Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії
НазваниеМіністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії
страница1/9
Дата публикации21.06.2013
Размер0.91 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З КУРСУ “Основи менеджменту та маркетингу”

(для студентів спеціальності «Міжнародні відносини»)

Маріуполь – 2011
Навчально-методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Основи менеджменту та маркетингу» (для студентів спеціальності “Міжнародні відносини ” усіх форм навчання) / Укл. К.е.н., доцент Л.А.Сиволап, ас. А.П. Ключник – Маріуполь: МДУ, 2011. – 52с.

Навчально-методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Основи менеджмента та маркетинга ” складено на підставі відповідних нормативних вимог Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій Маріупольського державного університету для студентів спеціальності «Міжнародні відносини».

Укл. К.е.н., доцент Л. А. Сиволап, ас. А. П. Ключник

© Маріуполь, МДУ


ЗМІСТ

Мета і завдання навчальної дисципліни……………………………………………………….4

Робочий план курсу для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» денної форми навчання…………………………………………………………………………...…………..…6

Робочий план курсу для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» заочної форми навчання………………………………………………………………………………………….7

Зміст навчальної дисципліни………………………………………………………………..….7

План семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародні відносини»………..10

Загальні методичні вказівки щодо виконання індивідуальних робіт……………………….12

Вибір варіанта контрольної роботи…………………………………………………………...13

Теоретичні питання до контрольної роботи………………………………………………….43

Список рекомендованої літератури…………………………………………………………...47

^ МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

В сучасних умовах господарювання для підприємств стає об’єктивна необхідність використання якісного підходу до управління виробництвом та збутом товарів і послуг. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває вдосконалення управлінням підприємства на засадах використання принципів менеджменту та концепцій маркетингу.

^ Мета дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу": формування системи знань про сутність і зміст менеджменту та маркетингу як філософій підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції а також розвиток у студентів навичок використання прийомів, способів та інструментів управління та дослідження ринку, що виправдали себе на практиці.

^ Предмет навчальної дисципліни базується на дослідженні загальних закономірностей формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; на процесах і методах вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб'єктів ринку.

Основними задачами курсу є:

 • Вивчення основних понять, систем і алгоритмів менеджменту та маркетингу;

 • Розкрити сутність кожної функції управління;

 • Охарактеризувати зміст процесів реалізації кожної функції;

 • Викласти методику використання різноманітних інструментів реалізації функцій управління;

 • Пояснити вплив різних факторів на ефективність системи управління організацією:

 • Формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

 • Формування у студентів економічного мислення, необхідного розуміння та кращого засвоєння поділів міжнародної економіки.

В результаті вивчення курсу студенту належить знати:

 • Історію розвитку теорії і практики менеджменту та маркетингу;

 • Концепції менеджменту та маркетингу;

 • Середовище, цілі, принципи та функції менеджменту і маркетингу: Системи і характеристики сучасного менеджменту та маркетингу;

 • Організаційні та комерційні процеси в системі управління;

 • Закономірності розвитку основ управління;

 • Основи маркетингового дослідження;

 • Політики маркетингу.

В результаті вивчення курсу студент повинен вміти:

 • Розв'язувати конкретні завдання менеджменту та маркетингу;

 • Визначати умови функціонування менеджменту та маркетингу на мікро- і

 • макрорівні;

 • Аналізувати економічну ефективність функціонування менеджменту та маркетингу мікро - і макрорівні;

 • Обґрунтувати шляхи удосконалення систем менеджменту та маркетингу на мікро -і макрорівні.

Основний зміст навчальної дисципліни розкривається в таких розділах:

 1. Розділ І. Основи менеджменту. У цьому розділі вивчаються такі теми: «Поняття і сутність менеджменту»; «Основні функції менеджменту», «Освою управління організацією», «Методи управління»; «Управління міжнародною діяльністю фірм».

 2. Розділ ІІ. Основи маркетингу. Він включає такі теми: «Сутність маркетингу та його сучасна теорія»; «Маркетингові дослідження»; «Організація маркетингу та маркетингової політики»; «Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності».

^ Основними формами організації навчання є лекції, семінари, самостійна робота студентів та індивідуальні заняття.

Лекційний курс охоплює основний теоретичний матеріал усіх тем навчальної дисципліни, тематика яких визначена робочою навчальною програмою.

Основними етапами самостійної підготовки студентів є розв’язання практичних завдань та написання рефератів під керівництвом наукового керівника.

^ Методи навчання: конспектування основних питань курсу, реферування, розрахунок практичних завдань.

Форми контролю: поточний, проміжний, підсумковий контроль (семестровий).

^ Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та інших занять у вигляді теоретичних співбесід, рішення практичних та тестових завдань і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів до виконання конкретної роботи.

^ Проміжний контроль практикується на певних етапах вивчення матеріалу у вигляді тестів та контрольних робіт тощо. Це перевірка знань студента після закінчення логічно завершеної частини навчального матеріалу.

^ Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку.

Методи оцінювання: поточне тестування, оцінка за реферативне дослідження , модульні контрольні роботи, підсумковий письмовий залік (тест та розв’язання практичних завдань).

^ Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, методичні рекомендації щодо вивчення курсу.
Навчальна програма розрахована на студентів спеціальності 6.030201 „Міжнародні відносини”, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра.

Вивчають дисципліну “Основи менеджменту та маркетингу” протягом 4 семестру на другому курсі.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


^ Орієнтовна структура залікових кредитів курсу

для студентів спеціальності “Міжнародні відносини” денної форми навчання

п/ пТемаЛекції

Семінарські заняття

Індивідуальна робота

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Основи менеджменту

1.

Історія, поняття та сутність менеджменту

2

1

Виконання контрольної роботи

2.

Методологічні основи менеджменту

2

1

3.

Прийняття управлінських рішень

2

1

4.

Основи управління організацією

2

1

5.

Управління міжнародною діяльністю фірм

2

1

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Основи маркетингу

6.

Сутність маркетингу та його сучасна теорія

2

1

Виконання контрольної роботи

7.

Маркетингові дослідження

2

-

8

Планування маркетингу.

2

-

9.

Організація маркетингу та маркетингові політики

2

1

10.

Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності

2

1
Всього за семестр

20

8

7


^ Орієнтовна структура залікових кредитів курсу

для студентів спеціальності “Міжнародні відносини”заочної форми навчання

п/ пТемаЛекції

Семінарські заняття

Індивідуальна робота

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Основи менеджменту

1.

Історія, поняття та сутність менеджменту

1

1

Виконання контрольної роботи

2.

Методологічні основи менеджменту

1

3.

Прийняття управлінських рішень

1

1

4.

Основи управління організацією

1

5.

Управління міжнародною діяльністю фірм

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Основи маркетингу

6.

Сутність маркетингу та його сучасна теорія

1

1

Виконання контрольної роботи

7.

Маркетингові дослідження

1

-

8

Планування маркетингу.

1

-

9.

Організація маркетингу та маркетингові політики

1

1


10.

Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності

1
Всього за семестр

10

4

3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії iconДлится 1 семестр. Міністерство освіти І науки україни таврійський...
Архитектура компьютеров – это одна из дисциплин компьютерной науки (информатики), которая изучает организацию (структуру, составные...

Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Предмет, метод І форми проявлення екологічного права. Об’єкти та суб’єкти екологічного права

Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії iconЛ. Г. Лукьянова, В. И. Цыбух
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист від 22 листопа¬да 2001 р. №14/18. 2-1688)

Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії iconАнкета заповнена друкованими літерами російською мовою з фотографією...
Міністерством освіти І науки Російської Федерації виділено державні стипендії для прийому у 2013-2014 навчальному році на навчання...

Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Методичні вказівки до виконання курсових рабіт з дисципліни “Цивільне право», специальність 060101 «Правознавство». /Укл Лазор В....

Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії iconПро конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед студентів Дондту
Організатори Конкурсу: Донбаський державний технічний університет, Профком студентів Дондту, Студентське самоврядування Дондту

Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії iconЗакон україни
Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей

Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії iconМинистерство образования и науки РФ фгбоу впо «вятский государственный...
Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной олимпиаде по теории и практике перевода, которая будет проведена в рамках празднования...

Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії iconПрограмма социологии на философско-социологическом факультете ранхигс...
Мвсшэн и мгу. В настоящее время факультет осуществляет подготовку бакалавров социологии. В 2011 году была открыта Кафедра общей социологии...

Міністерство освіти та науки україни маріупольський державний університет економіко-правовий факультет кафедра економічної теорії iconComputational Problems of Electrical Engineering
Нан україни, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького нан україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов