Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів
НазваниеДеякі особливості перекладу науково-технічних текстів
страница2/12
Дата публикации15.07.2013
Размер1.02 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


* Активні дієприкметники теперішнього часу, які утворюються від дієслів І і ІІ дієвідміни дуже обмежені у творенні й використанні. У сучасній мові лишилися тільки ті дієприкметники, які втратили дієслівні ознаки й перешли до класу прикметників. При цьому слід мати на увазі, що активні дієприкметники теперішнього часу відтворюються прикметниками: господствующий – панівний, разрушающий – руйнівний, металлорежущий – металорізний, нержавеющий – нержавний. Натомість більше поширені у сучасній українській мові віддієслівні прикметники на -льний: знижувальний, ослаблювальний.

** Слід писати і говорити завідувач, а не завідуючий; командувач, а не командуючий. Але виконуючий обовязки, оскільки вислів уживається у функції іменника.

Пасивні дієприкметники на -мий здебільшого заступаються дієприкметниками на -ний: управляемый – керований, производимый – вироблюваний; познаваемый – пізнаваний тощо.

Проте спочатку треба зясувати, яке значення ці дієприкметники передають: саме дієприкметникове, прикметникове або іменникове, а потім уже добирати відповідники.

Як зазначають фахівці, рекомендується для подавання понять, позначуваних у російській мові дієприкметниками, в українській мові вживати такі засоби:

  • перебування у стані дії позначати дієприкметником та описовими конструкціями;

  • властивості обєктів і субєктів дії – прикметниками;

  • назви обєктів і субєктів дії – іменниками.

Наприклад:

1) Дієприкметники на -щий

- составляющий - складальний (призначеність виконувати активну дію)

складівний (здатний виконувати активну дію)

що складає ( в активній дії)

складач (активний

складник субєкт

складівник дії)

складовий (-а)

Порівняймо:

- Среднемесячный темп роста наличных денег составлял 9 %, в то время как безналичная составляющая увеличилась в среднем на 10 % в месяц / Середньомісячний темп росту готівки складав 9 %, у той час як безготівкова складова збільшилась у середньому на 10 % на місяць.

- Корпоративные сети могут насчитывать тысячи компьютеров, сотни серверов, включать мэйнфреймы, связывать регионы на разных континентах, а составляющие их локальные сети размещаться в нескольких зданиях / Корпоративні мережі можуть нараховувати тисячі компютерів, сотні серверів, містити мейнфрейми, звязувати регіони на різних континентах, а локальні мережі, що їх складають, розміщатися у декількох будівлях.

  1. Дієприкметник на -щийся

- выключающийся – що виключається

  1. Дієприкметник на -мый

  • сдвигаемый – зсувний

що зсувається

  1. Назви обєктів і субєктів дії

  • командующий – командувач

  • фактор, влияющий (на что) – фактор впливу

Окремо зазначимо особливості перекладу російських конструкцій із дієприкметником следующий.

Дієприкметник слідуючий неможливий в українській мові навіть теоретично, оскільки немає дієслів, від яких він міг би утворитися. Отже, перекладається:

а) словом наступний (у часовому й просторовому значенні), порівняймо: Следующий вариант стандарта 10 BaseT с пропускной способностью 10 Mbps использует в качестве среды передачи неэкранированную витую пару категории 3 / Наступний варіант стандарту 10 BaseT з пропускною здатністю 10 Mbps використовує як середовище передачі неекранову виту пару категорії 3.

б) Словом такий (перед переліком або поясненням).

Переклад речень, в яких уживаються дієприкметникові звороти, здійснюється відповідним чином. Якщо дієприкметниковий зворот утворено за допомогою активних дієприкметників теперішнього часу, він здебільшого перекладається за допомогою складнопідрядного речення, порівняймо: Примером может служить двигатель, питающийся от преобразователя и приводящий в движение механизм / Прикладом може служити двигун, який (що) живиться від перетворювача й надає руху механізму;

- минулого часу: Минцберг, обобщивший более ранние исследования и

проведший фундаментальное исследование по изучению труда пяти руко-водителей высшего звена, отмечает / ^ Мінцберг, який узагальнив більш ранні дослідження й зробив фундаментальне дослідження з вивчення праці пяти керівників вищої ланки, зазначає. Проте існує і така можливість, що використовується віддієслівний іменник. Порівняймо: Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий … / Фактори впливу на організацію фінансів підприємств ….

Якщо у реченні ужиті дієприкметникові звороти, утворені на основі пасивних дієприкметників, у перекладі можливі такі варіанти:

1) а) За допомогою дієприкметникових зворотів: ^ При проектировании систем управления, построенных на основе фаззи-логики, разрабатывают так называемый фаззи-проект /Під час проектування систем керування, побудованих на основі теорії фазі-логики, розробляють так званий фазі-проект.

б) Для описания конкретного интерфейса следует смотреть документацию используемого программного обеспечения / Для опису конкретного інтерфейса слід дивитись документацію використовуваного програмного забезпечення.

2) За допомогою складнопідрядних речень: ^ Однако в рамках технологии Ethernet существуют несколько спецификаций: разделяемая или ком-мутируемая сеть … / Але в межах технології Ethernet існують декілька специфікацій: мережа, яка (що) розділяється або комутується.

У наукових текстах дуже часто уживаються складнопідрядні речення. Вони перекладаються традиційно, тобто за допомогою теж складнопідрядних речень, порівняймо: Уменьшение или полное устранение ошибки после завершения переходного процесса при управлении может быть достигнуто введением на вход Р дополнительного сигнала, который должен компенсиро-вать сигнал ошибки / Зменшення або повне усунення помилки після завершення перехідного процесу при керуванні може бути досягнене введенням на вхід Р додаткового сигналу, який повинен компенсувати сигнал помилки. - Некая группа должна соответствовать нескольким обязательным требованиям, чтобы считаться организацией / Деяка група повинна відповідати декільком обовязковим вимогам, щоб вважатися організацією.

Необхідно лише підкреслити, що в науковому стилі для передання російського сполучного слова который використовуються сполучники який і що.

Під час перекладу прийменникових конструкцій слід звертати увагу на їх значення:

1) Російським конструкціям з прийменником по в українській мові відповідають конструкції з прийменниками:

а) по (якщо вказується на простір, поверхню, межі): В практике гор-ного дела принято ориентировать линии падения и простирания пласта по сторонам света / У практиці гірничої справи прийнято орієнтувати лінії падіння і простягання пласта по сторонах світу;

б) орудним відмінком без прийменника (якщо вказується напрямок): по

компенсационному каналу поступает сигнал / компенсаційним каналом над-ходить сигнал;

в) за, на, з (у значенні згідно з чимось): по принципу построения / за принципом побудови; по запросу клиента / на запит клієнта; по интере-сующим их вопросам / з питань, що їх цікавлять; по другому адресу / на іншу адресу;

г) за, з, із, через (у значенні причини, наслідку, деякі інші випадки): по недоразумению / через непорозуміння; не однородны по составу / не однорідні за складом; по нормали к напластованию / за нормаллю до напластування; доступ по вызову / доступ за викликом.

2) Російським конструкціям з прийменником при в українській мові відповідають конструкції з прийменниками:

а) при: … образец подвергают высокому отпуску при температуре 650 10С / зразок піддають високому відпуску при температурі 650 10С; (місцерозташування): Колледж при университете / Коледж при університеті; В лабораториях при некоторых заводах цементованные изделия подвергают поверхностной закалке с индукционным нагревом ТВЧ / У лабораторіях при деяких заводах цементовані вироби піддають поверхневому гартуванню з індукційним нагрівом ТВЧ.

б) під час чого (значення часу): управление … изменяется при откло-нении / керування … змінюється при відхиленні (під час відхилення); при исполнении служебных обязанностей / під час виконання службових обовяз-ків;

в) за умови, (значення умови): при условии – за умови (при умові); характер его в динамике при данном возмущении / характер його в динаміці при даному збуренні; В процессе продолжительной выдержки и при высокой температуре цементации изделия приобретают необходимые свойства / У процесі тривалого витримування і за високої температури цементації ви-роби отримують необхідні властивості; При повышении температуры подвижность шлаков увеличивается и разрушение огнеупоров возрастает / З підвищенням температури рухомість шлаків збільшується і руйнування вогнетривів зростає.

г) Російським конструкціям з прийменником к (чему) відповідають українські конструкції з прийменником до (чого): устойчивый к электро-магнитным колебаниям / стійкий до електромагнітних коливань; другие будут располагаться ближе к данной плоскости / інші будуть розташовуватися ближче до даної плоскості.

Отже, перекладаючи науково-технічний текст з російської мови українською, необхідно враховувати особливості як російської, так і української мови, і в кожному випадку використовувати найкращий лексичний або граматичний відповідник. Свідоме і послідовне дотримання норм у сфері правопису, синтаксичного оформлення мовної / мовленнєвої одиниці уможливлює повноцінне професійне спілкування, підвищує рівень і мовленнєвої, і загальної культури людини.

Доцент Л.К. Лазарєва


Л і т е р а т у р а :
1. Бараш Л. Сеть для офиса. – Компьютерное обозрение. М. 1998, № 39, стр. 30-32; 35; № 40, стр. 28-30.

2. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электро- приводами. – Ленинград, Энергоиздат, 1982. –392 с.

3. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). – К.: Вирій, Сталкер, 1997. –256 с.

4. Єрмоленко С.Я., Єрмоленко В.І., Ленець К.В., Пустовіт Л.О. Новий російсько-український словник-довідник. – К.: Довіра, 1996. –797 с.

5. Мескон М., Альберг М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. –102 с.

6. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. –240 с.

7. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін. – К.: Наукова думка, 1998. –892 с.

8. Стрельников В.И. Технология очистных работ. Конспект лекций. – Донецк, 2001. –150 с.

9. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 1996. –240 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів iconДеякі особливості перекладу науково-технічних текстів
Внз лежить робота з навчального перекладу науково-технічних текстів з російської мови на українську. Навчальний переклад – це серйозна...

Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів iconХерсонський національний технічний університет
Методичні рекомендації до практичних занять з вивчення граматичних особливостей перекладу науково-технічної літератури з дисципліни...

Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів icon7. Міжнародні маркетингові дослідження Особливості міжнародних маркетингових досліджень
Методичний підхід та особливості застосування матриці “Мак-Кінсі  Дженерал Електрік” у міжнародному маркетингу

Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів icon4. Соціальні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні...
Тема Соціальні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайних...

Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів iconТема джерелознавство первісної історіі поняття „історичні джерела”....
Систематизація, аналіз та синтез джерел – послідовні ступені реконструкції історичного процесу

Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів iconПозовна заява про стягнення суми страхового відшкодування
Дтп мій автомобіль (далі тз) [ваша марка модель] д/з [ваш номер] зазнав технічних пошкоджень, винним у дтп визнаний [фио виновника]...

Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів iconЛекция №35. Основы гармоничного сосуществования общества и природы...
Тема Соціальні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайних...

Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів icon1. Особливості ліро-епічної поезії Байрона. Джордж Гордон Ноэль Байрон
«Дон Жуан» незавершенное лиро-эпич. Произведение, роман в стихах, в котором переход к реализму. История развития байроновский героев...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов