большевики и их сторонники. 27 ноября данные Исполнительные Комитеты приняли решение объединиться в Исполнительный Комитет Западной области и фронта. Облисполкомзап – стал главным органом власти на территории Беларуси. Избираются уездные, губернские, городские, волостные, поселковые Исполнительные Комитеты Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

2. Идеологические преобразования.

Провозглашается диктатура пролетариата в лице Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; запрещается деятельность Партии конституционных демократов, буржуазных газет, усиливается политическая цензура; ликвидируется суд присяжных; создаётся отдел народного образования, которому подчиняются все учебные заведения, провозглашается курс на ликвидацию массовой неграмотности рабочих и крестьян.

3. Экономические преобразования.

Ликвидируется частная собственность на средства производства; земля передаётся в бесплатное пользование крестьянам; установлена всеобщая трудовая обязанность; восьмичасовой рабочий день; бесплатная медицинская помощь; рабочий контроль за производством на предприятиях.

ВОПРОС№32:Бел. нац. движение после Октяб. револ. Провозглашение БНР.

2 ноября 1917г. большевики провозгласили «Декларацию прав и народов России», которая признавала право народов России на государственное самоопределение. На основании этого документа ВБР решила созвать в Минске в декабре 1917г. Первый Всебелорусский Съезд (конгресс). Рада обратилась с воззванием к белорусскому народу, предложив программу развития Беларуси.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет разрешил проведение в Минске Первого всебелорусского съезда, однако Облисполкомзап должен был чётко следить за характером обсуждаемых вопросов и принимаемых деклараций.

^ 15 декабря 1917г. начал работу Первый Всебелорусский съезд в Минске, присутствовало 1872 делегата со всех регионов Беларуси, преобладали социалисты-революционеры и члены БСГ, большевики и их сторонники имели 115 представителей. Съезд выработал «Постановление о самоопределении Беларуси и о временной краевой власти», где не признавалась главенство большевиков. Чтобы помешать провозглашению государственности Беларуси в таком виде Облисполкомзап разогнал съезд в ночь с 17 на 18 декабря и арестовал часть секретариата съезда.

^ 18 декабря 1917г. Совет съезда принял постановление считать съезд насильственно разогнанным и возложить на Совет функции Исполнительного Комитета для выполнения решений съезда.

^ 19 февраля 1918г. под натиском немцев большевики оставили Минск. ИК Первого Всебелорусского съезда объявил себя законной властью и переименовался в Народный Секретариат, о чём было объявлен 21 февраля в Первой уставной грамоте Белорусской Народной Республики. Немецкие войска не признали органов власти БНР, считая её территорией отторгнутой от РСФСР, что и было зафиксировано в Брестском мирном договоре о границе между Германией и РСФСР (3 марта 1918г.).

9 марта Народный Секретариат БНР принимает Вторую уставную грамоту, которая провозгласила БНР, права и свободы граждан: свободу слова, печати, собраний, забастовок, союзов, совести, неприкосновенность личности и жилища, равенство всех языков народов Беларуси. Земля без выкупа передавалась крестьянам, леса, озёра, недра национализировались, провозглашался восьмичасовой рабочий день. Законодательную власть признавалась за Радой, а исполнительная – за Народным Секретариатом.

Однако германские оккупационные войска игнорировали все эти акты и сохраняли помещичье землевладение, нерегламентированный рабочий день, игнорировали права и свободы местного населения, вывозили в Германию сельхозпродукты и материальные ценности.

^ 25 марта Третья уставная грамота определила территорию БНР, тем самым не признав результаты Брестского мира и завершив юридическое оформление государства. Территория БНР – губернии: Могилёвская, Минская, Гродненская (с Белостоком), Виленская, Витебская, Смоленская, частично Черниговская.

Стоит отметить, что Германия не признала БНР, а попытка части членов Рады обратиться с верноподданнической телеграммой к императору Германии привела к расколу в руководстве БНР и в самой БСГ – лидере белорусского национального движения. На месте БСГ возникли: Белорусская партия социалистов-революционеров (БПСР), Белорусская социал-демократическая партия (БСДП), Белорусская партия социалистов-федералистов (БПСФ).

В ноябре 1918г. в Германии произошла революция, РСФСР вернула аннексированные территории, территория непризнанной БНР сокращалась по мере отступления немецких войск.

До сих пор идут споры о роли БНР. Большинство склоняется к мысли, что БНР являлась следствием стремления национальных левоцентристских сил к национально-государственному самоопределению, что подтолкнуло большевиков к необходимости создания белорусской социалистической государственности. Однако вряд ли можно считать БНР полноценным государством, т.к. она не обладала главным признаком государства – суверенитетом, т.е. способностью проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, хотя и пыталась этого добиться.
^ ВОПРОС№33: Создание БССР и Литовско-Беларуской ССР.

Белорусская Советская Социалистическая Республика была провозглашена в Смоленске

1 января 1919г.

Предпосылки провозглашения БССР:

- наличие белорусского национального движения, которое высказалось за создание белорусской государственности;

- образование Белорусской Народной Республики, руководство которой поставило целью добиться международного признания и не признавало единовластия большевиков;

- возрождение Польши, которая не признала территориальных разделов последней трети 18в. и ставила целью возврат, захваченных Россией земель и восстановления границ 1772г. Это требовало создания буферного государства.

Создание БССР. Белнацком( белорусский отдел Народного комиссариата по делам национальностей Российской Советской Социалистической Республики) был создан в феврале 1918г. Советом Народных Комиссаров РСФСР и крайне отрицательно относился к деятелям БНР, считая их контрреволюционерами. Возглавили Белнацком Александр Червяков и Дмитрий Жилунович.

25 декабря 1918г. правительство РСФСР, принимая во внимания внешнеполитические проблемы, направило в Облисполкомзап(Исполнительный Комитет Западной области и фронта) телеграмму с разрешением на создание белорусского социалистического государства. 30 – 31 декабря в Смоленске Облисполкомзап проводит VI Северо-Западную областную конференцию РКП(б), было принято решение создать Коммунистическую партию большевиков Беларуси и провозгласить советскую Беларусь в границах Смоленской, Витебской, Могилёвской (Гомель был уездным городом могилёвской губернии), Минской и Гродненской губерний и белорусских частях Виленской и Черниговской губерний.

1 января было провозглашено Временное рабоче-крестьянское правительство во главе с Д. Жилуновичем. В составе правительства большинство членов представляли Облисполкомзап.

1 января 1919г. вышел «Манифест Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси». В манифесте провозглашалось, что рабочие, крестьянская беднота и красноармейцы Беларуси становятся свободными и полноправными хозяевами свободной независимой Белорусской Социалистической Республики. 31 июля 1920г. восстановления государственности БСР.

16 января 1919г. ЦК РКП(б) принял решение об отторжении в пользу РСФСР восточных губерний БССР (Смоленской, Витебской и Могилёвской).

^ 2-3 февраля 1919г. под руководством А. Мясникова состоялся Первый Всебелорусский Съезд Советов, на котором присутствовало около 230 депутатов, была принята Конституция БССР и одобрено решение о объединении Беларуси с Литвой в Литовско-Белорусскую ССР, что означало фактическую ликвидацию БССР. Главной причиной образования «Литбела» объявлялась необходимость объединения усилий Литвы и Беларуси для противостояния польской агрессии.

27 февраля 1919 г. на объединённом заседании ЦИК Литвы и Беларуси было создано правительство, что свидетельствовало о образовании нового государства. Председателем Центрального исполнительного комитета Литовско-Белорусской ССР стал Казимир Циховский; Винцас Мицкявичус-Капсукас занимал посты Председателя Совета Народных Комиссаров Литовско-Белорусской ССР, Председателя Совета Обороны Литовско-Белорусской ССР, Председатель ЦК Компартии (большевиков) Литвы и Беларуси.

Хотя Литбел провозглашалась преимущественно на территории белорусских губерний (Виленской, Гродненской и Минской), но в её руководстве преобладали поляки и литовцы, белорусов представлял только один человек, рабочими языками были – польский, русский и литовский.

По мере наступления польских войск перемещалась и столица Литбела: Вильно, Минск, Смоленск, который уже являлся территорией РСФСР. С августа 1919г. Литовско-Белорусская ССР была государством-фантомом.

ВОПРОС№34: Переход к НЭПу, его особенн. и характер осуществления в БССР.

Переход к НЭПу – это попытка совместить социалистические принципы управления государственной экономикой и в первую очередь промышленностью и транспортом с экономическими законами и использовать частный капитал в интересах социалистического строительства.

Причины перехода к НЭПу: 1) массовое недовольство политикой «военного коммунизма» в деревне, выступления в городах и армии; 2) крушение идеи «введения» социализма путем ликвидации рыночных отношений; 3) стремление лидеров РКП(б) удержать власть любой ценой; 4) спад революционной волны на Западе.

Сложность НЭПа в Беларуси: 1) разруха 7 лет, мировая и гражданская войны (12 уничтожена, работают только 15% от всех предприятий); 2) фактически отсутствие промышленности; 3) расчлененность территории; 4) Слуцкое восстание (осень 1920г.); 5) введение чрезвычайного положения; 6) открытая граница с Польшей.

Особенности проведения политики в Беларуси:

  1. из-за политических и экономических сложностей НЭП проводился с 1923г.;

  2. ведущие позиции частника, особенно в розничной торговле;

  3. высокая доля частного капитала и преобладание мелких предприятий (из 60 тыс. предприятий на 58 тыс. из них занято по 2-3 наемных работников;

  4. в удельном весе промышленное производство состояло не более 14;

  5. высокие темпы прироста производства, особенно после вхождения республики в состав СССР;

  6. традиции индивидуального ведения сельского хозяйства (посемейно).

НЭП – это реформаторский путь развития социализма. И поскольку этот курс не укладывается в традиции страны, не соответствует коммунистическим идеалам, он неизбежно проходит через экономические и политические кризисы. Причины кризиса НЭПа: 1) некомпетентность основной части партийного управленческого аппарата; 2) ограниченность отечественных и зарубежных инвестиций в промышленность; 3) политическая дискриминация крупного и среднего предпринимательства.

В самой сути НЭПа были заложены противоречия, которые проявились по мере её реализации:

1. Политическая монополия большевиков – плюрализм форм собственности и хозяйственных укладов.

2. Курс на строительство социализма в одной стане – необходимость активизации внешнеэкономической деятельности, усиления контактов с внешним миром.

3. Проведение индустриализации, создание мощного ВПК – отсутствие инвестиций в промышленность из отечественных и зарубежных источников.

4. Курс на построение общества социального равенства и социальной справедливости – усиление социального расслоения. Формирование «новой буржуазии» (нэпманов) и «новой аристократии» (партийно-советской номенклатуры).

Эта политика привела к дроблению крестьянских хозяйств (из-за непосильного налогового бремени) и в результате – к уменьшению товарной продукции (13% от всего сбора). Ограничение и мелочная опека частной торговли и частных предприятий вызвало искусственный дефицит ряда промышленных товаров. Процесс инфляции 1928 г. Предопределил нежелание крестьян продавать хлеб за обещанные деньги. И очередной рыночный кризис был расценен как кризис политики и был использован для перерастания административного начала в традиционную политику и ликвидацию хозяйственной системы НЭПа.

Введение НЭПа способствовало усиленному восстановлению хозяйства. Более быстро восстанавливалось сельское хозяйство БССР, валовая продукция которого уже в 1926 г. значительно превысила довоенные показатели. На хуторскую систему землепользования вышло около 13% крестьян (столько же, сколько во время столыпинских реформ).

Объём валовой продукции промышленности в 1927 г. Превысил уровень 1913 г. Наблюдался устойчивый рост промышленности в традиционных отраслях: лесной, льнопрядильной, деревообрабатывающей. Потребительский рынок был наполнен. Однако Беларусь все ещё оставалась слаборазвитой в индустриальном плане, удельный вес её в промышленности СССР составлял чуть более 1%.


ВОПРОС№35: Белоруссизация и ее результаты в 20-е годы.

По мере становления хозяйственной системы НЭПа в национально-культурной политике Компартии Беларуси определилось направление, которое получило название «белорусизация». Её целью являлось приспособление государственного аппарата к языку большинства населения БССР, однако белорусизация фактически затронула все сферы национально-культурного строительства советской части Беларуси. Осуществление данной политики внесло бы существенные изменения в национально-государственное строительство БССР, формировало национальное самосознание.

Предпосылками белорусизации явились: 1) НЭП – как политика сотрудничества с крестьянством; 2) политическая амнистия (1923 г.) для тех деятелей, которые не выступали с оружием в руках против советской власти; 3)сплочение белорусских национальных сил, самороспуск рады БНР; 4) укрупнение территории БССР в 1924 и 1926 гг.; 5) начало деятельности исследовательских (инбелкульт) и высших учебных (БГУ) заведений.

Белорусизация как государственная политика 1920-х гг. прошла в три этапа: 1) складывание предпосылок (1921 - нач. 1924 г) ; 2) реальное осуществление (1924-1928 гг.); 3) свертывание – с 1929 г.

В июле 1924 г. II сессия ЦИК положила начало белорусизации как официальной политике. Её основные направления: 1) государственными языками были объявлены сразу четыре – белорусский, русский, еврейский и польский (по числу жителей республики). Произошёл перевод обучения в школах (частично в вузах) на белорусский язык. В 1928 г. на белорусский язык переведено почти 80 % всех школ; 2) перевод делопроизводства на белорусский язык; 3) на основании административной реформы 1926-1929 гг. созданы национальные светы – 23 еврейские, 19 польских, 16 русских, 5 латышских, 2 украинских, 2 немецких. В 1932 г. Создан польский район – Дзержинский; 4) обучение белорусскому языку всех служащих; 5) расцвет национальной литературы и искусства; 6) развитие общественных наук (потребности изучения края); 7) к 1935 г. ликвидирована безграмотность; 8) перевод средств массовой информации на белорусский язык; открыта Белорусская государственная библиотека; 9) начался процесс выдвижения на ответственную партийную и советскую работу представителей коренной национальности белорусов («коренизация»). В 1928 г. белорусы в органах управления составляли уже более 60%, а в сельсовете – 90% всех служащих; 8) белорусизация Красной Армии. Положено начало созданию национальной армии – две дивизии (70% белорусы) и школа пехотных командиров. Воинские части, которые находились на территории БССР, должны были изучать белорусский язык.
Политика беларусизации на своём пути встретила большие трудности, которые были вызваны: 1) незавершенностью территориального образования БССР; 2) относительно низким уровнем экономического развития республики; 3) последствиями длительной полонизации и русификации; 4) многонациональным составом населения. Хотя белорусы составляли около 80% всего населения, они жили преимущественно в деревне, а в городах преобладали евреи и русские; 5) низким представительством белорусов в партийных, советских и партийных органах и всех служащих; 6) зачастую формализмом в изучении белорусского языка.

Белорусизация пробудила к сознательной рациональной жизни широкие слои белорусского населения. За несколько лет было создано то, что многие нации создавали десятилетиями: национальное просвещение, театр, кино. Сформировалось молодое поколение талантливых белорусских государственных деятелей, поэтов, писателей. Результаты национальной политики в БССР были глубже, чем в других районах СССР. В этом большая заслуга партийных комитетов, которые возглавили этот процесс.

К недостаткам белорусизации следует отнести: 1) форсированный характер; 2) административные методы осуществления; 3) неприятие нацменьшинствами; 4) полный контроль и идеологический диктат со стороны КПБ.

Причинами свертывания белорусизации стали: 1) возвращение к идеологии мировой революции (СССР – «осажденная крепость»); 2) отказ от НЭПа; 3) унификация и централизация государственного управления и культурного развития в СССР.

ВОПРОС№36:Осуществление политики коллективизации и ее последствия.

За годы НЭПа белорусская деревня окрепла, число бедняков сократилось до 30%.

Чтобы найти средства для проведения «сверхиндустриализации», были снижены закупочные цены на сельхозпродукцию, что вызвало нежелание крестьян продавать хлеб по низкой цене. Возник так называемый «хлебный кризис» 1928 – 1929 гг. В нем обвинили зажиточных крестьян. Начались использоваться меры насильственного изъятия зерна.

Колхозная система рассматривалась советским руководством как удобная форма контроля и выкачивания хлебных и сырьевых ресурсов из деревни, поэтому с 1929 года набирает силу процесс форсированной коллективизации.

Однако к созданию колхозного строя в целом привели более глубинные причины:

1) индустриализация и связанная с ней урбанизация предъявили повышенный спрос на сельхозпродукты и сырье;

2) деревня должна была финансировать индустриализацию за счет дохода от продажи на крестьянском рынке промышленных товаров;

3) низкая товарность единоличника – менее 20%;

4) социальная реализация планов социалистического строительства в СССР (Сталинский курс) была возможна только с ликвидацией мелкого собственника-единоличника.

За годы первой пятилетки основными направлениями коллективизации были: 1) создание колхозной системы; 2) экономическое и административное давление на единоличника; 3) политика «раскулачивания»; 4) помощь города селу (посылка активистов – в БССР 600 человек, создание МТС, кредиты и товары).

При проведении коллективизации силовые методы. В экономическом плане это «прогрессивный» налог на кулака и единоличника. А в административном плане – это арест, высылка. Наиболее эффективным из последних следует считать «раскулачивание» (любой крестьянин, не пожелавший вступить в колхоз, мог быть объявлен кулаком). Следует заметить, что к кулакам в БССР относили примерно 4,2% крестьянских хозяйств, а раскулаченных было до 15% по отдельным кругам.

Трагедия коллективизации в республике заключалась в том, что здесь имелись яркие особенности развития и ведения сельского хозяйства, которые не вписывались в общесоюзную стратегию коллективизации (дать больше зерна). К ведущим из них следует отнести: 1) аграрное переселение; 2) нехватка земель; 3) специализация на животноводстве; 4) хуторская система; 5) исторически сложившаяся тяга крестьян к единоличному ведению хозяйства. Исходя из особенностей, все планы в БССР были рассчитаны именно на подъем крестьянской семьи. Коллективизация рассматривалась лишь как перспектива.

К 1марта 1930 г. Было коллективизировано 58 % всех хозяйств, но нарастание сопротивления (только в 1930г.было 500 открытых выступлений) заставило советское руководство вернуться к принципу добровольности. В итоге: в колхозах осталось только 11% всех хозяйств. С осени 1930 г. Путём усиления административного и налогового давления ( высокие налоги на единоличника, аресты и угрозы, товарная блокада деревень, активная агитация) процесс коллективизации ускорялся. В 1934 г. в колхозах оказалось 75% всех крестьянских хозяйств. В БССР были репрессированы более 300 тыс.крестьян, выселено (переселено) 700 тысяч.

За годы второй пятилетки ситуация заметно меняется:

1) темпы коллективизации падают, методы несколько смягчаются;

2) основной упор сделан на организационно-техническое укрепление колхозов;

3) первые успехи индустриализации позволили начать техническое оснащение деревни МТС (их уже более 200);

4) развитие высшего и среднего образования сделали возможным укрепить село специалистами;

5) колхозы стали получать больше кредитов.

За годы второй пятилетки коллективизация в основном была завершена. Перед Великой Отечественной войной социалистический сектор охватывал 99% крестьянских дворов. Колхозы превратились в основного поставщика сельхозпродуктов и сырья. Несколько выросла урожайность зерновых- до 6,9 ц.с га.

От проведения коллективизации выиграл город. С 1935 г. отменена карточная система. Ускоренными темпами осуществляется индустриализация.

ВОПРОС№36:Индустрилизация. Технический прорыв в 30-е годы ХХ в.

Проведение индустриализации в БССР, как и в целом в СССР, объяснилось необходимостью создания крупного машинного производства в отраслях промышленности и явилось частью процесса модернизации советской страны.

Крах надежд на всемирную социалистическую революцию привел к тому, что в середине 1920-х гг. провозглашается курс на построение социализма в одной отдельно взятой стране. Необходима была мобилизация внутренних ресурсов для ускоренного создания тяжёлой промышленности (основа оборонноспособности ), развития науки и техники. Любой вариант перехода к индустриальному обществу осуществляется болезненно. В СССР это было особенно сложно:

1) надежда только на внутренние накопления ( доля накоплений порой доходила до 44% ). Это позволило расширить производство, но и сократить потребление.

2) создавались самые передовые отрасли - энергетика, машиностроение, химия.

3) установка на максимальные темпы.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconВопрос№1: Предмет, значение и цели курса «Истории Белоруссии». Периодизация...

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса icon1. Предмет, методы, источники изучения истории. Значение изучения курса «Отечественная история»
Ть прошлое необходима методология исторического исследования, т е совокупность методов и принципов, при помощи которых отбираются...

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconКурса лекций по истории беларуси Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
Целью изучения курса является изучение основных направлений развития истории Республики Беларусь и наиболее важных исторических событий...

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconУтверждаю директор Высшей школы экономики, бизнеса и социальных наук Сабыров А. С
Основное содержание и задачи курса Истории Казахстана. Источники, историография и периодизация

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconВопросы к экзамены по ифк общетеоретические вопросы истории физической культуры и спорта
Предмет, задачи, источники, периодизация и методы изучения истории физической культуры и спорта

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса icon«История отечественного государства и права»
Предмет истории отечественного государства и права. Цели и задачи изучения курса

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconЛитература: Вяземский Е. И., Стрелова О. «Методика преподавания истории в школе»
Предмет и задачи курса. Теоретические и методологические основы школьного курса истории. Становление исторического образования в...

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconКурса все время менялось (в советские времена): суд и правосудие, правоохранительные органы и др
Предмет, система и значение курса. Его связь с другими юридическими

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса iconВопросы по Отечественной истории
История как наука: предмет, методы и источники изучения истории. Понятие о классификации исторического источника

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «ИБ». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса icon1 Право социального обеспечения как отрасль права
Цели изучения курса: сформировать у студентов знания о праве социального обеспечения как одной из важнейших отраслей права, определить...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов