Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми)
НазваниеМіжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми)
страница1/8
Дата публикации05.04.2014
Размер0.83 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


  1. Міжнародне право в галузі охорони праці (ООН, МОП, ЄС: декларації, конвенції, ISO, стандарти, норми).

Україна приймає участь в міжнародній співпраці і адаптує своє законодавство до міжнародних норм в галузі охорони праці.

.Україна співпрацює з ООН, МОП, ВООЗ, ЄС, МАГАТЕ

На сьогоднішній день Україною зафіксовані основні закони та нормативи в галузі ОП в міжнародній організації праці (МОП)

Конвекція №47 (про скорочення роб. Часу до 40 год/тиж) прийнята в 1935 р. ратифікована в СРСР в 1956 р.

Конвекція МОП № 52 (про щорічні оплатні відпустки) ратифікована в Укр. В 1956

Конвекція № 103 МОП про охорону материнства

Також Україна адаптує своє законодавство до нормативно-правових актів ЄС. Зокрема до директиви Ради Європи №391 1989 р. Безпека і гігієна труда Директива №654 1989 р. «Вимоги охорони праці на роб. місцях»

Директива №655 1989 «Вимоги ОП під час використання технологічного устаткування»

В рамках ВООЗ досліджуються вплив різних факторів різних виробничих сфер на організм людини. Визначаються критерії встановлення допустимих норм виробн.. факторів на роб. Місцях і розробл. Рекомендації щодо впровадження нових нормативів на підприємстві.

В рамках МАГАТЕ в зв’язку з розвитком атомного вир-тва діяльність МАГАТЕ направлена на аналіз ризиків, що можуть виникнути, при побудові та експлуатації ядерних об’єктів, розробляються категорії оцінювання ступенів небезпечних ситуацій, що можуть виникнути та вимоги до безпечної експлуатації об’єктів ISO 9000, ISO 8000, ISO 2600, ISO1801

  1. ^ Органи та системи упр. і контролю охорони праці

Однією з функцій сучасної держави є проведення соціальної політики, спрямованої на підвищення безпеки праці. Здійснення цієї функції неможливе без відповідного державного управління охороною праці. Державне управління охороною праці здійснюють:

- Кабінет Міністрів України;

-спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

-міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

-Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці, спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та нагляду за охороною праці.

З метою координації діяльності органів державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів створена Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віцепрем’єр міністр України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробляють і реалізують за участю профспілок галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці, створюють у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснюють керівництво їх діяльністю, здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі, забезпечують виконання інших вимог законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи. Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади створюються структурні підрозділи з охорони праці.

Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування спрямовується на те, щоб у повсякденному житті набував практичного змісту та підтверджувався найголовніший принцип державної політики у сфері охорони праці – пріоритет життя і здоров’я працівників.

^ 2. Система нормативно-правових актів з охорони праці Законодавство України про ОП – це система взаємозв’язаних законів та інших нормативно правових актів, що регулюють відносини у сфері реалізації державної політики щодо соц.. захисту її громадян в процесі трудової діяльності. Воно складається з Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соц. Страх. від НВ на виробництві та проф. захворювання, які спричинили втрату працездатності» та прийнятих відповідно до них нормативно правових актів. Базується законодавство України про ОП на конституційн. праві всіх громадян Укр. на належні, безпечні і здорові умови праці, гарантовані статтею 43 Конституції Укр.

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України «Про охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Закон України «Про охорону праці», прийнятий у 1992 році.

У 1999 р. було прийнято Закон України «Про загальнообов’язкове державне соц. Страх.я від НВ на виробництві та проф. захворювання, які спричинили втрату працездатності». Цей закон визначає правову основу,

економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі людини на виробництві.

До основних законодавчих актів про охорону праці слід віднести також «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Основи законодавства про охорону здоров’я»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Закон України «Про пожежну безпеку» «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

Крім вищезазначених законів, правові відносини у сфері ОП регулюють інші національні законодавчі акти, міжнародні договори та угоди, до яких Україна приєдналася, підзаконні нормативні акти. Всі ці документи створюють єдине правове поле охорони праці в нашій країні.
^ 3.Система управління охороною праці на підприємстві.

В нашій країні передбачено управління ОП як на державному, так і на галузевому, регіональному і виробничому рівнях.

Відповідно до ISO та діючого закону Укр. На підприємствах повинна бути створена СУОП.

система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність суб’єкта та об’єкта управління, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці.

Метою діяльності є впровадження на підприємствах техногенно-екологічно безпечного технологічного устаткування в процесі створення безпечних умов праці, своєчасне впровадження новітніх зразків виробничого устаткування

До основних функцій управління охороною праці належать:

♦ прогнозування і планування робіт;

♦ організація та координація робіт;

♦ облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;

♦ контроль за станом ОП та функціонуванням СУОП;

♦ стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці.

Основне завдання управління охороною праці можна сформулювати коротко – забезпечення дотримання вимог НПАОП.

  1. ^ Характеристика виробничих факторів.

-За природою виникнення:

1)фізичні фактори(колючі предмети, предмети, що обертаються, шуми)

2)хімічні (всі хім.. шкідливі речовини чи сполуки)

3)Біологічні (віруси та бактерії)

4)Психофізичні(нерви, моральний клімат в колективі, важкість праці, робоча поза, напруженість праці)
-За функціональним впливом на умови праці:

1)Технічні фактори(ступень сучасності технологічного устаткування та процесів, ступень комп’ютеризації, ефективність та наявність засобів колективного захисту)

2)Санітарно-гігієнічні фактори характеризують ступень комфортності , умов освітлення, чистоти атмосферного повітря у приміщенні, рівні шуму, вібрації

3)Ергономічні (організація робочого місця, інтер’єр приміщення)

4)Організаторські фактори (режим праці та відпочинку, протяжністю робочої зони,, порядок видання оплачуванних щорічних відпусток)
-За ступенем впливу

1) Шкідливі (дія яких на протязі довгого часу можуть розвити хронічні захворювання)

2)Небезпечні (дія яких на протязі від декількох секунд до до протяжності однієї зміни можуть викликати різке погіршення стану здоров’я або травмування)  1. ^ Гігієнічна класифікація умов праці на виробництві.

Гігієнічна класифікація заснована на принципі диференціації умов праці залежно від фактично діючих рівнів факторів виробничого середовища і трудового процесу порівняно з санітарними нормами, правилами, гігієнічними нормативами, а також можливим впливом їх на стан здоров’я працюючих.
Встановлено 4 класи шкідливості умов праці:

1)Оптимальні

2)Допустимі

3)Шкідливі

4)Особливо небезпечні(екстремальні)
1)До оптимальних відносять умови, за яких фактичний рівень виробничих факторів не перевищує гранично-допустимих рівнів встановлених відповідно до нормативних документів для населених пунктів
2)До допустимих умов праці відносять, коли фактичні рівні виробничих факторів перевищують ГДР для нас. Пунктів, але не перевищує ГДР для робочих місць
3)Шкідливі умови праці мають місце коли фактичні рівні виробничих факторів перевищують ГДР на роб. Місцях. В залежності від ступеня перевищення шкідливі умови праці поділяються на ступені 3.1, 3.2, 3.3 і 3.4
4)Екстремальні умови праці - характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.7 .Порядок определения класса вредности условий труда по уровню производственных факторов


Определения класса вредности условий труда по уровню производственных факторов производится на основе проведенной аттестации рабочего места. Согласно постановлению КабМина № 442 “О Порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда”на всех предприятиях независимо от формы собственности и вида деятельности не реже 1 раза в 5 лет проводиться аттест-я раб. мест. Аттестация раб мест проводится на основании приказа, согласно кот уст-ся период проведения аттестации, порядок проведения, состав аттест комиссии и орг-я самой аттестации.

Задачами аттестации раб мест является:

- выявление производственных факторов, влияющих на здоровье человека на данном раб месте;

- измерение и оценка фактич. уровней выявл. произв факторов;

-сопоставление полученных данных с предельно допустимыми нормами с действующими нормативными документами;

-оценка критериев оценки степени вредности;

-оценка степени тяжести трудового процесса.

Фактическое состояние условий труда на рабочем месте оценивается с учитыванием совместного влияния на работника всех факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных Гигиенической классификацией труда. В результате проведения аттестации определяются показатели, на основании которых подтверждается право работника на льготное пенсионное обеспечение, и показатели и критерии условий труда, по которым работникам предоставляются ежегодные дополнительные отпуска.Также проводится оценка средств эффективной защиты, оценка предоставляемых средств индивид. защиты и предлагаются рекомендации по повыш-ю безопасности , созданию безоп условий труда
Є классификация вредности условий труда по физ.факторам:

1)Шум - Оценка условий труда при воздействии на работающего постоянного шума проводится по результатам измерения уровня звука, в дБА, по шкале "А" шумомера на временной характеристике "медленно". При воздействии на работающего в течение смены постоянных шумов различн. уровней следует определять средний уровень звука.

Условия труда:

1.Оптимальный усл. труда - Lэкв в течении раб дня ≤ 50дБ(А)

2.Допустимый уровень – 50 ≤ Lэкв ≤ ПДУ Lэкв для раб зоны

3.Вредные условия

3.1. ПДУ Lэкв для раб зоны < L ≤ 85

3.2

3.3

3.4

85 < L < 95

95 < L < 105

105 < L < 115

2)Инфразвук (<20Гц)

Поэтому оценку условий труда работающих при воздействии инфразвука следует начинать с количественной оценки тяжести и напряженности труда, что позволит определить соответствующий норматив для конкретного рабочего места. Оценка условий труда при воздействии на работающего постоянного инфразвука проводится по результатам измерения уровня звукового давления в дБ.

3)Электро-магн излучения

Оценка условий труда проводится путем сравнения фактических уровней с допустимыми уровнями производственных факторов. При этом шум и вибрация оцениваются по эквивалентным уровням. Степень вредности и опасности каждого фактора производственной среды и трудового процесса устанавливается по гигиенической классификации труда..

1.Оптимальные условия труда – Ефакт не превыш допуст нормы напряж ПДУЕ для нас пунктов

2.Допуст. усл. труда – Ефакт > Едля нас пунктов ≤ ПДУЕ на раб местах

3. Вредные условия труда:

3.1 –Ефакт/ПДУЕр.м 1÷3

3.2 – Ефакт/ПДУЕр.м 3÷5

3.3 - Ефакт/ПДУЕр.м 5÷10

3.4 - Ефакт/ПДУЕр.м >10

При одновременном воздействии на работающих электромагнитных полей и излучений, создаваемых несколькими источниками, работающими в разных нормируемых частотных диапазонах, класс условий труда на рабочем месте устанавливается по фактору, получившему наиболее высокую степень вредности.

4)Напряженность трудового процесса.

Определяется сложностью задач, степенью обрабатываемых воспринимаемых сигналов, частотой восприятия сигналов, режимом труда и отдыха, загрузка на органы зрения, органы слуха и т.д.

Условия труда определяются по след признакам:

-По сложности решаемых задач

-По степени необходимости оценки воспринимаемой информации

- По продолжительности сосредоточивания наблюдения за объектом в течении рабочей смены

- По графику работы

- По продолжительности рабочего дня

  1. ^ Показники напруженості розумової праці.

Напруженість умов праці визначається за показниками інтенсивності навантаження приймання сигналів та необхідності їх корекції та аналізу, режиму праці, психоемоційному навантаженню, навантаженню на органи зору, слуху та інше. Наприклад, інтелектуальні навантаження

-до оптимальних відносять умови за яких робітник розв’язує прості задачі, без альтернативних варіантів розв’язку за відомим алгоритмом чи інструкцією.

-допустимі мають місце при розв’язанні простих задач з альтернативними варіантами рішення

-шкідливі умови праці – умови за яких необхідно розв’язувати важкі задачі за альтернативними варіантами, є відповідальність за кінцевий результат

Сприймання сигналів та їх оцінка

-до оптимальних відносять умови за яких робітник має сприймати сигнали, але немає потреби в корекції дій.

-допустимі мають місце коли робітник має сприймати сигнали з наступною корекцією дій та операцій.

-Шкідливі умови праці – сприймання сигналів з наступним порівнянням фактичних значень параметрів з іх номінальними значеннями. Заключна оцінка фактичних значень параметрів. Комплексна оцінка всієї виробничої діяльності.

Тривалість зосередженого спостереження (в % від часу зміни)

-Оптимальні < 25

-Допустим – 25-50

-Шкідливі – 3.1. – 51- 753.2 більше 75

Шільність сигналів

-Оптимальні до 75


Допустимі 75-175

Шкідливі – 3.1. – 176-3003.2 більше 300

Навантаження на голосовий апарат(сумарна кількість годин, що наговорюються протягом тижня)

Оптимальні до 16

Допустимі – 16-20

Шкідливі – 3.1. – 20-25  1   2   3   4   5   6   7   8

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми) iconРегламентирует виды инструктажей, порядок проведения и оформления,...
Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Навчання з питань охорони праці посадових осіб

Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми) iconНака з
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з...

Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми) iconМеждународный стандарт iso 3103
Стандарт iso 3103 опубликованный Международной организацией по стандартизации определяет стандартный метод заварки чая iso 3103 стал...

Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми) iconЄсипенко А. С., Селезньов В. О. Запобі-гання аварійності в шахтах...
...

Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми) iconРуководство по качеству 10 2 Управление документацией 10
Этот документ (en iso 9001: 2008) был подготовлен Техническим комитетом iso/тк 176 «Менеджмент качества и обеспечение качества»

Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми) iconПособие для Делегатов Модель ООН алматы 2010 Подготовлено Организационным...
Данное движение позволяет студентам применять свои знания на практике, развивать в себе дипломатические и аналитические навыки, а...

Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми) iconВ 2009 году на заводе avon в России была успешно внедрена и сертифицирована...
России была успешно внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента на базе международных стандартов iso 9001: 2008-...

Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми) iconЗакон України «Про охорону праці»
Закон України «Про охорону праці» №229-iv від 21 листопада 2002 р.(Зміни та доп внесені у зу від 25. 11. 2003 №1331-іv, від 27. 11....

Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми) iconОценка индекса человеческого развития в регионах России
Ирчп разработан экспертами Программы развития оон, отражает степень социального благополучия стран и регионови используется в статистике...

Міжнародне право в галузі охорони праці (оон, моп, єс: декларації, конвенції, iso, стандарти, норми) iconКод по кодиф
Конституционное право, гражданское право, трудовое право, административное право, экологическое право, семейное право и др

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов